Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5114-МИ/НР
София, 16.08.2018

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Нови пазар, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-173 от 14.08.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Нови пазар за прекратени пълномощия на член на ОИК – Нови пазар, назначена с Решение № 1588-МИ/НР от 29.08.2015 г. на ЦИК, поради смърт.

Към писмото на ОИК – Нови пазар са приложени: препис-извлечение от акт за смърт на Галина Антонова Георгиева и писмо от община Нови пазар с изх. № 37-00-38.001 от 08.08.2018 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Галина Антонова Георгиева като член на ОИК – Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения