Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 488-МИ
София, 10 август 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

Общинска избирателна комисия – Казанлък, с писмо вх. № МИ-15-221 от 02.08.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 256 от 17.02.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4, чл. 42, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, Кенан Шакир Саид.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 256 от 17.02.2021 г. на ОИК – Казанлък, заверено копие от протокол № 67 от 17.02.2021 г. на ОИК – Казанлък, копие от решение № 80 от 05.03.2021 г. по адм.дело № 752/2021 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, и копие от решение № 8880 от 27.07.2021 г. по адм.дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС.

От извършена служебна проверка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Копринка към 15.06.2021 г. е 2861 души, поради което в кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Казанлък, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Копринка, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара Загора.


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения