Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 514-МИ
София, 28 август 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, подписано от Румен Димитров Христов, представляващ партията, заведено под № 11 на 27 август 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2021 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

2. Удостоверение № 48-00-907 от 27.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

3. Пълномощно в полза на Филип Спасов Асенов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения