Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4925-МИ
София, 07.12.2017

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, изразяващо се в напускане на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/ от състава на коалицията. Заявлението е подадено от представляващите коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев чрез пълномощника Стефан Стоянов Борисов, регистрирана с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. С Решение № 3700-МИ от 1 октомври 2016 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на коалицията, изразяваща се в напускане на партия „Движение Гергьовден“. С Решение № 4863-МИ от 24 август 2017 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на коалицията, изразяваща се в напускане на партия „Земеделски народен съюз“ и искане за заличаване на Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев като представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в партидата на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ под № 1 – 4 с дата 5 декември 2017 г.

Към заявлението са приложени:

- Анекс № 3 от 4 декември 2017 г. към решение за създаване и работа на коалиция от политически партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., подписан от три партии от състава на коалицията. Решението за промяна в състава на коалицията е взето с мнозинство от ¾ от членовете й.

- Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/ по ф.д. № 818/2013 г., VІ-12 състав, издадено от СГС на 24.10.2017 г.

- Пълномощно от Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев, представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, в полза на Стефан Стоянов Борисов.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на т. 19 от споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/.

АНУЛИРА Удостоверение № 2 от 24 август 2017 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2017 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 5004 / 20.03.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Пещера, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 5003-НС / 20.03.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Аксаково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум на 27 януари 2013 г.

  • № 5002-МИ / 20.03.2018

    относно: поправка на техническа грешка в хронограмата за частичните избори за кметове на 20 май 2018 г., приета с Решение № 5000-МИ от 15 март 2018 г. на ЦИК

  • всички решения