Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4743-НС
София, 5 май 2017 г.

ОТНОСНО: обявяване на Димитър Николов Гамишев за народен представител в Първи изборен район – Благоевградски, в 44-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 май 2017 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Александър Димитров Манолев като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски.

Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата, предвид предсрочното прекратяване на пълномощията Александър Димитров Манолев.

С вх. № НС-10-146 от 05.05.2017 г. от ЦИК е постъпило заявление от кандидата за народен представител Бисер Николов Михайлов, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия „ГЕРБ“ в Първи изборен район – Благоевградски.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител, следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това поради липсата на правната предпоставка, изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че въз основа на подаденото заявление от кандидата за народен представител, Бисер Николов Михайлов следва да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за регистрация като абсолютна правна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на партия „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Бисер Николов Михайлов с ЕГН … от Първи изборен район – Благоевградски, на произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

ОБЯВЯВА за народен представител от Първи изборен район – Благоевградски, Димитър Николов Гамишев с ЕГН …, под № 7 от листата на партия „ГЕРБ”.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения