Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5164-МИ/НР
София, 19 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

С вх. № МИ-10-5 от 14.02.2019 г. е постъпило предложение от Хамди Мехмедов Илиязов – председател на ОбС на ДПС – Търговище, упълномощен представител на ПП ДПС, за секретар на ОИК – Омуртаг, да бъде назначена Владислава Пламенова Петрова на мястото на освободения с Решение № 5161-МИ/НР от 7 февруари 2019 г. на ЦИК Адалберт Адалбертов Бутрев.

Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно № 85 от 22.05.2017 г. от Мустафа Карадайъ – председател на ПП ДПС, в полза на Хамди Мехмедов Илиязов; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност на Владислава Пламенова Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Омуртаг, област Търговище, Владислава Пламенова Петрова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения