Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4876-МИ
София, 1 септември 2017 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели от община Трън, област Перник, в частичните избори за кмет на община Трън, на 8 октомври 2017 г.

На 30.08.2017 г. в Централната избирателна комисия е получено по електронната поща писмо с вх. № ЧМИ-06-53/30.08.2017 г., подписано от Вр.И.Д. Кмет на община Трън – Цветислава Цветкова. По-късно същото писмо е получено и в оригинал и е заведено с вх. № ЧМИ-06-53\1/01.09.2017 г.

В писмото, Вр.И.Д. Кмет на община Трън – Цветислава Цветкова поставя за разглеждане от Централната избирателна комисия въпроси, свързани с гласуването на избиратели с адреси извън НКНПА в частичните избори за кмет на община Трън, на 8 октомври 2017 г. Сочи се, че след влизане в сила на Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и по-конкретно на §10 от ПЗР на посочения подзаконов нормативен акт в сила от 21.08.2015 г., в община Трън са заличени адресите на лица, които не отговарят на изискванията на цитираната правна норма. С решения съответно № 63 от 27.04.2016 г. и № 51 от 25.08.2016 г. на ОбС – Трън са били определени новите наименования на адресите. Лицата, живущи на закритите адреси са били надлежно уведомени, че в едномесечен срок е необходимо да заявят нов адрес, който да попада в НКНПА (аргумент от чл. 123, ал. 4 на Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация). В резултат на това, към настоящия момент все още има лица с адреси извън НКНПА, които не отговарят на условията за вписване в избирателните списъци и не фигурират в нито един списък като избиратели.

В други подобни случаи, когато е сигнализирана за заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“, Централната избирателна комисия е приемала решения е приемала Решение № 369-ЕП от 14.05.2014 г., Решение № 1031-НС от 22.09.2014 г., Решение № 2738-МИ/НР от 22.10.2015г., Решение № 3829-ПВР/НР от 21.10.2016 г., Решение № 3860-ПВР/НР от 26.10.2016 г., Решение № 3865-ПВР/НР от 27.10.2016 г., Решение № 3869-ПВР/НР от 28.10.2016 г.

С цитираните решения Централната избирателна комисия е приела избирателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък.

Предвид горното и с оглед осигуряване на възможност на всички избиратели на територията на община Трън, област Перник, на които адресите са непълни или са с т.нар. „сгрешени адреси“, или със служебно заличени адреси, да гласуват в частичните избори за кмет на община Трън, на 8 октомври 2017 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общинската администрация в община Трън, област Перник, да впише на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица на това основание, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

В случай че не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което се допускат да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако избирателите не фигурират в Списъка на заличените лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения