Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5047-МИ
София, 17 май 2018 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Активно общество“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 38 от 17.05.2018 г. от сдружение „Активно общество“, подписано от Радослав Георгиев Георгиев – председател и представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Видинския окръжен съд на 18.04.2018 г., по ф.д. № 32/2012 г.; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 001/21.30.2013 г.; пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев в полза на 9 (девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Активно общество“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г., представен и на технически носител и хартиен носител; 9 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 17.05.2018 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Активно общество“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че от всичките 9 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията 8 лица, 1 лице не отговаря на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 20 на Решение Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Активно общество“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, насрочен за 20 май 2018 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, насрочен за 20 май 2018 г., 8 упълномощени представители на сдружение „Активно общество“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Радослав Георгиев Георгиев

 

2.

Емил Петров Иванов

 

3.

Иван Борисов Базов

 

4.

Николай Красимиров Николов

 

5.

Боряна Галинова Бориславова

 

6.

Петко Данаилов Петков

 

7.

Илиян Емилов Вельов

 

8.

Евелина Борисова Базова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения