Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5118-ЕП/НС/ПВР/НР
София, 28 август 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Кричим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-16/23.08.2018 г. на Централната избирателна комисия от Атанас Калчев – кмет на община Кричим, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се на първия етаж в сградата на община Кричим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори, както следва:

- помещение към стая № 8, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както и книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.;

- помещение към стая № 9, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г., както и книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до помещенията е необходим за извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на книжата и материалите, подлежащи на постоянно запазване на Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Съгласно Решение № 103-НР на ЦИК от 4 януари 2013 г., т. 17: „Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, намиращи се на първия етаж в сградата на община Кричим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори, както следва:

- помещение към стая № 8, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както и книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.;

- помещение към стая № 9, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г., както и книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до помещенията е необходим за извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване на книжата и материалите, подлежащи на постоянно запазване на Дирекция „Регионален държавен архив“ – гр. Пловдив.

За отваряне на помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали, включително и такива от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, е необходимо да бъде издадена заповед от кмета на общината, като достъпът до запечатаните помещения да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

След предаване на книжата и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум на 27 януари 2013 г. на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Иванка Грозева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения