Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5117-ЕП/ПВР/НР/НС
София, 28 август 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в административната сграда на община Мъглиж, област Стара Загора, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., национални референдуми през 2013 г. и 2016 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-28 от 21.08.2018 г. на Централната избирателна комисия от Господин Господинов – кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, за разрешаване на достъп до запечатани помещения (№ 1, № 2 и № 3), намиращи се в приземния етаж на административната сграда на община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., национални референдуми през 2013 г. и 2016 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

Искането за достъп до помещение № 2 е във връзка с необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, на изборните книжа и материали от националният референдум през 2013 г. и освобождаване на място. Достъпът до помещения № 1 и № 3 е необходим с цел извършване на предстоящи строително-ремонтни дейности и подготовка на помещенията за изборите през 2019 г., както и преместването на изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. (съхранявани в помещение № 1) и изборите за народни представители през 2017 г. (съхранявани в помещение № 3) в помещение № 2. Същото е голямо, има достатъчно пространство за всеки вид избори и тяхното отделно съхранение без опасност от смесване на изборни книжа и материали от отделните избори.

Книжата и материалите от националния референдум през 2016 г. ще се съхраняват в помещението в срок от 5 години от провеждането му. Останалите книжа и материали се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в „Държавен архив“.

 

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения (№ 1, № 2 и № 3), намиращи се в приземния етаж на административната сграда на община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., национални референдуми през 2013 г. и 2016 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г., с цел извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, на изборните книжа и материали от националният референдум през 2013 г. и освобождаване на място в помещение № 2, както и преместването на изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. (съхранявани в помещение № 1) и изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г. (съхранявани в помещение № 3) в помещение № 2.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване. Изборните книжа и материали от помещения № 1 и № 3 да се пренесат и подредят в помещение № 2, определено за тяхното съхранение, и то да се запечата по реда на същото решение.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението по ред, определен с решение на ЦИК до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в „Държавен архив“.

След предаване на книжата от националния референдум през 2013 г. в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Иванка Грозева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения