Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4994-НР
София, 27 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано архивно помещение № 5 в община Разград, област Разград, в което се съхраняват книжа и материали от национални референдуми, произведени през 2013 г., 2015 г. и 2016 г.

Постъпило е писмо с вх. № НР-14-4/21.02.2018 г. на Централната избирателна комисия от д-р Валентин Василев – кмет на община Разград, област Разград, с искане за разрешаване отваряне на запечатано архивно помещение № 5, намиращо се на 10 етаж в административната сграда на община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, обособен архив в административната сграда на община Разград, разделен на 5 самостоятелни архивни помещения, предназначени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, от изборите за общински съветници и кметове и от национални референдуми, в което помещение № 5 се съхраняват книжа и материали от произведените през 2013 г., 2015 г. и 2016 г. национални референдуми, с цел изнасяне на книжата и материалите от националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г., извършване на експертиза на същите при спазване на разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и подзаконовите нормативни актове към него и предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Разград.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Съгласно Решение № 103-НР на ЦИК от 4 януари 2013 г., т. 17: „Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано архивно помещение № 5, намиращо се на 10 етаж в административната сграда на община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, обособен архив в административната сграда на община Разград, разделен на 5 самостоятелни архивни помещения, предназначени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, от изборите за общински съветници и кметове и от национални референдуми, в което помещение № 5 се съхраняват книжа и материали от произведените през 2013 г., 2015 г. и 2016 г. национални референдуми, с цел изнасяне на книжата и материалите от националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г, извършване на експертиза на същите при спазване на разпоредбите на Закона за националния архивен фонд и подзаконовите нормативни актове към него и предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Разград.

За отваряне на помещението, в което се съхраняват книжа и материали от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, е необходимо да бъде издадена заповед от кмета на общината, като достъпът до запечатаното помещение да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата и материали на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения