Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 482-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на неправителствена организация „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-146/21.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", представлявано от Ивайло Христов Нелковски - председател на УС, чрез надлежно упълномощената Гергана Антоанетова Иванова, регистрирано с Решение № 434-ЕП от 20 май 2014 г. като българска неправителствена организация  за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Ивайло Христов Нелковски, в полза на Гергана Антоанетова Иванова и на 59 (петдесет и девет) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

От направената проверка с вх. № ЕП-00-402/21.05.2014 г. се установи, че предложените от сдружението лица отговарят на изискванията за наблюдатели на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 59 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ В", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Светла Добрева Матева
2 Маргарита Младенова Йоцова
3 Здравко Петров Дамянов
4 Елка Младенова Дамянова
5 Красимир Стоянов Кръстев
6 Станислав Николов Драганов
7 Владимир Славчев Вълков
8 Пламен Димитров Панев
9 Зорница Павлова Заркова
10 Теодора Георгиева Стоянова
11 Георги Сергеев Дянков
12 Палмира Тодорова Маринова
13 Радослава Юлиянова Вълкова
14 Валерия Игорова Маринова
15 Мартин Стоянов Димитров
16 Галина Младенова Добрева
17 Жеко Христов Жеков
18 Микаел Закарян
19 Гаруш Закарян
20 Петър Йовчев Петров
21 Костадин Петев Костадинов
22 Петьо Костадинов Петков
23 Мартин Кирчев Енев
24 Илияна Минкова Кирова
25 Радка Стефанова Арабаджиева
26 Вилана Радославова Петрова
27 Росен Христов Георгиев
28 Ренктен Турханова Кръстева
29 Анелия Христова Танева
30 Марийка Димитрова Янева
31 Кръстю Пасков Колев
32 Илия Атанасов Хаджиев
33 Биляна Пламенова Стоилова
34 Дачо Дачев Дачев
35 Петя Йорданова Дачева
36 Радослав Пламенов Димитров
37 Иван Петков Пенев
38 Неделчо Ангелов Апостолов
39 Стоян Дяков Дочев
40 Илия Ганев Илиев
41 Владимир Иванов Денков
42 Теодора Апостолова Гунчева-Йорданова
43 Петър Дойчев Петров
44 Данчо Стоянов Дочев
45 Боян Георгиев Боев
46 Искра Деянова Дочева
47 Златин Виликов Костодинов
48 Венцислав Красенов Апостолов
49 Красен Вълчев Апостолов
50 Петя Атанасова Сургова
51 Мария Христова Камбурова
52 Евгени Великов Иванов
53 Валентина Христова Атанасова
54 Петя Василева Дикова
55 Галина Младенова Кубарелова
56 Веселина Владимирова Соколова
57 Мария Владимирова Пандова
58 Елена Димитрова Желязкова
59 Николай Мирчев Керанов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения