Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4905-МР
София, 10 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, против решение № 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК – Суворово

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-15-347 от 06.10.2017 г., ведно с решение № 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК – Суворово, и в оригинал с вх. № МИ-15-347\1 от 09.10.2017 г., подадена от инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, против решение № 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК – Суворово.

Жалбата е подадена чрез ОИК – Суворово. В същата се твърди, че на 05.10.2017 г. на кмета на община Суворово е връчено решение № 183-МР от 04.10.2017 г на ОИК – Суворово, с което ОИК е упълномощил Маргарита Георгиева Митева – председател, да подпише договор за правна защита и пълномощно, с което упълномощава адвокатско дружество „ТОДОРОВА И КОЛЕВ“ – гр. Шумен, представлявано от адв. Николай Колев и адв. Ралица Ангелова, за осъществяване на процесуално представителство по адм.д. № 2512/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Варна. Решението е изпратено на община Суворово за осигуряване на адвокатско възнаграждение съгласно Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Жалбоподателят счита, че решението в частта, в която кметът е задължен да изплати адвокатско възнаграждение, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като обичайната практика на ОИК е да бъде представлявана от председателя си. Излагат се доводи и че разходите на ОИК са за сметка на републиканския, а не на общинския бюджет. Счита, че ОИК не разполага със самостоятелен бюджет за времето, за което е назначена, а нейният бюджет се определя от първостепенния разпоредител – Централната избирателна комисия, и че именно ЦИК следва да осигури средства за разноските по делото.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената от ОИК преписка, установи следното:

От протокола от заседанието на ОИК – Суворово, се установява, че адм.д. № 2512/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Варна, е образувано по жалба на областния управител срещу решение № 181-МР от 20.08.2017 г. на ОИК – Суворово, с което са обявени резултатите от произведения местен референдум на 20.08.2017 г. в с. Чернево. С решение № 183-МР от 04.10.2017 г. ОИК – Суворово, взема решение, с което упълномощава председателя на ОИК да подпише договор за правна защита и процесуално представителство с адвокатско дружество „ТОДОРОВА И КОЛЕВ“ по адм.д. № 2512/2017 г. на Административен съд – гр. Варна. Във връзка с изплащане на възнаграждението на адвокатското дружество ОИК изпраща препис от решението на община Суворово.

Съгласно чл. 33 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общинският съвет взема решение за одобряване на разходите за организирането и финансирането на местния референдум, а кметът и общинската администрация осъществяват организационно-техническата подготовка. От горната разпоредба следва изводът, че разходите за процесуално представителство на ОИК следва да бъдат предварително одобрени от Общинския съвет или да са включени в одобрения такъв за произвеждане на местния референдум, след което кметът на общината да ги изплати.

В настоящия случай кметът на общината следва да поиска с докладна записка до Общинския съвет одобряването на разходите така, както са поискани в решението на ОИК. Общинската избирателна комисия – Суворово също би могла да направи такова искане до Общинския съвет.

Предвид изложеното по-горе Централната избирателна комисия счита жалбата на кмета за неоснователна. Централната избирателна комисия не споделя доводите на жалбоподателя, че ЦИК като първостепенен разпоредител следва да осигури средства за разноски за адвокатско възнаграждение по процесното дело.

На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на инж. Павлин Михайлов Параскевов, кмет на община Суворово, против решение № 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК – Суворово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения