Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4888-МИ
София, 21 септември 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 209-МИ от 12.09.2017 г. на ОИК – Борован, за назначаване на СИК в община Борован, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г.

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЧМИ-11-1/14.09.2017 г. от Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 209-МИ от 12.09.2016 г. на ОИК – Борован, за назначаване на СИК в община Борован, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г. В електронното писмо се твърди, че жалбата е изпратена в ЦИК поради невъзможност същата да бъде подадена в ОИК – Борован в законоустановения срок. Жалбата е подадена като прикачен файл, неподписана, поради което и в изпълнение на Решение № 3526 от 16 септември 2016 г. на ЦИК, на жалбоподателя са дадени указания да отстрани нередовностите по преписката. С вх. № МИ-11-15/18.09.2017 г. по електронна поща в ЦИК е постъпила подписана жалба, заедно с пълномощно от представляващия коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, което удостоверява представителната власт на жалбоподателя.

Допълнително са дадени указания на ОИК – Борован и на заместник кмета на община Борован да изпратят документи за окомплектоване на преписката. С вх. № ЧМИ-15-79/19.09.2017 г. от ОИК – Борован са постъпили документите на основание, на които е произнесено обжалваното решение. С вх. № ЧМИ-06-59/1/20.09.2017 г. от община Борован са изпратени документи за попълване на преписката.

Жалбоподателят оспорва посоченото решение на ОИК – Борован като излага съображения, че за провеждане на консултациите при кмета на община Борован коалицията не е уведомена, нито има информация публично да е оповестена датата и мястото за предстоящите консултации, включително на „сайта“ на общината, което според жалбоподателя представлява нарушение на чл. 91, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс. В жалбата се прави искане да бъде отменено решението на ОИК – Борован и да бъде назначен отново СИК за провеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 08.10.2017 г., като в състава на комисията бъде включен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, данни за когото се твърде, че са изпратени с жалбата. За пълнота следва да се отбележи, че нито към първоначално изпратената жалба, нито към документите изпратени в изпълнение на дадените от ЦИК указания има данни за предложената от жалбоподателя кандидатура.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката към нея, счита че решението на ОИК – Борован е правилно и законосъобразно. От извършената проверка на интернет страницата на община Борован се установява, че в секция „Частични избори 2017 г.“ е публикувана покана за провеждане на консултации. Тъй като от интернет страницата не може да се установи датата, на която е публикувана поканата от община Борован са изискани и изпратени доказателства, а именно Констативен протокол на община Борован, подписан на 1 септември 2017 г. в 13,30 ч., който удостоверява предава за публикуване на поканата за провеждане на консултациите за определяне състава на СИК 009 за произвеждане на частични избори за кмет на с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г. Видно от протокола поканата е публикувана на интернет страницата на общината на 1 септември 2017 г. в 15,30 ч. С това са изпълнени изискванията на чл. 91, ал. 1 от ИК и т. 5 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на Централната избирателна комисия, според които денят, часът и мястото на провеждането на консултациите се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация не по-късно от три дни преди провеждането им.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия намира, че жалбата на Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ против решение № 209-МИ от 12.09.2017 г. на ОИК – Борован е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ивалена Димитрова Врачовска– упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г., срещу решение № 209 – МИ от 12.09.2017 г. на ОИК – Борован, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения