Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4925-МИ
София, 07.12.2017

ОТНОСНО: промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, изразяващо се в напускане на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/ от състава на коалицията. Заявлението е подадено от представляващите коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев чрез пълномощника Стефан Стоянов Борисов, регистрирана с Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. С Решение № 3700-МИ от 1 октомври 2016 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на коалицията, изразяваща се в напускане на партия „Движение Гергьовден“. С Решение № 4863-МИ от 24 август 2017 г. на ЦИК е извършена промяна в състава на коалицията, изразяваща се в напускане на партия „Земеделски народен съюз“ и искане за заличаване на Румен Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев като представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., в партидата на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ под № 1 – 4 с дата 5 декември 2017 г.

Към заявлението са приложени:

- Анекс № 3 от 4 декември 2017 г. към решение за създаване и работа на коалиция от политически партии „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., подписан от три партии от състава на коалицията. Решението за промяна в състава на коалицията е взето с мнозинство от ¾ от членовете й.

- Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/ по ф.д. № 818/2013 г., VІ-12 състав, издадено от СГС на 24.10.2017 г.

- Пълномощно от Радослав Милев Кацаров и Цветан Венциславов Манчев, представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, в полза на Стефан Стоянов Борисов.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и на т. 19 от споразумението за създаване на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА“ /БАСТА/.

АНУЛИРА Удостоверение № 2 от 24 август 2017 г. на ЦИК и издава ново удостоверение с вписване състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2017 в 14:37 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения