Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4896-МИ
София, 28 септември 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в частичните избори за кмет на община Трън

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 21.09.2017 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, представлявано от София Мирчева Борнарска-Дилкова, чрез пълномощника Валентина Лазарова Христова-Радкова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в частичните избори за кмет на община Трън.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20170915115136 от 15.09.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 38 анкетьори, както и номерата на избирателните секции на територията на община Трън, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Въз основа на протоколно решение от 26 септември 2017 г. на Централната избирателна комисия, съобщено на представителя на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД на същата дата са дадени указания да изготви нова методика за извадково проучване, както и да бъде актуализиран списъка на анкетьорите. На 26 септември 2017 г., в 15.30 ч. представителя на агенцията внесе в ЦИК следните документи: 1. методика в запечатан плик; 2. 2 броя списъци на 28 анкетьори на хартиен носител; 3. един брой електронен носител с имената на анкетьорите.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-606/1 от 26.09.2017 г., установява, че 28 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като наблюдатели, анкетьори на други агенции или в друго качество.

Предложен беше следният проект на решение:

„Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 - 3, чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, с ЕИК 130368436, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в частичните избори за кмет на община Трън.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 28 упълномощени лица съгласно списък, неразделна част от настоящото решение – приложение.

„ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на предложеното решение за регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, с ЕИК 130368436, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в частичните избори за кмет на община Трън.

От присъстващите в залата 19 членове на комисията „ЗА“ проекта гласуваха 11 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова и Таня Цанева.

„ПРОТИВ“ проекта гласуваха 7 членове на ЦИК: Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев и Цветозар Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. 2 от ИК на предложения проект на решение за регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, с ЕИК 130368436, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в частичните избори за кмет на община Трън.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения