Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4996-МИ
София, 6 март 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян

Общинска избирателна комисия – Девин, с писмо вх. № МИ-15-42 от 02.03.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 272-2109 МИ от 22.02.2018 г., коригирано с решение № 273-2109 МИ от 28.02.2018 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Беден, община Девин, област Смолян, Захари Самуилов Стоилов.

Към писмото са приложени: решение № 272-2109 МИ от 22.02.2018 г. на ОИК – Девин, протокол № 74 от 22.02.2018 г. от заседание на ОИК – Девин, решение № 273-2109 МИ от 28.02.2018 г. на ОИК – Девин, протокол № 75 от 28.02.2018 г. от заседание на ОИК – Девин, копие на писмо от ОбС – Девин, с приложена оставка на Захари Самуилов Стоилов, справка от община Девин за броя на населението по постоянен адрес в с. Беден към 22.02.2018 г. – 391 жители, поради което кметство Беден отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Девин, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения