Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4915
София, 14 ноември 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Главиница, област Силистра, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

Постъпило е искане с вх. № ЦИК-14-65 от 10.11.2017 г. на Централната избирателна комисия от Неждет Джевдет – кмет на община Главиница, област Силистра, за разрешаване на достъп до запечатани помещения в административната сграда на общината, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори: стая № 10 на първи етаж – за общински съветници и кметове, произведени на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г., частични местни избори на 02.10.2016 г., и стая № 10 на втори етаж – от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016 г., от изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и от проведените национални референдуми на 27.01.2013 г. и на 06.11.2016 г., във връзка с преместването им в други помещения във „Втори административен блок“. Книжата и материалите от стая № 10 на първия етаж ще се преместят в стая № 2 на третия етаж на Втори административен блок, а тези от стая № 10 на втори етаж в стая № 1 на третия етаж от Втори административен блок.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в община Главиница, област Силистра, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори: стая № 10 на първи етаж – за общински съветници и кметове, произведени на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г., частични местни избори на 02.10.2016 г., и стая № 10 на втори етаж – от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на Република България от 06.11.2016 г., от изборите за народни представители от 26.03.2017 г. и от проведените национални референдуми на 27.01.2013 г. и на 06.11.2016 г., за преместването им в други помещения във „Втори административен блок“.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След преместването на книжата в новите помещения кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, всички заповеди и протоколи за извършване на преместването на книжата и запечатването на новите помещения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения