Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 506-ЕП
София, 26 юни 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като взе предвид Акт № 2-ЕП от 5 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, представлявано от Емил Колев Димитров – управител, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:

АУАН № 2-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 253-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, против „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, ЕИК 201492827, представлявано от Емил Колев Димитров – управител, ЕГН …, със седалище и адрес на управление: област Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.код 7000, Еделвайс 2, бл. 8, вх. 3, ет. 1, собственик на сайта www.rusemedia.com, за това, че на 1 май 2019 г. в сайта www.rusemedia.com са публикувани два рекламни банера – един на коалиция „БСП за България“ и един на ПП ГЕРБ, представляващи предизборни материали за предстоящите Европейски избори на 26 май 2019 г., при липсата на информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник, което е нарушение на предписаното в чл. 180 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 180 ИК доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите и коалициите във връзка с предизборната кампания.

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 253-ЕП от 3 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 2-ЕП от 5 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 33 от 03.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Валентин Ивайлов Косев с вх. № ЕП-22-111 от 01.05.2019 г., с приложена разпечатка от сайта www.rusemedia.com от 01.05.2019 г.

АУАН № 2-ЕП от 5 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от ЗАНН в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.

АУАН № 2-ЕП от 5 май 2019 г. е връчен при условията на чл. 43, ал. 4 ЗАНН на 22.05.2019 г.

След като ЦИК прецени тежестта на нарушението и всички свързани с него обстоятелства и факта, че „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, е извършило нарушение на изискването на чл. 180 ИК за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, както и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, ЕИК 201492827, с управител Емил Колев Димитров, ЕГН …, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.код 7000, община Русе, област Русе, Еделвайс 2, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 484, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 180 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: …, Българска народна банка.

Не се отнемат вещи в полза на държавата. Не се присъжда обезщетение.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения