Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4948-МИ/НР
София, 11.01.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Попово, област Търговище

Постъпили са писма с вх. № МИ-10-1 от 05.01.2018 г. и вх. № МИ-15-5 от 09.01.2018 г. от ОИК – Попово, с приложено заявление от Надя Георгиева Тодорова-Антонова за заместването й като член на ОИК – Попово, поради излизането й в отпуск по майчинство за периода от 9.01.2018 г. до 28.02 2018 г. Получено е предложение от упълномощения представител на ПП „АБВ“ Йорданка Стефанова Георгиева заедно с необходимите документи – копие на диплома за висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, за замяна на Надя Георгиева Тодорова-Антонова с Пламен Цанков Русев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Попово, Пламен Цанков Русев, ЕГН …, на мястото на Надя Георгиева Тодорова-Антонова, ЕГН …, за периода от 09.01.2018 г. до 28.02.2018 г.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения