Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5165
София, 19.02.2019

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-16-2 от 05.02.2019 г., подадено от Фондация „Български институт за правни инициативи“ чрез директора Биляна Гяурова Вегертседер, с адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 132а, ет. 3.

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. Брой жалби и сигнали за нарушения по чл. 168, ал. 3 от ИК, постъпили в ЦИК за периода 2014 – 2018 г.
 2. Брой решения по чл. 168, ал. 3 от ИК, по които страна е била ЦИК и които са били оспорени от жалбоподатели пред компетентния съд в периода 2014 – 2018 г.

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected]

Централната избирателна комисия след направена справка във водените от нея публични регистри за сигнали и жалби за периода 2014 – 2018 г. и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ предоставя на заявителя следната информация:

По точка 1: Броят на жалбите и сигналите за нарушения по чл. 168, ал. 3 от ИК, постъпили в ЦИК за периода 2014 – 2018 г. е три.

Въз основа на подадените жалби и сигнали Централната избирателна комисия е постановила решения № 2567-МИ от 12.10.2015 г., № 2629-МИ от 16.10.2015 г., № 2465-МИ от 03.10.2015 г.

По точка 2:

- Решение № 2567-МИ от 12.10.2015 г. е обжалвано пред Върховния административен съд, който е постановил Решение № 10834 от 16.10.2015 г. по адм.д. № 11903/2015 г.

- Решение № 2629-МИ от 16.10.2015 г. е обжалвано пред Върховния административен съд, който е постановил Решение № 10917 от 20.10.2015 г. по адм.д. № 12025/2015 г.

Описаните по-горе решения на Централната избирателна комисия са публикувани на електронната страница на ЦИК – [email protected] На същата страница в раздел „Регистри“, подраздел „Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите в ЦИК и решенията по тях“ можете да получите информация за подателя на сигнала/жалбата, решенията на ЦИК, както и на Върховния административен съд в случаите на обжалване.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация, подадено от Фондация „Български институт за правни инициативи“ чрез директора Биляна Гяурова Вегертседер.

Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: [email protected]

Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 19.02.2019 в 14:53 часа

Календар

Решения

 • № 378-ЕП / 21.05.2019

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

 • № 376-ЕП / 21.05.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • всички решения