Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5018-МИ/НР
София, 11 април 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лозница, област Разград

По електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-17 от 05.04.2018 г. и в оригинал с вх. № МИ-10-17\1 е постъпило предложение от 10.04.2018 г. от Атанас Чопаков – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промени в ОИК – Лозница. Предлага се на мястото на Айше Салиева Уручева – член на ОИК, да бъде назначена Румяна Гешева Владимирова.

Към предложението са приложени: заявление от Айше Салиева Уручева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Румяна Гешева Владимирова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лозница, област Разград, Айше Салиева Уручева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лозница, област Разград, Румяна Гешева Владимирова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения