Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5047-МИ
София, 17.05.2018

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Активно общество“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Постъпило е заявление с вх. № 38 от 17.05.2018 г. от сдружение „Активно общество“, подписано от Радослав Георгиев Георгиев – председател и представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Видинския окръжен съд на 18.04.2018 г., по ф.д. № 32/2012 г.; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 001/21.30.2013 г.; пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев в полза на 9 (девет) лица – упълномощени представители на сдружение „Активно общество“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г., представен и на технически носител и хартиен носител; 9 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

На 17.05.2018 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Активно общество“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че от всичките 9 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията 8 лица, 1 лице не отговаря на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 20 на Решение Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Активно общество“ за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, насрочен за 20 май 2018 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в частичния избор за кмет на община Макреш, област Видин, насрочен за 20 май 2018 г., 8 упълномощени представители на сдружение „Активно общество“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Радослав Георгиев Георгиев

 

2.

Емил Петров Иванов

 

3.

Иван Борисов Базов

 

4.

Николай Красимиров Николов

 

5.

Боряна Галинова Бориславова

 

6.

Петко Данаилов Петков

 

7.

Илиян Емилов Вельов

 

8.

Евелина Борисова Базова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2018 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 5111-ЕП/НС / 07.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения