Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5010-МИ/НР
София, 29 март 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

Постъпило е искане по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-10-14\1 от 28.03.2018 г.от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, област Добрич, с предложение за промяна в състава на ОИК – Добричка. Предлага се на мястото на Севда Февзи Неджибова – зам.-председател на комисията, да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис.

Към предложението са приложени: молба от Севда Февзи Неджибова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Добричка, по лични причини, копия от личната карта и дипломата за завършено висше образование на Сюзан Зекерие Рамис.

С вх. МИ-10-14\2 от 29.03.2018 г. по електронната поща на ЦИК е постъпила декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Сюзан Зекерие Рамис.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Добричка, област Добрич, Севда Февзие Неджибова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Добричка, област Добрич, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения