Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5-ЕП
София, 25 март 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

1.1. в райони с до 400 секции включително:

Председател                             - 1060 лева

Заместник-председател           - 1010 лева

Секретар                                  - 1010 лева

Член                                         -   960 лева

1.2. в райони с над 400 секции:

Председател                             - 1175 лева

Заместник-председател           - 1115 лева

Секретар                                   - 1115 лева

Член                                          - 1060 лева

 

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

2.1. Председател                      - 66 лева

Заместник-председател           - 60 лева

Секретар                                   - 60 лева

Член                                          - 54 лева

2.2. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.

2.3. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.2. извън възнаграждението по т. 2.1. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

2.4. Членовете на СИК в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.

3. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 6 април 2019 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (9 юни 2019 г.).

4. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.

5. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.

6. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

7. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да се наемат специалисти и технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва:

7.1. специалист - експерт към РИК                        - 780 лв. месечно

7.2. специалист - технически сътрудник към РИК - 560 лв. месечно

Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

- РИК по т. 1.1. - 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

- РИК по т. 1.2. - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

8. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти към РИК с еднократно възнаграждение в размер на 100 лв., както следва:

- до 100 секции - по 1 сътрудник х 100 лв.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

238-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения