Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5114-МИ/НР
София, 16.08.2018

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Нови пазар, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-173 от 14.08.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Нови пазар за прекратени пълномощия на член на ОИК – Нови пазар, назначена с Решение № 1588-МИ/НР от 29.08.2015 г. на ЦИК, поради смърт.

Към писмото на ОИК – Нови пазар са приложени: препис-извлечение от акт за смърт на Галина Антонова Георгиева и писмо от община Нови пазар с изх. № 37-00-38.001 от 08.08.2018 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Галина Антонова Георгиева като член на ОИК – Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения