Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 514-МИ
София, 28 август 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, подписано от Румен Димитров Христов, представляващ партията, заведено под № 11 на 27 август 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2021 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

2. Удостоверение № 48-00-907 от 27.08.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

3. Пълномощно в полза на Филип Спасов Асенов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 983-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ за участие в частичните избори за кмет на община Калояново, област Пловдив, насрочени на 3 октомври 2021 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения