Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 509-ПВР
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 4, ал. 2, чл. 26, ал. 1, т. 13 и 18, ал. 3, т. 4 и 5, ал. 8, чл. 98, 99, 100, 102, 103, 105, 112, 113, 114, 115 и § 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Общи положения
1. За президент и вицепрезидент на републиката може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
2. Живял последните пет години в страната е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора - 23 октомври 2011 г.
3. Кандидати за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат издигани от регистрирани в ЦИК партии, коалиции от партии и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.
4. Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.

ІІ. Кандидатски листи
5. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от партии и коалиции от партии, се подреждат в кандидатски листи.
6. Коалициите от партии участват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.
7. Всяка двойка независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция от партии.


ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани
8. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от името на партии и коалиции от партии военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.
Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

ІV. Статут на кандидатите и неприкосновеност
9. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
10. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по предходното изречение се прекратяват от деня на заличаването.
11. Разпоредбата по т. 10 не се прилага, когато регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

V. Регистриране на листи и действителност
12. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет.
13. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират с обща кандидатска листа от Централната избирателна комисия.
14. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партия или коалиция от партии се регистрират от Централната избирателна комисия след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията от партии, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 41 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията от партии лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията от партии прилага:
а) решение на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа;
б) декларация от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
в) декларация по образец от всеки един от кандидатите, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс (Приложение № 44 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
г) заявление от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран (Приложение № 45 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
д) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията от партии пред ЦИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.
15. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от инициативен комитет се регистрират от Централната избирателна комисия след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат:
а) банков документ за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс;
б) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко 7000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
в) декларация от всеки един от кандидатите, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
г) декларация по образец от всеки един от кандидатите, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс (Приложение № 44 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
д) заявление от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран (Приложение № 45 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
16. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се регистрират от Централната избирателна комисия не по-късно от 17 септември 2011 г. включително (35 дни преди изборния ден).
17. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката се вписват в отделен регистър (Приложение № 47 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) с пореден номер. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на Централната избирателна комисия.
18. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети.
19. Решението на Централната избирателна комисия за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

VІ. Обработване на подписка и проверка
20. Член на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни на избирателите, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.
21. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка (подписката) с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко 7000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите (Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) на ГД "ГРАО" в МРРБ, която извършва проверка не по-късно от 20 септември 2011 г. включително (32 дни преди изборния ден).
22. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 20 септември 2011 г. включително (32 дни преди изборния ден) установява резултата от подписката.
23. Когато Централната избирателна комисия установи, че кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от инициативен комитет, не са подкрепени от необходимия брой избиратели, регистрацията им се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

VІІ. Обнародване на листите
24. Централната избирателна комисия обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 22 септември 2011 г. (30 дни преди изборния ден) кандидатските листи, като посочва техните имена, дата на раждане, партиите, коалициите от партии или инициативните комитети, които ги предлагат.

VІІІ. Отказ за регистрация
25. Централната избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.
26. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за президент и вицепрезидент на републиката от листа на партия или коалиция от партии партията или коалицията от партии може не по-късно от 2 октомври 2011 г. включително (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
27. Когато някой от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в регистрирана листа на партия или коалиция от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията от партии може да предложи нов кандидат по реда на предходната точка.

ІХ. Подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката
28. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката от 9,00 ч. на 5 септември 2011 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".
29. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката е 17,00 ч. на 17 септември 2011 г.
30. Не се изисква нотариална заверка на документите по т. 14 и т. 15 от настоящото решение.
31. За регистрация на всеки кандидат за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 47 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
32. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за президент на Република България за изборите на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 48 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
33. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за вицепрезидент на Република България за изборите на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
34. Решенията на ЦИК за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за заличаване на регистрацията на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката и за отказване на регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. може да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването им. ЦИК изпраща жалбата на съда незабавно. ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения