Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 470-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на Сдружение „ПЛАН БГ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-128 от 20.05.2014 г. от Сдружение „ПЛАН БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - представляващ сдружението, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация на наблюдатели за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сдружението е регистрирано с Решение № 341-EП от 12.05.2014 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и на 6055 (шест хиляди петдесет и пет) лица - представители на Сдружение „ПЛАН БГ"; списък, подписан от представляващия асоциацията, с имената и единните граждански номера на упълномощените от асоциацията лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 5676 (пет хиляди шестстотин седемдесет и шест) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели, а 389 (триста осемдесет и девет) лица не отговарят на изискванията на Изборния ткодекс за наблюдатели.

Поради това регистрацията като наблюдатели на въпросните 389 (триста осемдесет и девет) лица следва да бъде отказана.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5676 (пет хиляди шестотин седемдесет и шест) упълномощени представители на сдружение ПЛАН БГ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Мария Иванова Тупарова
2 Диляна Станчева Иванова
3 Живко Георгиев Пенчев
4 Абди Абди Мехмед
5 Петко Николов Пенковски
6 Недьо Асенев Ненев
7 Мариана Петрова Спасова
8 Янка Петрова Николова
9 Иванка Дойчева Иванова
10 Зердие Кременова Пехливанова
11 Стоил Асенов Стоилов
12 Милко Колев Илиев
13 Красимира Асенова Иванова
14 Ирена Гавраилова Горгева
15 Валентин Николов Георгиев
16 Али Мехмед Датон
17 Атанас Иванов Павлов
18 Въльо Митев Митев
19 Крум Станкев Иванов
20 Тодор Илиев Илиев
21 Пламен Руменов Николов
22 Муса Ахмедов Кехайов
23 Стоян Пенчев Синикчийски
24 Минка Смиленова Тодорова
25 Спас Станойчев Арабаджийски
26 Бисер Георгиев Велинов
27 Красимир Найденов Райчев
28 Юмер Сабри Алендар
29 Славка Иванова Бекирова
30 Асен Атанасов Овчаров
31 Борислав Филипов Димитров
32 Добрин Василев Атанасов
33 Бейхан Нуридин Мехмед
34 Исмет Рахман Айров
35 Иванина Иванова Дойчева
36 Стефанка Желева Иванова
37 Иван Владимиров Кацарски
38 Ангелина Паскалева Тодорова
39 Димитричка Николова Ганчева
40 Фатме Ахмедова Гулева
41 Мария Павлова Болна
42 Тодорка Стефанова Пенева
43 Христо Георгиев Христов
44 Еленка Димитрова Стефанова
45 Моньо Иванов Димов
46 Реджеп Фетик Аир
47 Иван Петров Болен
48 Димо Вълчев Димов
49 Янка Ангелова Заекова
50 Стефан Станков Панайотов
51 Руска Христова Стефанова
52 Росица Наумова Дренкова
53 Иван Стефанов Савов
54 Иван Донев Донев
55 Горан Янакиев Атанасов
56 Красимир Петров Купенов
57 Ахмед Алиев Звездев
58 Рангел Минчев Тонов
59 Фиданка Крумова Станкова
60 Евтимка Борисова Малиновска
61 Димитричка Ганкова Мартинова
62 Каня Светославова Симеонова
63 Кристиян Ненков Начев
64 Недка Тодорова Калчева
65 Ганка Тодорова Атанасова
66 Виолета Крумова Стоименова
67 Янка Велева Кръстева
68 Радослав Георгиев Павлов
69 Янко Йосифов Недев
70 Димитрина Георгиева Асанска
71 Пенка Стоева Маринова
72 Магдалена Павлова Урдева
73 Николай Иванов Вичев
74 Ставри Димитров Николов
75 Благо Павлов Борисов
76 Мария Матева Иванова
77 Ганка Бориславова Огнянова
78 Роза Станкова Спасова
79 Бойчо Василев Кирилов
80 Сезайдин Ремзиев Ниязлиев
81 Гроздан Костадинов Начев
82 Малин Рангелов Рангелов
83 Тодорка Маринова Михайлова
84 Тодорка Спасова Тарпошева
85 Росен Владимиров Петров
86 Ивелина Кирилова Янкова
87 Стоян Николов Иванчев
88 Дойка Иванова Христева
89 Димитър Иванов Христов
90 Милка Борисова Стоянова
91 Емилиян Николов Чакъров
92 Никола Кирилов Колев
93 Георги Стоянов Василев
94 Деян Стефанов Стоянов
95 Севдалина Асенова Петкова
96 Николай Владимиров Калоянов
97 Петър Димитров Петров
98 Севдалин Димитров Атанасов
99 Георги Стефанов Андонов
100 Пламен Маринов Маринов
101 Али Юсню Казанджа
102 Вергиния Николова Цветкова
103 Павел Жечев Василев
104 Господин Валентинов Иванов
105 Василка Цанкова Тодорова
106 Светослав Димитров Пещерниев
107 Димка Койчева Петкова
108 Йорданка Крумова Кордева
109 Инна Красимирова Баева
110 Марин Георгиев Трендафилов
111 Иван Георгиев Петров
112 Ана Петрова Костова
113 Гергана Зафирова Добрева
114 Славчо Андонов Захов
115 Симеон Благоев Милевски
116 Иван Василев Василев
117 Диана Георгиева Маринска
118 Пенчо Стоилов Стоилов
119 Петя Павлова Колева
120 Евгени Борисов Милушев
121 Димитър Янакиев Господинов
122 Камелина Георгиева Иванова
123 Иван Атанасов Иванов
124 Чонка Василева Лазарова
125 Ивайло Ненчев Петров
126 Норка Трайкова Васева
127 Паскал Фердинандов Ангелов
128 Магдалена Хинчева Хинева
129 Веселка Дианова Панова
130 Мария Георгиева Абрашева
131 Даниел Гочев Тенев
132 Марина Йорданова Георгиева
133 Сали Мехмедов Исмаилов
134 Николай Кръстев Царски
135 Делка Маркова Маркова
136 Иванка Евгениева Иванова
137 Антон Пламенов Георгиев
138 Цветослава Стоянова Димитрова
139 Живко Иванов Куртев
140 Ани Янкова Николова
141 Делка Семкова Мановска
142 Галина Вълкова Гочева
143 Милена Андонова Бибишкова
144 Марияна Георгиева Василева
145 Василка Иванова Великова
146 Ирена Илиева Калпакова
147 Димитрина Христова Василева
148 Кина Бинева Терзиева
149 Галина Александрова Сръндачка
150 Свилен Бориславов Борисов
151 Никола Димитров Маринов
152 Радка Иванова Котова
153 Марияна Христова Мяховска
154 Татяна Петкова Косева
155 Антон Георгиев Дюлгеров
156 Кремена Проданова Батурова
157 Пламен Иванов Иванов
158 Цветелина Атанасошатюкинова
159 Ваня Пеева Атанасова
160 Цветомир Пейков Митев
161 Иван Борисов Джабиров
162 Галина Стоянова Славова
163 Тодорка Димитрова Иванова
164 Хилми Осман Онбашиев
165 Нели Иванова Бойкинска
166 Тонка Петкова Узунова
167 Николай Борисов Керемидчиев
168 Виктор Валериев Иванов
169 Тодор Стоянов Тодоров
170 Станислава Кръстева Даскалова
171 Тодор Иванов Георгиев
172 Диньо Иванов Владиков
173 Иван Юрий Митев
174 Нина Димитрова Георгиева
175 Атанас Николаев Христов
176 Стефани Йорданова Пандурска
177 Радослава Георгиева Арионова
178 Иван Йорданов Иванов
179 Ина Хоай Нгуен-Митова
180 Даниела Господинова Иванова
181 Дарина Бонева Лефтерова
182 Рени Сталева Камберова
183 Петя Христова Тавлиева
184 Атанас Асенов Димитров
185 Милена Сашова Китанова
186 Станка Иванова Илиева
187 Мирослава Мирчева Цанова
188 Миглена Иванова Хамамджиева
189 Мирослава Крумова Кърджалийска
190 Валентин Маринов Вълчев
191 Веселин Руменов Китанов
192 Гергана Боянова Сарова
193 Живко Йорданов Костадинов
194 Катерина Костадинова Сандрева
195 Нона Руменова Стоянова
196 Георги Станиславов Ненов
197 Катя Каменова Ушатова
198 Свилена Любомирова Любенова
199 Цветанка Иванова Георгиева
200 Васил Ангелов Пейковски
201 Васил Димитров Василев
202 Недялко Тенев Грозев
203 Иван Веселинов Панов
204 Румен Ангелов Иванов
205 Кристиян Христов Михалев
206 Мария Манолова Бъчкарова
207 Иванка Нончева Вълчевска
208 Маргарита Иванова Георгиева
209 Крум Валериев Павлов
210 Юлиян Миленов Симеонов
211 Станчо Петров Станков
212 Мария Любомирова Куманова
213 Светла Асенова Котанова
214 Кирил Иванов Недялков
215 Вангелия Иванова Иванова
216 Росалина Николова Парушева
217 Ивайло Димитров Михалев
218 Ангел Василев Пейковски
219 Мария Христова Маткова
220 Мария Ангелова Кафалиева
221 Милена Николова Рускова
222 Лилия Иванова Иванова
223 Сали Апти Али
224 Маргарита Петрова Гюрджеклиева
225 Христина Павлова Христова
226 Атанас Янакиев Сарафов
227 Боряна Людмилова Христова
228 Галя Иванова Ганчева
229 Даниела Найденова Колева
230 Зейра Реджепова Чалиева
231 Христо Николов Колев
232 Мима Димитрова Христова
233 Румяна Атанасова Ивановска
234 Александър Росенов Ангелов
235 Светла Лечева Куманова
236 Елена Василева Цветкова
237 Мариета Николова Малчева-Ковачева
238 Веселин Димитров Димитров
239 Румяна Страхилова Георгиева
240 Свилен Пенчев Балчев
241 Александър Стефанов Панайотов
242 Магдалена Петрова Козарева
243 Пенка Иванова Чонова
244 Даниела Колева Кисьова
245 Людмила Пламенова Спасова
246 Капка Веселинова Петрова
247 Дияна Василева Стойнова
248 Лили Благоева Кънчева
249 Георги Андонов Кулов
250 Евгения Славова Илиева
251 Витка Димитрова Илинцова
252 Красимир Станчев Маринов
253 Марияна Петрова Йорданова
254 Магдалена Иванова Танчева-Харизанова
255 Петър Илиев Петров
256 Василка Неделчева Чолакова
257 Георги Илиев Илинцов
258 Здравко Николаев Миланов
259 Красимир Славов Кръстев
260 Ангелина Димитрова Тотина
261 Мария Ненчева Бакалова
262 Милена Георгиева Георгиева
263 Райна Крумова Качева
264 Айдън Насуфов Реджебов
265 Боряна Христова Димитрова
266 Илияна Димитрова Стоянова
267 Светла Петрова Атанасова
268 Радка Стойкова Мустакерова
269 Румен Бонков Иванов
270 Сюлейман Салли Сюлейманов
271 Айсун Осман Мехмед
272 Костадин Георгиев Момчев
273 Наташа Христева Чакърова
274 Николай Желев Иванов
275 Лиза Руменова Терзийска
276 Станчо Ангелов Асенов
277 Севинч Хасан Ахмед
278 Катя Костадинова Иванова
279 Иванка Маринова Нейкова
280 Петър Веселинов Терзиев
281 Радослав Желязков Миланов
282 Илко Христов Стефанов
283 Незиха Юсуф Афуз
284 Албен Цанков Люгов
285 Михаела Василева Стоянова
286 Стефка Костова Димитрова
287 Костадин Валериев Барков
288 Назифе Саидова Асанова
289 Димитър Костадинов Петров
290 Маргарита Любенова Гагова
291 Стоянка Михайлова Стоянова
292 Жана Георгиева Хаджиева
293 Лидия Кирилова Малюкова
294 Шенай Исмал Ибрям
295 Димитър Галинов Димитров
296 Димитър Тодоров Костов
297 Васил Митков Стоянов
298 Цветелина Цветанова Георгиева
299 Антоанета Иванова Малюкова
300 Николай Маринов Маринов
301 Константин Ангелов Ангелов
302 Йванка Атанасова Пърмакова
303 Мирослав Добринов Нешев
304 Диньо Петров Господинов
305 Юлиана Асенова Тачева
306 Асен Красимиров Асенов
307 Азис Себайдин Насуф
308 Атина Цанова Кушлова
309 Веселин Панчев Панчев
310 Пламен Ангелов Петров
311 Костадин Йорданов Суровички
312 Ралица Николова Христова
313 Параскева Георгиева Андреева
314 Александрина Цанкова Козова
315 Христина Савова Юнакова
316 Любомир Александров Габаров
317 Андрей Асенов Тачев
318 Гина Атанасова Димитрова
319 Руска Илева Тодорова
320 Петър Георгиев Чакъров
321 Кирил Видолов Тричков
322 Недялка Недева Христова
323 Константин Руменов Стоименов
324 Алекси Янакиев Алексиев
325 Марин Георгиев Иванов
326 Пламен Цанков Хокин
327 Янко Лилов Атанасов
328 Иван Стоянов Колев
329 Елена Кирилова Котева-Митева
330 Галина Янакиева Янакиева
331 Живка Андреева Янева
332 Борис Петров Корунов
333 Марин Маринов Палазов
334 Асен Антонов Генчев
335 Мариана Борисова Манолева
336 Екатерина Христова Николова
337 Атанас Стефанов Атанасов
338 Веско Христов Шехтов
339 Рангел Георгиев Чакъров
340 Желка Иванова Орешкова
341 Лидия Димчова Спасова
342 Росен Алексиев Моканов
343 Цветанка Христинова Милева
344 Сашко Венциславов Кейбашиев
345 Ана Антонова Михайлова
346 Емилия Господинова Пенчева
347 Димитрина Иванова Димова
348 Янаки Господинов Димитров
349 Янко Славчев Георгиев
350 Елисавета Антимова Услева
351 Дора Лалева Стефанова
352 Стоян Славчев Костов
353 Даниела Стоименова Благоева
354 Гинка Алексиева Янакиев
355 Сашка Парушева Маркова
356 Алиан Джаферов Сатев
357 Тинка Несторова Богданова
358 Стефка Иванова Халачева
359 Юлиан Атанасов Керемидчиев
360 Даниела Иванова Добрева
361 Желязка Стоянова Донева
362 Николай Иванов Катранджиев
363 Недялка Методиева Кръстева
364 Теньо Светославов Николов
365 Мая Асенова Малинова
366 Йордан Иванов Добрев
367 Николай Димитров Димитров
368 Албена Николова Тасева
369 Пенка Иванова Райчева
370 Росанка Димитрова Венкова
371 Анелия Живкова Илиева
372 Андриан Славчев Йорданов
373 Евгения Георгиева Василева
374 Цанко Асенов Карталов
375 Галина Стоянова Нечева
376 Григор Симеонов Бошнаков
377 Александър Ангелов Безински
378 Славчо Йорданов Йорданов
379 Светла Петрова Костадинова
380 Юри Спасов Ръжанков
381 Борислава Танева Тонева
382 Данаил Пенчев Йовчев
383 Добрил Йосифов Ковачев
384 Сейде Зекериева Алишева
385 Тодор Георгиев Иванов
386 Василка Благова Данчева
387 Тоня Драганова Начева
388 Йоана Стефанова Арсова
389 Мария Аспарухова Герова
390 Христо Христов Петранов
391 Иван Неделчев Събев
392 Лиляна Василева Танева
393 Петя Атанасова Атанасова
394 Радко Койчев Радев
395 Николай Сотиров Димитров
396 Георги Петров Георгиев
397 Калин Стамов Стамов
398 Виктор Еленков Стойнов
399 Магдалина Георгиева Баракова
400 Антоан Димитров Тарлев
401 Аргир Иванов Аргиров
402 Васил Радев Илиев
403 Анастасия Панайотова Карастоева
404 Димитър Иванов Танев
405 Румен Димитров Захариев
406 Мариана Ангелова Ангелова
407 Кристиян Руменов Евтимов
408 Атче Хасанова Алиева
409 Шанай Исинова Мехмед
410 Величка Методиева Заимова
411 Виолета Анчева Югова
412 Пенка Атанасова Георгиева
413 Александра Йорданова Гоцева
414 Грациела Димитрова Калчева
415 Мехмед Славов Демирев
416 Велизар Ангелов Христосков
417 Христо Лилов Картиланов
418 Здравко Евтимов Мусов
419 Мариела Лазарова Димитрова
420 Димитър Янакиев Вълков
421 Елка Илиева Ангелова
422 Георги Митков Янков
423 Павлина Георгиева Павлова
424 Юлиян Асенов Чаушев
425 Благовеста Любославова Коюнджийска
426 Марин Петров Панайотов
427 Елена Вангелова Урумчева
428 Живко Темелков Рашков
429 Недялка Иванова Кръстева
430 Тинка Ефтимова Савова
431 Васил Иванов Ангелов
432 Златко Димитров Аянов
433 Северин Ников Жеков
434 Виктор Крумов Христосков
435 Недка Петрова Лазарова
436 Драгомир Лалев Драголов
437 Николай Стефчов Иванов
438 Митко Тодоров Митев
439 Иван Зарков Белчев
440 Георги Георгиев Величков
441 Нено Николов Чампаров
442 Здравко Каменов Димитров
443 Димитър Енчев Димитров
444 Димка Димова Мерджанова
445 Пламен Стефанов Стойков
446 Атанаска Василева Гаджева
447 Михаил Кочев Асенов
448 Ирина Атанасова Карастоянова
449 Фанка Николова Покровнишка
450 Снежанка Андреева Тасева
451 Йове Райчев Събев
452 Иван Стоянов Илиев
453 Нина Асенова Чакърова
454 Снежана Боянова Садова
455 Мирослава Антонова Покровнишка
456 Цветана Еремиева Атанасова
457 Мария Стоянова Сиракова
458 Ангел Митков Тодоров
459 Камелия Иванова Колева
460 Стоян Димитров Мутафчиев
461 Янка Димитрова Видова
462 Красимира Иванова Стоянова
463 Мария Атанасова Сиракова
464 Марио Христосков Стоянов
465 Делка Димитрова Йовова
466 Ирина Георгиева Янова
467 Юлия Стефанова Димитрова
468 Мария Тодорова Нейчева
469 Стоян Янков Гаджев
470 Евгени Стоянов Стоянов
471 Ивелина Петрова Керова
472 Адлен Фейзи Иляз
473 Георги Тодоров Панев
474 Антония Сашева Иванова
475 Васил Трайков Богданов
476 Венцислав Вълков Вълков
477 Недка Пенева Чакърова
478 Мартин Иванов Стоилков
479 Павел Минчев Цонев
480 Аличко Енчев Алексиев
481 Мария Димитрова Кехайова
482 Христо Василев Маринов
483 Мария Димитрова Рабошева
484 Даниела Атанасова Бръндева
485 Георги Йорданов Гичев
486 Демир Ангелов Демиров
487 Сойка Тодорова Жилкова
488 Мария Димитрова Бошкова
489 Мирослав Янакиев Георгиев
490 Вероника Иванова Бръндева
491 Ангел Весков Василев
492 Наталия Миткова Михалева
493 Мария Матеева Любенова
494 Върбинка Гогова Христева
495 Таня Стефанова Каспарова
496 Борис Горанов Грозданов
497 Мартин Ивелинов Стоянов
498 Къна Янкова Кирчева
499 Райна Павлова Спасова
500 Суза Йорданова Богданова
501 Мария Младенова Камбурова
502 Мая Николова Тунтева
503 Галина Николова Рачева
504 Красимир Димитров Митев
505 Поля Нешева Нешева
506 Васка Драганова Асенова
507 Дончо Радков Тодоров
508 Янинка Янева Гръчка
509 Методи Атанасов Кочев
510 Светла Димитрова Димитрова
511 Генка Гаврилова Петрова
512 Дора Стефанова Димитрова
513 Павлина Стефанова Димитрова
514 Теменужка Яворова Едипова
515 Георги Веселинов Чобанов
516 Нели Донева Загорова
517 Емил Тодоров Верчов
518 Йордан Лучев Лучев
519 Ибрахим Юсеин Сиври
520 Ралица Славчева Стойчева
521 Илиян Тодоров Стратиев
522 Йордан Петров Белев
523 Габриела Павлова Горанова
524 Николина Иванова Николова
525 Александър Тодоров Първов
526 Йордан Любенов Николов
527 Венелин Киров Петров
528 Тошко Амиров Тодоров
529 Лъчезар Емилов Николов
530 Радослав Иванов Дамянов
531 Минчо Бонев Желев
532 Слави Иванов Капитански
533 Невена Христова Илиева
534 Мария Пеева Добрева-Атанасова
535 Емил Любенов Георгиев
536 Христо Гъчев Василев
537 Марийка Христова Карастоянова
538 Петър Янков Шошов
539 Михаил Николаев Михайлов
540 Елка Василева Коларова
541 Снежана Ангелова Петрова
542 Сашо Стойков Асенов
543 Асен Тодоров Митев
544 Владимир Владимиров Тренчев
545 Костадин Стоилов Георгиев
546 Стойчо Милков Стойчев
547 Северина Гошева Асенова
548 Радка Валентинова Пашова
549 Стоянка Колева Динева
550 Алексанра Стефанова Иванова
551 Ивона Викторова Мицакова
552 Ивайло Руменов Боянов
553 Светла Валентинова Пашова
554 Жечка Ангелова Иванова
555 Димитър Костадинов Тодев
556 Павел Атанасов Димитров
557 Здравко Андонов Николов
558 Добринка Златева Кънчева
559 Донка Георгиева Маринова
560 Ради Петров Цинголов
561 Даниел Господинов Стоянов
562 Кристина Красимирова Христова
563 Калоян Гоцев Велинов
564 Нанко Василев Василев
565 Иван Симеонов Йорданов
566 Атанас Иванов Скабрин
567 Станислав Фердинандов Димитров
568 Георги Димитров Асенов
569 Георги Кирилов Димитров
570 Петя Георгиева Атанасова
571 Веселин Стефанов Петров
572 Валери Димитров Стоилов
573 Цвета Боянова Янкова
574 Цветан Божков Цонев
575 Димитър Георгиев Родин
576 Валентина Юлиянова Антова
577 Теменужка Крумова Георгиева
578 Маргарита Страхилова Александрова
579 Снежана Атанасова Ушева
580 Емил Антонов Алексиев
581 Пиринка Сашова Вишанина
582 Маринела Тодорова Петрова
583 Антоанета Венкова Рангелова
584 Верка Николова Михайлова
585 Андриян Антонов Попов
586 Михаил Пиринов Георгиев
587 Мирослав Петров Петров
588 Малинка Станимирова Димитрова
589 Аделина Христова Евтимова
590 Витка Серафимова Странджалиева
591 Господин Добрев Димов
592 Габриела Георгиева Методиева
593 Николай Ангелов Николов
594 Сашо Димитров Георгиев
595 Златко Иванов Христов
596 Атанаска Вълкова Петрова
597 Божидар Петров Мирчев
598 Елза Йорданова Иванова
599 Рени Борянова Тоскова
600 Иван Куманов Дечев
601 Николай Пламенов Костадинов
602 Людмила Методиева Алексова
603 Таня Михайлова Гюрова
604 Юлия Илиева Илиева
605 Лиляна Кирова Делчева
606 Марийка Рачева Николова
607 Илиан Даниелов Йорданов
608 Стефан Димитров Божилов
609 Фанка Радославова Филева
610 Ана Николова Господинова
611 Даниела Здравкова Павлова
612 Светлана Милева Евгениева
613 Сергей Лисов Лисов
614 Бонка Танева Маламова
615 Веса Любенова Кюлева
616 Недка Велизарова Христова
617 Данка Станкова Бангова
618 Румяна Любчева Евтимова
619 Милена Сашева Карасовава
620 Ради Желязков Радев
621 Костадин Мирославов Цонков
622 Елена Петрова Чанкова
623 Анка Ангелова Костова
624 Василка Асенова Тонева
625 Валя Емилова Караджова
626 Стойно Дечев Стефанов
627 Снежана Илиева Попова
628 Сийка Костова Василева
629 Габриела Емилова Николова
630 Елена Костадинова Георгиева
631 Стоян Радков Стоевски
632 Валентина Кръстева Станева
633 Исма Мехмед Незим
634 Асен Александров Димитров
635 Петър Харалампиев Димитров
636 Венцислав Иванов Лозанов
637 Бианка Венциславова Данева
638 Илиян Генчев Андреев
639 Димитър Николов Мраценков
640 Светла Веселинова Андреева
641 Стоилка Цонева Димитрова
642 Здравка Стефанова Котева
643 Зоя Маркова Маркова
644 Димитрина Славчева Божанова
645 Ваня Борисова Мраценкова
646 Светла Михайлова Куртева
647 Михаил Серафинов Георгиев
648 Елена Костадинова Лозанова
649 Симеон Радостинов Ганев
650 Пенка Димитрова Николова
651 Здравко Славчов Колев
652 Керанка Йорданова Иванова
653 Йоана Емилова Аначкова
654 Славка Петкова Петрова
655 Йосиф Димитров Георгиев
656 Иван Стоилов Иванов
657 Георги Николов Мадолев
658 Веселинка Стойчева Василева
659 Жоро Благоев Борисов
660 Олга Славчова Василева
661 Стоичка Валериева Башева
662 Христо Койчев Колев
663 Георги Атанасов Рублев
664 Даниела Стоилкова Димитрова
665 Румяна Сергиева Ковачка
666 Наска Николова Костова
667 Валентин Василев Панков
668 Зинаида Демяновна Стефанова
669 Силвия Андонова Николова
670 Ива Методиева Иванова
671 Георги Александров Маказчиев
672 Иван Георгиев Иванов
673 Димитричка Тодорова Стоянова
674 Живко Зафиров Стойчовски
675 Милена Цветанова Виткова-Стаменова
676 Радка Неделкова Трънска
677 Ангелина Петрова Георгиева
678 Веселина Михова Павлова
679 Веска Асенова Зашева
680 Магдалена Николаева Стаменкова
681 Юлия Василева Стоянова
682 Христина Тенкова Канева
683 Лазар Георгиев Рамов
684 Росица Руменова Василева
685 Христина Николова Давидкова
686 Анелия Асенова Георгиева
687 Бойка Михайлова Павлова
688 Николай Динев Стоилов
689 Павлин Росенов Добрев
690 Силвия Димитрова Мутева
691 Адел Асенов Теофилов
692 Йордана Георгиева Тънгова
693 Стела Генкова Дачовска
694 Петя Янева Кенарова
695 Данислав Янков Атанасов
696 Антоанета Николаева Георгиева
697 Никола Лазаров Лалов
698 Божидар Иванов Бинев
699 Анка Владимирова Дошкова
700 Светла Георгиева Мицова
701 Николай Георгиев Стоянов
702 Цветелина Енчева Оджакова
703 Ганчо Дойчев Недялков
704 Еленка Янкова Петрова
705 Марика Стефанова Войнска
706 Светлана Методиева Седевчева
707 Иван Георгиев Гуджев
708 Милена Данева Митева
709 Христо Илиев Христов
710 Бетина Наскова Стаменкова
711 Валентин Василев Данаилов
712 Тонка Атанасова Илиева
713 Иван Петров Петров
714 Петя Иванова Узунова
715 Снежана Янкова Антонова
716 Емил Лефтеров Милев
717 Румяна Неделчева Гуджева
718 Борислав Русев Стоянов
719 Веселина Щерева Йонкова
720 Николина Георгиева Чангулева
721 Благовест Денчев Шарков
722 Величка Димитрова Павлова
723 Минка Маринова Гайдарова
724 Емилия Бисерова Петрова
725 Павел Атанасов Паунов
726 Иван Методиев Мангейн
727 Георги Рангелов Божков
728 Стоянка Георгиева Енева
729 Тодор Стоянов Димитров
730 Пламен Димитров Николов
731 Катя Георгиева Стоилова
732 Стоянка Величкова Христева
733 Димитър Колев Димитров
734 Стоян Стаматов Недев
735 Борис Боянов Миленков
736 Оливера Александрова Илиева
737 Величка Василева Халкалиева
738 Стела Светославова Славова
739 Атанаска Петрова Атанасова
740 Мария Димитрова Петрова
741 Валентина Йорданова Карадачка
742 Иван Тодоров Кацарски
743 Недялка Павлова Вълкова
744 Велико Василев Великов
745 Росица Руменова Симеонова
746 Десислава Йорданова Карадачка
747 Никола Георгиев Костов
748 Димитър Петров Колев
749 Мехмед Деяминов Насуфов
750 Райна Манолова Стефанова
751 Цветелин Горанов Ръсин
752 Албена Рамаданова Мехмедова
753 Мариана Тачева Георгиева
754 Орхан Ахмедов Шабанов
755 Димитър Николов Спасов
756 Кирил Ивайлов Илиев
757 Асен Колев Димитров
758 Михал Янков Михалев
759 Николинка Александрова Георгиева
760 Катерина Владимирова Велинова
761 Елвира Димитрова Бойчева
762 Пенка Стоянова Костадинова
763 Кунка Иванова Неделчева
764 Пламена Христова Узунова
765 Татяна Димитрова Славова
766 Кристина Бориславова Симеонова
767 Ивайло Димитров Урумов
768 Енчо Ташев Ташев
769 Елена Бориславова Рановска
770 Дафинка Димитрова Петрова
771 Георги Николов Костов
772 Радка Димитрова Илиева
773 Иваничка Стефанова Колева
774 Теодосий Станойков Петров
775 Мариела Петрова Сергиева
776 Иван Стоянов Борилов
777 Пенка Георгиева Танева
778 Пламен Тодоров Ангелов
779 Живко Дониев Грозданов
780 Ирена Асенова Василева
781 Атанас Петров Нонов
782 Димитър Иванов Димитров
783 Миладин Иванов Колев
784 Росица Ганчева Стойкова
785 Румен Иванов Крумов
786 Даниела Пенкова Чипилска
787 Асен Илиев Филипов
788 Татяна Ставрева Георгиева
789 Йорданка Любомирова Василева
790 Мария Илиева Рангелова
791 Таня Петрова Русева
792 Милица Атанасова Тишева
793 Асен Пантелеев Варадинов
794 Иван Михаилов Копринков
795 Валентина Йорданова Русева
796 Дарина Петрова Бръчкова
797 Евгения Генчова Тонева
798 Владимира Богданова Рангелова
799 Йорданка Рангелова Младенова
800 Дарина Видева Тодорова
801 Ирена Василева Велева
802 Мирослав Любомиров Ангелов
803 Величка Гинова Тасева
804 Венцислав Петков Петков
805 Иванка Симеонова Милкова
806 Деница Иванова Асенова
807 Лидия Кирилова Симеонова
808 Динко Тотев Стоянов
809 Тодорка Георгиева Грозева
810 Николай Георгиев Димитров
811 Лиляна Стефанова Лудачка
812 Снежана Иванова Стоянова
813 Магдалена Димитрова Запрянова
814 Недка Милева Христова
815 Йордан Славов Генов
816 Слави Василев Димчев
817 Лазарина Цветанова Сергиева
818 Мария Георгиева Георгиева
819 Дарина Николаева Колева
820 Стефка Тодорова Иванова
821 Крум Стоянов Мирчев
822 Виолета Неделчева Димитрова
823 Димитринка Павлова Иванчова
824 Милена Петрова Брусарска
825 Златка Христева Костова
826 Стойка Найденова Танева
827 Калин Евтимов Павлов
828 Мартина Владиславова Цанкова
829 Тянка Георгиева Хрисрозова
830 Кольо Радев Колев
831 Кирчо Николаев Кирчев
832 Тони Георгиев Стойнев
833 Тошко Викторов Стаменов
834 Анелия Димитрова Давчева
835 Георги Тодоров Антонов
836 Светлин Иванов Димитров
837 Снежанка Петрова Николова
838 Никола Иванов Дяков
839 Румен Ангелов Руменов
840 Галинка Колева Петрова
841 Елка Димитрова Тодорова
842 Денислава Лъчезарова Александрова
843 Валентин Желязков Запрянов
844 Данко Рашев Иванов
845 Цветина Маркова Ангелова
846 Павел Евгениев Иванов
847 Маргарита Петрова Тодорова
848 Красимира Димитрова Давчева
849 Василка Христова Динева
850 Илиянка Ангелова Добрева
851 Николай Асенов Цакманов
852 Добринка Иванова Петрова
853 Мария Христозова Христофорова
854 Борис Георгиев Бусаров
855 Искра Милкова Мирчева
856 Детелина Георгиева Тошева
857 Васил Драгомиров Трендафилов
858 Иван Ангелов Кирев
859 Христина Георгиева Пенчева
860 Елена Димитрова Бусарова
861 Гроздан Асенов Грозданов
862 Аделина Павлова Огнянова
863 Мария Бойчева Георгиева
864 Петя Петкова Петкова
865 Георги Иванов Гюрнев
866 Денис Даниелов Дичев
867 Антонио Валентинов Точев
868 Румен Велков Андонов
869 Боряна Димитрова Иванова
870 Ирина Димитрова Късева
871 Ахмед Ахмедов Господев
872 Иван Атанасов Панайотов
873 Росен Стоилов Йосифов
874 Ставри Мирчев Андонов
875 Жан Георгиев Цолов
876 Катя Атанасова Иванова
877 Верхат Фикриев Ходжов
878 Лилия Асенова Динчева
879 Магдалена Ясенова Бошнакова-Хранова
880 Панко Вълков Манолов
881 Николай Тончев Тончев
882 Хюсеин Мустафа Дениз
883 Валери Лалов Ангелов
884 Евгени Димитров Мицов
885 Юлия Георгиева Джокина
886 Минка Спасова Ангелова
887 Георги Койчев Момков
888 Ваиз Мехмед Шишкоров
889 Татяна Симеонова Терзийска
890 Анелия Сергиева Асенова
891 Иван Петров Касабов
892 Величка Алексиева Русева
893 Джевджед Кезим Саид
894 Стефан Дончев Пъпешков
895 Стоян Василев Велков
896 Робертина Лъчезарова Александрова
897 Златка Николаева Йосифова
898 Елена Руменова Ярчева
899 Петя Стойчева Хинева-Драгостинова
900 Иван Стоянов Велков
901 Лора Валериева Христова
902 Йордан Насков Йорданов
903 Красимир Митков Илиев
904 Иван Любенов Славчев
905 Стелиана Красимирова Кандиларова
906 Лилия Стойкова Миладинова
907 Мария Наскова Мичева
908 Димитър Апостолов Копчев
909 Красимир Колев Гошев
910 Недко Росенов Иброшев
911 Венцислав Иванов Георгиев
912 Кирил Николов Кирилов
913 Жулиета Любенова Стоянова
914 Марин Ганчев Ганчев
915 Кристина Стойчева Кръстева
916 Ивко Трендафилов Кърджев
917 Станислав Красимиров Стоянов
918 Димо Петров Спасов
919 Жана Иванова Чакърова
920 Димчо Петков Дончев
921 Димитър Костадинов Алексов
922 Вихра Симеонова Ламбева
923 Йордан Асенов Миленков
924 Милка Богатинова Лозанова
925 Марийка Иванова Николова
926 Ивелина Калчева Димова
927 Блага Асенова Владимирова
928 Иван Крачунов Прокопиев
929 Виолета Кирилова Петрова
930 Мария Стефанова Миткова
931 Атанас Станчев Станчев
932 Ваня Димитрова Колева
933 Хамид Мустафов
934 Васил Славчев Димчев
935 Павлина Димитрова Йорданова
936 Георги Атанасов Грозев
937 Султана Адамова Михайлова
938 Албена Викторова Скендерова
939 Аничка Георгиева Тодорова
940 Анета Тодорова Стаменкова
941 Галина Миткова Тилкова
942 Весела Колева Забънова
943 Светла Иванова Манолова
944 Джефер Мухарем Хаджиев
945 Дияна Трифонова Пенева Георгиева
946 Емил Георгиев Зикитанов
947 Виолета Методиева Димова
948 Слав Асенов Михайлов
949 Лиляна Димитрова Благоева
950 Рафие Садъкова Таламанова
951 Лидия Георгиева Миланова
952 Иван Георгиев Цветков
953 Светлана Динкова Велчева
954 Иваило Драгомиров Светлозаров
955 Кремена Петрова Бъчварова
956 Васил Кирилов Стефанов
957 Виолетка Евлагиева Захаринова
958 Ясен Веселинов Сталев
959 Димитър Валентинов Димитров
960 Стойо Ангелов Парапанов
961 Георги Христов Аврамчев
962 Десислава Димитрова Стоянова
963 Даниела Евтимова Стоева-Неофитова
964 Севджан Нуриева Ахмед
965 Иван Георгиев Илиев
966 Емил Вадимов Сигуринов
967 Елда Миткова Живкова
968 Антоанета Петрова Георгиева
969 Иво Стоилов Костадинов
970 Тоска Димитрова Гечева
971 Петър Георгиев Тодоров
972 Ангел Иванов Динев
973 Латина Миланова Тренева
974 Иванка Фердинандова Димитрова
975 Йорданка Ангелова Йорданова
976 Петя Стефанова Стефанова
977 Лидия Димитрова Стоянова
978 Любомир Атанасов Любчев
979 Елка Станимирова Георгиева
980 Ивелина Николаева Матева
981 Светослава Тодорова Янакиева
982 Стойчо Великов Дайраджиев
983 Станислав Георгиев Станчев
984 Снежана Димитрова Симова
985 Атанас Величков Караиванов
986 Пенка Петкова Костова
987 Виолета Георгиева Гогова
988 Виолета Еманоилова Томова
989 Людмил Асенов Тренчев
990 Антоанета Олегова Георгиева
991 Весела Георгиева Чаушева
992 Емра Руменов Зъбчиков
993 Диана Бориславова Танева
994 Цветан Савов Робов
995 Сийка Николова Велинова
996 Галя Атанасова Иванова
997 Николинка Стефанова Димитрова
998 Алтъна Костадинова Пенова
999 Дамянка Иванова Филипова
1000 Цецка Йончева Якимова
1001 Ангел Владимиров Мартинов
1002 Стоян Димитров Пенев
1003 Иван Николов Попов
1004 Георги Йорданов Филипов
1005 Радка Крумова Станойкова
1006 Светла Стаменова Петрова
1007 Надя Тоскова Диневска
1008 Дауд Хюсеинов Даудов
1009 Божидар Иванов Радевски
1010 Тодоринка Илиева Белчева
1011 Васил Петров Василев
1012 Славка Евдокиева Каменова
1013 Атанас Ангелов Атанасов
1014 Aйсел Арифова Исмаилова
1015 Мартин Валентинов Димитров
1016 Димитър Иванов Василев
1017 Офелия Георгиева Андреева
1018 Венцислав Иванов Драганов
1019 Иванка Гинчева Йорданова
1020 Румен Емилов Стоилов
1021 Евтим Иванов Колчаков
1022 Йоана Иванова Вълчева
1023 Александър Ангелов Василев
1024 Любка Аргакиева Станоева
1025 Райчо Запрянов Кюмюрджиев
1026 Атанас Андонов Маринов
1027 Валентин Стоянов Димитров
1028 Нели Любенова Спасова
1029 Живка Любомирова Костадинова
1030 Зорница Тодорова Максимова
1031 Росен Георгиев Изевков
1032 Снай Зекериев Мустафов
1033 Живко Кочев Китипов
1034 Йордан Колев Губерков
1035 Мустафа Алиш Биков
1036 Александра Цанкова Иванова
1037 Венцислав Георгиев Бъмбин
1038 Севджан Хасанов Салимов
1039 Стойчо Георгиев Илиев
1040 Мирослав Веселинов Митев
1041 Александър Георгиев Емилов
1042 Павел Николов Стоев
1043 Милка Стоянова Лекова
1044 Ерол Хакъев Махремов
1045 Ласка Кръстева Андреева
1046 Галина Кирова Кирова
1047 Роза Крумова Стоянова
1048 Орлин Викторов Асенов
1049 Йордан Петров Аянски
1050 Елеонора Асенова Сидерова
1051 Мариана Василева Аргилова
1052 Стела Пенчева Георгиева
1053 Емилия Василева Александрова
1054 Йорданка Борисова Зарева
1055 Венцислав Милков Станчев
1056 Миглена Бисерова Конарова
1057 Георги Росенов Тасев
1058 Ани Йорданова Митева
1059 Теменужка Спасова Ковачка
1060 Десислава Христова Рангелова
1061 Тина Иванова Райкова
1062 Джемал Мустафов Джемалов
1063 Яне Иванов Стоянов
1064 Никола Марков Узунов
1065 Спаска Станкова Шиникова
1066 Боряна Стоянова Николова
1067 Георги Йозов Чепишев
1068 Весела Димитрова Петрова
1069 Koстадин Ангелов Даутев
1070 Пламен Манолов Крумов
1071 Ангелина Стоянова Стоянова
1072 Иво Красимиров Пеев
1073 Георги Ненчев Ангелов
1074 Костадин Георгиев Спиров
1075 Катя Стоянова Митова
1076 Ива Александрова Власова
1077 Ирена Стилиянова Ангелова
1078 Иван Николов Стоев
1079 Аян Етемов Феймов
1080 Теодора Свиленова Димчова
1081 Венко Стефанов Петков
1082 Илхан Юсеинов Асанов
1083 Цветана Георгиев Манолчева
1084 Георги Пеев Рашев
1085 Сашко Василев Бояджиев
1086 Таня Иванова Ангелова
1087 Таня Красимирова Даймова
1088 Марияна Кирилова Николова
1089 Анета Росенова Тасева
1090 Христина Иванова Христова
1091 Георги Павлов Ценов
1092 Петя Генова Загорчева
1093 Лили Иванова Велинова
1094 Вангелия Иванова Стоева
1095 Иван Драгомиров Желязков
1096 Лиляна Костадинова Зарева
1097 Станислава Василева Боянова
1098 Йовко Венков Петков
1099 Гергана Спасова Георгиева
1100 Вельо Йорданов Иванов
1101 Милена Ангелова Петрова
1102 Димитричка Кирилова Пракараска
1103 Мариана Рангелова Петрова
1104 Антон Афиянов Романски
1105 Димитър Драганов Димитров
1106 Емил Георгиев Мингачев
1107 Георги Богомилов Георгиев
1108 Васко Минков Ангелов
1109 Никола Иванов Иванов
1110 Атанас Иванов Йовчев
1111 Антоанета Георгиева Гаврилова
1112 Цветелин Станиславов Евтимов
1113 Шинка Рангелова Тодорова
1114 Кирил Димитров Палазов
1115 Зелиха Демирова Асанова
1116 Наско Христов Атанасов
1117 Антония Методиева Ичева
1118 Лазар Сашев Методиев
1119 Мария Христова Йошева
1120 Росен Иванов Русев
1121 Ваня Илиева Чаушева
1122 Владимир Стоянов Живков
1123 Зоя Симеонова Клисурска
1124 Илиан Владимиров Алексов
1125 Шенка Минчева Таскова
1126 Тодор Красимиров Тодоров
1127 Росица Димитрова Стоева
1128 Цанко Иванов Стойчев
1129 Иван Димитров Димитров
1130 Владимир Василев Алексов
1131 Илия Янков Маринов
1132 Росен Маринов Христов
1133 Милена Асенова Динева
1134 Спаска Костадинова Соколова
1135 Илиана Венетиева Миткова
1136 Валентина Стоянова Кръстева
1137 Сабрие Хазимова Якубова
1138 Иван Христов Митов
1139 Гинка Стоянова Ангелова
1140 Златка Димитрова Христова
1141 Цветанка Раденкова Богданова
1142 Парашкева Златкова Николова
1143 Зорница Димитрова Христова
1144 Соня Сотирова Стоянова
1145 Петко Георгиев Коприянов
1146 Ирина Георгиева Стоименова
1147 Венцислава Кирилова Кирилова
1148 Мария Тодорова Фавова
1149 Гергана Нейчева Гюргенева
1150 Мария Великова Манасиева
1151 Димитър Георгиев Шишманов
1152 Стоян Стефанов Михайлов
1153 Миньо Тошев Христозов
1154 Мария Йорданова Иванова
1155 Магдалена Костадинова Дзакова
1156 Павлина Панайотова Петкова
1157 Евдокия Василева Кирова
1158 Камелия Чавдарова Петрова
1159 Павел Иванов Иванов
1160 Мариян Богданов Наков
1161 Живко Димитров Ковачев
1162 Сурай Ибриямов Алиев
1163 Вирджиния Любомирова Йорданова
1164 Руслан Фиделов Стефанов
1165 Недка Кирилова Генова
1166 Иляз Басриев Илязов
1167 Виолета Стефчова Караиванова
1168 Георги Евлогиев Миланков
1169 Василка Атанасова Джорджинова
1170 Ирена Иванова Панева
1171 Дафинка Георгиева Кирилова
1172 Динко Златев Златев
1173 Соня Грозданова Калъчева
1174 Николай Стоянов Крашевски
1175 Станка Димитрова Тодорова
1176 Боряна Атанасова Радославова
1177 Станислава Пейчева Стоянова
1178 Величка Георгиева Трайкова
1179 Анатоли Бончев Джамбазов
1180 Николай Йорданов Вретенарски
1181 Зоя Стоилова Костадинова
1182 Мариян Димов Петров
1183 Иванка Великова Димова
1184 Георги Петров Торимецев
1185 Диляна Милкова Павлова
1186 Кирил Славев Чапкарски
1187 Емил Димитров Иванов
1188 Венцислав Красимиров Шишков
1189 Снежанка Йорданова Илиева
1190 Мария Янакиева Апишева
1191 Тодор Христов Велинов
1192 Георги Тодоров Боянов
1193 Мирослав Иванов Лесов
1194 Стефан Димитров Георгиев
1195 Павлина Борисова Бърдарова
1196 Кристина Йонкова Арабаджиева
1197 Георги Иванов Кузов
1198 Йосиф Иванов Романски
1199 Димитър Димитров Димитров
1200 Методи Георгиев Ангушев
1201 Мария Маринова Лесичкова
1202 Стойчо Дойчинов Стоев
1203 Теменужка Христова Храненикова
1204 Елена Милчева Илиева
1205 Милуш Стефанов Милушев
1206 Минка Петрова Михайлова
1207 Стоян Петров Петров
1208 Стефан Всилев Савов
1209 Румен Атанасов Божков
1210 Красимира Йорданова Петрова
1211 Илия Андонов Иванов
1212 Данче Илиева Чуховска
1213 Стоян Гаврилов Гаврилов
1214 Анита Антонова Димитрова
1215 Вилислава Русева Русева
1216 Емине Адемова Рашидова
1217 Силвия Георгиева Георгиева
1218 Светла Чимева Михайлова
1219 Сийка Лозанова Матодиева
1220 Благовеста Любенова Букова
1221 Станка Добрева Минкава
1222 Тодор Методиева Велев
1223 Добромир Стоянов Василев
1224 Виктор Емилов Ортакчийски
1225 Маряна Иванова Илиева
1226 Митра Илиева Ангелова
1227 Петър Петров Емилов
1228 Иван Христов Шляйков
1229 Айдън Кадиров Мехмедов
1230 Спас Иванов Бачев
1231 Любляна Костадинова Асенова
1232 Росица Христова Граматикова
1233 Момчил Цветанов Цветков
1234 Евтим Тодоров Иванов
1235 Фейние Мехмедова Мустафова
1236 Сашо Георгиев Йовев
1237 Снежана Ангелова Свиленова
1238 Василка Димитрова Петрова
1239 Марийка Петкова Стоичкова
1240 Борислав Димитров Ярмазов
1241 Георги Ивов Шукадаров
1242 Снежа Стоилова Васева
1243 Глория Георгиева Гешева
1244 Стефанка Колева Цонева
1245 Страхил Стоев Пепелаев
1246 Нено Ганов Вълковски
1247 Цветелина Иванова Стаменова
1248 Андрей Михайлов Ставриев
1249 Георги Асенов Каев
1250 Светлана Димова Стефанова
1251 Валентин Стоянов Бобулев
1252 Орхан Ракибов Ахмедов
1253 Емил Костадинов Златанчев
1254 Райчо Спиридонов Харалампиев
1255 Емил Спасов Славов
1256 Радослав Георгиев Драганов
1257 Виолета Вангелова Златкова
1258 Вера Иванова Димитров
1259 Зорница Методиева Христова
1260 Янка Славчова Ерменчова
1261 Генка Костадинова Пенова
1262 Исмаил Мехмедов Юсменов
1263 Георги Стоянов Гецев
1264 Петър Пейчев Куманов
1265 Методи Любчов Александров
1266 Димитрър Методиев Адамов
1267 Антоанета Стоянова Дочева
1268 Константин Илиянов Костадинов
1269 Юричка Панталеева Маркова
1270 Зоя Иванова Мантаркова
1271 Владко Христов Крумов
1272 Веса Миткова Бошнакова
1273 Светослава Славова Павлова
1274 Гергана Ангелова Мучова
1275 Борислав Емилов Сусанин
1276 Глория Георгиева Георгиева
1277 Атанас Николов Шопов
1278 Керанка Тодорова Аврамова
1279 Райна Костадинова Татарска
1280 Ели Иванова Мирчева
1281 Йорданка Стойнева Вучкова
1282 Марийка Найденова Миткова
1283 Рангел Димитров Крушков
1284 Янко Георгиев Димитров
1285 Иванка Георгиева Белчева
1286 Илия Дончев Цонев
1287 Атанас Славчов Андонов
1288 Реми Георгиев Иванов
1289 Гълъб Борисов Терзиев
1290 Диан Каменов Колев
1291 Иванка Петрова Кондева
1292 Румен Петков Радев
1293 Радослав Райчов Радев
1294 Стоян Иванов Михалков
1295 Иван Стойчев Тотев
1296 Виолета Атанасова Христофорова
1297 Венета Маркова Куцарова
1298 Адриан Ивов Мицов
1299 Валентин Димитров Петров
1300 Атанас Детелинов Чолаков
1301 Джейхан Ахмедов Джелилов
1302 Калина Любенова Парапунова
1303 Пламен Димитров Куцаров
1304 Ирена Станиславова Чорбаджийска
1305 Мая Вескова Александрова
1306 Таня Атанасова Такева
1307 Станислав Георгиев Димов
1308 Крум Здравков Мишев
1309 Лозинка Иванова Трифонова
1310 Костадин Кирилов Захаринов
1311 Ангелина Славчева Кирилова
1312 Стоян Петров Иванов
1313 Атанас Стоянов Атанасов
1314 Миланка Прифанова Топалова
1315 Кою Тодоров Коев
1316 Николай Ангелов Иванов
1317 Георги Здравков Захариев
1318 Недка Михайлова Томова
1319 Ангелина Стоянова Иванова
1320 Мария Костадинова Тупалска
1321 Николай Цонев Недялков
1322 Йордан Василев Стамболийски
1323 Незрита Александрова Чавдарова
1324 Боряна Сергеева Гьондрова
1325 Сали Хасанов Ахмедов
1326 Марияна Мариова Кондева
1327 Теодора Ангелова Ангелова
1328 Людмила Василева Токева
1329 Павел Петров Стойнев
1330 Митко Коев Николов
1331 Иван Лазаров Иванов
1332 Катя Пейкова Каракашкова
1333 Ева Петрова Чучукова
1334 Иван Славчов Миланов
1335 Лора Михайлова Димитрова
1336 Сали Ахмедов Салиев
1337 Катя Атанасова Коцакова
1338 Валентина Зафирова Цонева
1339 Лъчезар Андонов Киров
1340 Ангел Томов Стоянов
1341 Елена Тодорова Андреева
1342 Дочо Велев Дочев
1343 Васил Евгениев Кайтазов
1344 Христо Илиев Димитров
1345 Ивайло Спасов Давидков
1346 Елена Асенова Тенина
1347 Нина Ангелова Йорданова
1348 Юлия Илиева Асенова
1349 Диана Василева Стоянова
1350 Гергана Цонева Маймарева
1351 Валерия Иванова Николова
1352 Крум Милчов Митов
1353 Стефка Цвяткова Мардгева
1354 Александър Ангелов Маринов
1355 Снежана Маринова Методиева
1356 Свилен Николаев Димитров
1357 Евгения Иванова Владимирова
1358 Йорданка Асенова Янева
1359 Даниела Ангелова Йорданова
1360 Тодор Мирославов Божидаров
1361 Румен Теофилов Огнянов
1362 Томислав Томиславов Хаджикръстев
1363 Величка Йорданова Йорданова
1364 Станислав Петров Цветков
1365 Славена Илиева Пенчева
1366 Милена Савчева Минкова
1367 Искра Миткова Ганджова
1368 Дияна Йорданова Веселинова
1369 Оля Руменова Архилова
1370 Светла Костадинова Сабакова
1371 Илиян Илиянов Йорданов
1372 Катерина Стоименова Звънчарова
1373 Габриела Ганева Цветкова
1374 Верка Георгиева Методиева
1375 Силвия Кирилова Петрова
1376 Стойна Иванова Каридова
1377 Ася Мирославова Христова
1378 Румен Асенов Попов
1379 Ирина Стефанова Стефанова
1380 Иван Ананиев Стоилов
1381 Величка Дишева Митева
1382 Мариета Пламенова Георгиева
1383 Мария Михайлова Ячкова
1384 Асан Асанов Куюмджиев
1385 Иванка Атанасова Костова
1386 Диана Владова Димитрова
1387 Иванка Корнелиева Минкова
1388 Радослав Василев Иванов
1389 Мария Георгиева Лучкова
1390 Ангелика Йорданова Стамболиева
1391 Ефросина Ангелова Георгиева
1392 Илиана Стефанова Спасова
1393 Десислава Василева Таскова
1394 Господин Минев Стефанов
1395 Елка Тодорова Бергова
1396 Димитринка Борисова Бинева
1397 Евелина Михалова Орозова
1398 Георги Крумов Стоев
1399 Малинка Андонова Стоева
1400 Росица Славева Делева
1401 Христо Георгиев Мекушин
1402 Манол Василев Васев
1403 Виолета Николова Тодорова
1404 Стоян Величков Богданов
1405 Мария Николова Митова
1406 Надежда Иванова Дурева
1407 Недка Иванова Бузова
1408 Ваня Йорданова Пенева
1409 Ани Милчова Борисова
1410 Владимир Александров Ковчев
1411 Велислава Геогиева Вангелова
1412 Марин Василев Байков
1413 Павлинка Симеонова Петрова
1414 Катя Петрова Николова
1415 Нина Велинова Илчева
1416 Стилиян Иванов Паров
1417 Димитър Стоянов Иванов
1418 Даниела Георгиева Таскова
1419 Милен Тодоров Млеченков
1420 Атанас Георгиев Райнов
1421 Михаела Руменова Цовалинова
1422 Емил Здравков Иванов
1423 Димитричка Борисова Неделчева
1424 Георги Радонов Бандаков
1425 Петя Стефанова Стефанова
1426 Стефан Валентинов Чачолов
1427 Стоян Александров Минчев
1428 Незиха Исмаил Аптула
1429 Илияна Димитрова Божикова
1430 Йорданка Иванова Кушева
1431 Мария Борисова Иванова
1432 Десита Иванова Янакиева
1433 Гергана Василева Бимбалова
1434 Симеон Костов Симеонов
1435 Антон Василев Георгиев
1436 Мима Давидова Куюмджиева
1437 Теменужка Серафимова Чорбаджийска
1438 Спасийка Симеонова Лазарова
1439 Вяра Василева Панева
1440 Красимира Душкова Петрова
1441 Валентин Славчев Григоров
1442 Юлия Якимова Шушкова
1443 Васил Драганов Василев
1444 Кръстьо Столов Герджиков
1445 Иван Атанасов Сярков
1446 Димитър Георгиев Стоянов
1447 Виолета Стойкова Каракушева
1448 Красимир Ташков Симеонов
1449 Йоана Христова Хранова
1450 Елена Валентинова Мудева
1451 Недко Юлков Маринов
1452 Бойка Иванова Гинева
1453 Маргарита Иванова Минева
1454 Йордан Димитров Димчев
1455 Валентина Йорданова Георгиева
1456 Богданка Стефанова Йорданова
1457 Васил Симеонов Стойков
1458 Илияна Видева Тонева
1459 Веселина Евгениева Николова
1460 Ивайло Методиев Тодоров
1461 Рангел Йорданов Хърков
1462 Мелек Севджанова Халим
1463 Роза Андонова Филипова
1464 Лидия Трайкова Костадинова
1465 Ивайло Валентинов Димитров
1466 Миглена Фиданова Илиева
1467 Никола Стойчев Ламбов
1468 Светлозар Валентинов Александров
1469 Георги Костадинов Филипов
1470 Димитринка Георгиева Владкова
1471 Нина Давидова Николчева
1472 Кристиян Красимиров Маринов
1473 Делян Василев Козов
1474 Станислав Гинев Бозов
1475 Деан Костадинов Митрев
1476 Антония Бориславова Матева
1477 Борислав Стойков Христов
1478 Пъшо Димитров Парашкевов
1479 Зарко Андонов Дърваров
1480 Едис Неджад Атанасов
1481 Цветелина Лазарова Пишева
1482 Станислав Трифонов Атанасов
1483 Миглена Милетова Ясенова
1484 Христо Даниелов Иванов
1485 Марияна Димитрова Колева
1486 Валери Панайотов Димитров
1487 Емилия Илиева Митрева
1488 Камелия Крумова Тодорова
1489 Пепа Валентинова Петрова
1490 Костадин Трифонов Казанджиев
1491 Богомил Александров Богданов
1492 Христо Руменов Илчев
1493 Георги Илиев Маринчев
1494 Георги Валентинов Петров
1495 Веселина Георгиева Симеонова
1496 Илия Сашев Рангелов
1497 Явор Николаев Нанев
1498 Радослава Димитрова Петкова
1499 Пламен Николаев Азманов
1500 Мария Христова Крумова
1501 Надежда Йотова Горанова
1502 Любка Иванова Асенова
1503 Людмила Кирилова Димова
1504 Надя Василева Николова
1505 Елена Стефанова Янкова
1506 Тончо Георгиев Петков
1507 Десислава Атанасова Николова
1508 Сийка Събева Боянова
1509 Илинка Василева Маникатова
1510 Наталия Иванова Николова
1511 Красимир Иванов Велинов
1512 Лиляна Михайлова Иванова
1513 Биляна Димитрова Киримова
1514 Мартина Милкова Спасова
1515 Румяна Спасова Литарова
1516 Ива Ивова Стефанова
1517 Николай Геoргиев Николов
1518 Йордан Димитров Янев
1519 Илия Антонов Христов
1520 Костадин Георгиев Кечев
1521 Христина Янева Щиркова
1522 Евгени Ангелов Крумов
1523 Владимир Стефанов Печев
1524 Сия Надеждова Сивинова
1525 Гина Пенчева Ангелова
1526 Виктор Пандов Любенов
1527 Малинка Драгомирова Заркина
1528 Румяна Ленчева Миразчийска
1529 Виолета Атанасова Стоева
1530 Милена Стилиянова Тодорова
1531 Йордан Владимиров Петелов
1532 Юлия Иванова Пушкарова
1533 Александрина Стоилова Стоилова
1534 Любомир Илиев Лачев
1535 Петрана Щерева Маринова
1536 Радослав Николов Петров
1537 Ахмед Кемилов Кьойбашиев
1538 Георги Запрянов Апостолов
1539 Веселка Георгиева Митрофанова
1540 Иванка Николаева Николова
1541 Мартин Весков Христов
1542 Елена Илкова Хаджиева
1543 Мария Миланова Байгуска
1544 Радка Милкова Христова
1545 Тони Боянов Любенов
1546 Станислав Андреев Дончев
1547 Милчо Атанасов Яньов
1548 Йордан Антонов Яков
1549 Лидия Димитрова Иванова
1550 Стоянка Христова Маринова
1551 Деля Йорданова Йорданова
1552 Роцица Иванова Димитрова
1553 Ахмед Мехмедов Онбашиев
1554 Иван Василев Михайлов
1555 Владимир Василев Василев
1556 Дора Вакрилова Гитева
1557 Венелин Валентинов Атанасов
1558 Айше Мустафова Калвунева
1559 Маряна Димитрова Нешева
1560 Иванка Иванова Ангелова
1561 Георги Кирилов Даков
1562 Димитър Герчев Геров
1563 Красимир Красимиров Моллов
1564 Ангелина Борисова Рангелова
1565 Тони Красимирова Мирчева
1566 Петя Николова Атанасова
1567 Валери Станев Тодоров
1568 Сюлейман Иснилов Чангалов
1569 Елена Христова Тренчова
1570 Йовка Кръстева Димитрова
1571 Снежана Костадинова Драголова
1572 Емил Любомиров Пенков
1573 Деян Владиславов Желев
1574 Крум Славчев Ланзов
1575 Маргарита Емилова Кръстева
1576 Мария Николова Георгиева
1577 Милко Христов Маринов
1578 Христина Руменова Топалова
1579 Биляна Георгиева Йорданова
1580 Пенка Димитрова Стоименова
1581 Борислав Руменов Иванов
1582 Ваня Василева Пандурова
1583 Сафет Зюбеева Мустафова
1584 Снежана Владимирова Даутева
1585 Дара Ангелова Николова
1586 Христина Радославова Димитрова
1587 Петя Иванова Берова
1588 Весела Стоянова Пандурова
1589 Милен Радев Атанасов
1590 Магдалена Живкова Кумбарова
1591 Георги Филипов Николов
1592 Станка Цонкова Христова
1593 Дафина Любенова Василева
1594 Йорданка Иванова Жилова
1595 Николай Методиев Найденов
1596 Атике Фаимова Кърова
1597 Николай Свиленов Зарзалиев
1598 Тихомир Ахмет Мехмет
1599 Цветелина Иванова Колева
1600 Димитър Илиев Славчев
1601 Таня Божидарова Белчева
1602 Ибраим Ибраимов Метунов
1603 Иван Павлов Симеонов
1604 Йонко Атанасов Михалев
1605 Калин Красимиров Ангелов
1606 Стояна Лазарова Йовчева
1607 Милко Маринов Симеонов
1608 Борислав Ампимов Авкатев
1609 Петя Бончева Млеченкова
1610 Ангел Вълев Пачев
1611 Росица Василева Петкова
1612 Стефан Димитров Димитров
1613 Ивайло Маринов Иванов
1614 Алириза Ахмедов Капсъзов
1615 Димитър Михов Станев
1616 Ивана Христова Симеонова
1617 Милена Красимирова Иванова
1618 Светлана Рачева Георгиева
1619 Искрен Цанков Дренков
1620 Никола Димитров Илиев
1621 Вероника Владимиров Мотвиенко
1622 Николай Маринов Маринов
1623 Красимира Георгиева Герова
1624 Шокри Даут Арнауд
1625 Петя Николаева Пешова
1626 Захарина Веселинова Мотвиенко
1627 Илин Тодоров Дюлгярски
1628 Трифон Цветелинов Камбуров
1629 Владимир Албенов Хаджиев
1630 Иван Димитров Хорозов
1631 Таня Георгиева Великова
1632 Димитрия Михайлова Паунска
1633 Татяна Любенова Генова
1634 Асим Алиев Махмудчев
1635 Емил Андреев Генов
1636 Марио Иванов Петров
1637 Стойно Колев Карастойков
1638 Кристина Стоянова Кузманова
1639 Сузана Миткова Фарладжова
1640 Младен Маринов Банев
1641 Петьо Маргаритов Крамолински
1642 Добромир Иванов Златанов
1643 Лиляна Борисова Маринова
1644 Джемиле Мустафова Сюнетчиева
1645 Петрана Борисова Газдова
1646 Снежка Симеонова Спасова
1647 Станимира Стойчева Панайотова
1648 Сергей Атанасов Банкин
1649 Вилизар Димов Юруков
1650 Инна Петрова Суванджиева
1651 Марин Панчев Тинчев
1652 Стелияна Николаева Георгиева Симеонова
1653 Мария Ненкова Захова
1654 Десислава Георгиева Вангелова
1655 Грозденка Симеонова Топузова
1656 Валери Ангелов Христов
1657 Милка Янчева Георгиева
1658 Маргарита Впостолова Апостолова
1659 Ивайло Симеонов Гоцев
1660 Боряна Валентинова Атанасова
1661 Елена Николаева Илиева-Илиева
1662 Митко Стоянов Божков
1663 Пенка Жечкова Йорданова
1664 Мариела Павлова Дунова
1665 Цанка Стоева Минова
1666 Ангел Атанасов Ангелов
1667 Павел Иванов Караджов
1668 Диян Минчев Миланов
1669 Петя Димитрова Кьосева
1670 Момчил Станиславов Стойчев
1671 Ивайло Борисов Стефанов
1672 Петко Лазаров Бунтов
1673 Васил Нейчев Александров
1674 Борислав Любенов Алексов
1675 Бойка Петкова Байчева
1676 Христина Боженова Стамболиева
1677 Илиян Георгиев Илиев
1678 Анушка Асенова Митева
1679 Аница Димитрова Милкова
1680 Йордан Венциславов Атанасов
1681 Анка Николова Каранедева
1682 Елена Николова Чакърова
1683 Веска Николова Милчева
1684 Йордан Георгиев Георгиев
1685 Веска Илиева Цонева
1686 Божана Илиева Петрова
1687 Петя Йорданова Пенева
1688 Надежда Петкова Йотова
1689 Десислава Красимирова Колева-Асенова
1690 Сийка Петрова Стефанова
1691 Лиляна Ганчева Бояджиева
1692 Цветан Ганчов Деянски
1693 Любен Радославов Георгиев
1694 Светослав Стоянов Стоянов
1695 Десислава Маркова Трунчева
1696 Валери Стойков Серафимов
1697 Добромир Антонов Гогов
1698 Анатоли Станимиров Ямаков
1699 Гергана Маринова Лалева
1700 Галя Горанова Петкова
1701 Милка Сашева Георгиева
1702 Сефанка Стоянова Начева
1703 Димитър Ангелов Николов
1704 Дияна Георгиева Тонева
1705 Стела Тодорова Петкова
1706 Любомир Венциславов Ангелов
1707 Сашо Георгиев Георгиев
1708 Явор Атанасов Христов
1709 Велизар Георгиев Георгиев
1710 Даниела Илкова Христова
1711 Пенка Стефанова Добрева
1712 Цонка Иванова Личева
1713 Тана Делкова Бизева
1714 Елица Малинова Орцева
1715 Димитър Любенов Цветин
1716 Димитър Стефанов Енчев
1717 Ценка Георгиева Кинова
1718 Десислава Георгиева Личева
1719 Пламен Василев Николов
1720 Шенай Юксел Ахмед
1721 Божидар Иванов Цонев
1722 Мирко Лазаров Лазаров
1723 Поля Косева Стоянова
1724 Иванка Трифонова Ангелова
1725 Ферат Рафетов Шакиров
1726 Марин Димитров Димитров
1727 Сашка Богданова Янчева
1728 Иванка Йорданова Тодорова
1729 Наталия Вълова Гетова
1730 Румен Валентинов Найденов
1731 Павел Йорданов Гърков
1732 Илиян Дочков Илиев
1733 Ивайло Василев Николов
1734 Мартин Мирчев Маринов
1735 Адриана Маринова Данова
1736 Михаил Богомилов Стрижлев
1737 Ангелина Стоянова Фарашка
1738 Милка Нитова Унгузова
1739 Димитър Божков Беров
1740 Гено Стоянов Генов
1741 Цветелина Олгова Тодорова
1742 Пламена Христова Георгиев
1743 Любен Борисов Илиев
1744 Айше Мустафова Христемова
1745 Атанаска Еленкова Желева
1746 Екатерина Венциславова Кучева
1747 Николай Вангелов Вангелов
1748 Силва Петрова Адамова
1749 Петър Величков Иванов
1750 Пенка Йорданова Дянкова
1751 Иванка Дацова Герганова
1752 Красимир Иванов Зеленгоров
1753 Стоянка Лазарова Шакирова
1754 Снежана Василева Авакян
1755 Галина Маринова Христова
1756 Донка Стефанова Аврамова
1757 Богомил Шарков Денев
1758 Цветанка Атанасова Петкова
1759 Васил Момчилов Мавалски
1760 Николинка Станкова Петкова
1761 Николай Ангелов Чивиев
1762 Ивелина Димитрова Начева
1763 Иван Асенов Иванов
1764 Цвета Тодорова Илиева
1765 Гинка Страхилова Недева
1766 Михаил Иванов Илиев
1767 Михаил Стоянов Михайлов
1768 Ирина Николова Николова
1769 Спас Росенов Радинов
1770 Сузан Стоянов Славчев
1771 Мария Серафимова Атанасова
1772 Йорданка Иванова Стоянова
1773 Пенка Цветкова Ненова
1774 Емилия Ангелова Николова
1775 Гюлер Алиева Шакирова
1776 Калинка Витлянова Серафимова
1777 Юлка Андонова Янева
1778 Милка Маринова Миновска
1779 Мариела Йолова
1780 Недялка Янкова Атанасова
1781 Памела Георгиева Георгиева
1782 Таня Николаева Филипова
1783 Иван Вълчев Минковски
1784 Женя Александрова Смиловска-Енчева
1785 Иско Рафетов Шакиров
1786 Петър Петков Петров
1787 Йордан Андреев Чиликов
1788 Пенка Христова Рачева
1789 Албена Раденова Илиева
1790 Красимир Георгиев Ангелов
1791 Андрей Христов Дочев
1792 Елена Стоянова Божилова
1793 Веселин Генов Вълков
1794 Радка Илиянова Иванова
1795 Иван Василев Чимбов
1796 Тодор Ганчев Велев
1797 Кристиян Методиев Трендафилов
1798 Рая Петрова Георгиева
1799 Маргарита Тодорова Петрова
1800 Теменужка Михайлова Миленкова
1801 Гергана Генчева Миткова
1802 Евгени Андреев Чиликов
1803 Пенка Кузманова Иванова
1804 Мария Василева Иванова
1805 Георги Драганов Митев
1806 Евру Рушен Хасан
1807 Йорданка Стефанова Стаменова
1808 Татяна Иванова Мараченска
1809 Марина Николаева Андреева
1810 Гинка Иванова Струмелиева
1811 Георги Бончев Георгиев
1812 Димитрина Захариева Темелкова
1813 Борислав Георгиев Божинов
1814 Поля Васкова Кръстева
1815 Трифон Илиев Асенов
1816 Полина Тошкова Никифорова
1817 Ралица Валериева Димитрова
1818 Марианка Георгиева Динкова
1819 Ива Манолова Печовска
1820 Надя Запрянова Димитрова
1821 Любомира Богомилова Балчева
1822 Люба Стоименова Мицева
1823 Полина Тончева Цветанова
1824 Кристина Стефанова Шишманова
1825 Елена Атанасова Трифонова
1826 Юлиян Насков Загоров
1827 Васил Йорданов Петров
1828 Янислава Тодорова Генева
1829 Десислава Валентинова Манова
1830 Иванка Иванова Денчева
1831 Пламен Русев Тодоров
1832 Давидко Димитров Митрев
1833 Наталия Минкова Петкова
1834 Радинка Ангелова Транколова
1835 Петя Георгиева Тонева
1836 Теменужка Андреева Тодорова
1837 Олга Вангелова Гаврилова
1838 Георги Ивайлов Величков
1839 Дияна Стоянова Якимова
1840 Вили Кирилова Бъчева
1841 Стефка Петрова Милчева
1842 Айлин Исмаил Мехмедова
1843 Христо Димитров Пендурков
1844 Красимир Ангелов Ангелов
1845 Веселка Миленова Киринова
1846 Магдалена Иванова Ерева
1847 Радостин Стилиянов Атанасов
1848 Мария Методиева Никова
1849 Калинка Маркова Райкова
1850 Елка Руменова Атанасова
1851 Величка Йорданова Михайлова
1852 Розка Александрова Иванова
1853 Младен Николов Дуев
1854 Ангел Петров Ангелов
1855 Ценко Илиянов Методиев
1856 Пламенка Атанасова Николова
1857 Марияна Василева Тодорова
1858 Стоян Гинчев Стоянов
1859 Соня Георгиева Таранинова
1860 Анжелина Иванова Хрулева
1861 Николай Стефанов Николаев
1862 Полина Павлова Йонова
1863 Маргарита Александрова Ушева
1864 Радмила Христова Атанасова
1865 Атанас Димитров Коджебашев
1866 Румяна Цокова Тодорова
1867 Ивайло Стойков Стойков
1868 Даниел Николов Димитров
1869 Теодора Красимирова Калоянова
1870 Атанас Костадинов Симеонов
1871 Надка Миткова Янкова
1872 Симона Йорданова Йорданова
1873 Мария Атанасова Китова
1874 Роберта Петрова Ганева
1875 Георги Костадинов Лазаров
1876 Ваня Георгиева Тодорова
1877 Ивайло Илиянов Илиев
1878 Пламен Димитров Камбуров
1879 Иванка Стратиева Жечева
1880 Тодор Димитров Палашев
1881 Поля Христова Христова
1882 Христо Станиславов Станчев
1883 Иванка Манолова Шакаданова
1884 Емил Емилов Симеонов
1885 Левент Северинов Чаушев
1886 Мехрин Хасанов Ахмедов
1887 Тихомир Генчев Атанасов
1888 Виолета Асенова Маджарова
1889 Антоанета Славова Шопска
1890 Енвер Ибрямов Басриев
1891 Асан Шеин Къдри
1892 Веско Иванов Боев
1893 Виолетка Йорданова Иванова
1894 Никола Йорданов Мърваков
1895 Станчо Кънчев Симеонов
1896 Величка Петрова Чингарова
1897 Румяна Иванова Иванова
1898 Стефан Петров Тодоров
1899 Надя Кръстева Тодорова
1900 Гроздена Андонова Тонева
1901 Антон Петров Николов
1902 Стефан Иванов Милушев
1903 Десислава Дончева Иванова
1904 Анатоли Мирославов Радославов
1905 Даниела Иванова Кръстева
1906 Мариян Милков Дановски
1907 Даниел Христов Жеков
1908 Роза Иванова Стойкова
1909 Милко Минков Озунов
1910 Милена Панкова Парашкевова
1911 Неделя Рангелова Гавраилова
1912 Милка Петрова Пейчева
1913 Георги Маринов Куртов
1914 Нелидия Маринова Тошева
1915 Димитър Атанасов Атанасов
1916 Ивайло Василев Георгиев
1917 Тинка Ангелова Колева
1918 Емилия Георгиева Кирякова
1919 Георги Данаилов Илиев
1920 Руско Николов Симеонов
1921 Мария Николова Сарафова
1922 Севсен Енверова Алиева
1923 Илия Георгиев Спахиев
1924 Мирчо Димитров Мирчев
1925 Димка Стойкова Стойчева
1926 Зоя Младенова Лъжовска
1927 Петър Стоичков Петраков
1928 Гергана Йорданова Йорданова
1929 Саани Мустафов Узунов
1930 Валентина Борисова Лалева
1931 Цветан Стоянов Добрев
1932 Иван Христов Генов
1933 Тодор Стоянов Младенов
1934 Светодар Петров Стоянов
1935 Илия Костадинов Кутов
1936 Емил Георгиев Витанов
1937 Мария Сталинова Ангелова
1938 Радка Димитрова Кънова
1939 Ангел Атанасов Ангелов
1940 Данаил Владимиров Тонев
1941 Велика Иванова Балабанова
1942 Катя Стоянова Стоянова
1943 Аспарух Трифонов Вълев
1944 Маргарита Здравкова Колежданска
1945 Васил Ботев Кънчев
1946 Стойчо Марков Стоев
1947 Димитър Георгиев Гюдженов
1948 Росица Георгиева Радова
1949 Милен Василев Димитров
1950 Иван Маринов Атанасов
1951 Красимира Борисова Гицова
1952 Валентин Петров Иванов
1953 Ангел Дамянов Ташков
1954 Борислав Панков Димитров
1955 Момчил Димитров Дончев
1956 Илиян Иванов Димитров
1957 Асен Стойчев Асенов
1958 Нели Йорданова Йорданова
1959 Стефан Асенов Гюдженов
1960 Емил Иванов Димитров
1961 Емил Маринов Иванов
1962 Милко Иванов Тодоров
1963 Ана Георгиева Величкова
1964 Стефанка Стефанова Вичева
1965 Явор Стефанов Стоев
1966 Кольо Иванов Прокопиев
1967 Стефка Христова Савова
1968 Гергана Павлова Гайтанджиева
1969 Боряна Методиева Тонкина
1970 Иванина Христова Иванова
1971 Камелия Маринова Евтимова
1972 Максим Илиянов Крумов
1973 Мариян Весков Цанков
1974 Боян Атанасов Александров
1975 Севда Маринова Симеонова
1976 Нели Николаева Ялъмова-Тодорова
1977 Янка Георгиева Броянова
1978 Светла Стоянчева Велкова
1979 Светлозар Динков Хаджиев
1980 Мария Иванова Балабанова
1981 Мартин Мирославов Тихомиров
1982 Росен Аргиров Аргиров
1983 Марин Борисов Янакиев
1984 Фани Асенова Миленова
1985 Мирослав Шибилев Исаев
1986 Айнур Хасан Юсеин
1987 Атанас Георгиев Минчев
1988 Владимир Георгиев Алексиев
1989 Любомир Станимиров Вълков
1990 Виолета Генчева Цанкова
1991 Йорданка Борисова Дичовска
1992 Милка Алексиева Димитрова
1993 Емил Ванчев Владов
1994 Марина Иванова Харвин
1995 Валентин Иванов Борисов
1996 Надка Димитрова Петрова
1997 Галина Йочева Маринова
1998 Живка Костадинова Шарланджиева
1999 Васил Стоянов Стефанов
2000 Добромир Колев Тончев
2001 Станислава Илкова Ляскова
2002 Милена Ангелова Лилова
2003 Кристиян Петров Ръжгев
2004 Атанас Борисов Божинов
2005 Йордан Добрев Стойчев
2006 Даринка Христова Иванова
2007 Геновева Атанасова Генова
2008 Ирина Владимирова Пачеръзова
2009 Даниела Георгиева Божинова
2010 Снежина Христова Петрова
2011 Калина Стефанова Радулова
2012 Наталия Борисова Петкова
2013 Аско Алиев Мехмедов
2014 Бойко Йорданов Йорданов
2015 Ердуан Мехмедов Кларнетаджиев
2016 Димитър Керанов Димитров
2017 Теменужка Николова Андреева
2018 Боряна Иванова Борисова
2019 Преслава Николаева Николова
2020 Надежда Матеева Арабаджиева
2021 Ангел Георгиев Шопов
2022 Петър Кирилов Петров
2023 Магдалена Енева Попова
2024 Снежана Андонова Серафимова
2025 Милена Станчева Атанасова
2026 Катя Михайлова Димитрова
2027 Лазар Христов Христов
2028 Лиляна Николова Колева
2029 Росен Веселинов Андреев
2030 Михаил Трифонов Неделчев
2031 Росица Станчева Вълева
2032 Цветимор Николаев Врайков
2033 Тодорка Андонова Дамянова
2034 Маргаритка Божинова Такворян
2035 Георги Колев Памуков
2036 Ивелина Милкова Маринова
2037 Стоян Стоянов Христов
2038 Пламена Цветанова Пироева
2039 Донка Тодорова Вангова
2040 Детелина Огнянова Атанасова
2041 Катя Христова Радулова
2042 Мария Николова Здравкова
2043 Арсени Илиев Атанасов
2044 Георги Любенов Джантов
2045 Славка Ненчева Маринова
2046 Любомир Георгиев Георгиев
2047 Величка Панайотова Атанасова
2048 Стефка Трифонова Черкезова
2049 Цветослав Тодоров Цанков
2050 Стела Ганчева Макавеева
2051 Димитър Кръстев Пещерлиев
2052 Захари Илиев Захариев
2053 Ивелина Минкова Желязкова
2054 Таня Владимирова Ангелова
2055 Марийка Денкова Стоянова
2056 Емилия Йосифова Кринова
2057 Христо Данаилов Иванов
2058 Катя Илиева Иванова
2059 Галя Иванова Обретенова
2060 Светлан Любенов Димитров
2061 Павлин Цанков Цанков
2062 Елка Тодорова Мънева
2063 Георги Итов Червенков
2064 Илия Стефанов Илиев
2065 Даниела Атанасова Лилчева
2066 Маруся Мирославова Павлова
2067 Светлана Данчева Цветкова
2068 Юсмен Алиев Акманов
2069 Радина Николаева Пулева
2070 Галина Николова Стефанова
2071 Георги Филипов Петков
2072 Кина Йорданова Калинова
2073 Мариян Иванов Симеонов
2074 Мартин Любенов Симеонов
2075 Румен Колев Пенев
2076 Мариела Илиева Георгиева-Андреева
2077 Свилен Янчев Симонов
2078 Грета Йосифова Григорова
2079 Иван Митков Иванов
2080 Красимир Георгиев Гулев
2081 Надежда Георгиева Георгиева
2082 Красен Дяков Димитров
2083 Женя Куманова Минчева
2084 Виолета Георгиева Бочева
2085 Румен Слачев Дулев
2086 Ваня Георгиева Домушчиева
2087 Светослав Николаев Янакиев
2088 Светла Парушева Кръстева
2089 Стоян Цецков Стоянов
2090 Петя Добромирова Дачева
2091 Рейхан Милчов Калинов
2092 Николинка Боянова Гатева
2093 Тодор Мариняев Велев
2094 Светла Живкова Кръстева
2095 Йонка Борисова Димитрова
2096 Иван Красимиров Калинов
2097 Хриска Йорданова Колева
2098 Сибел Баязидова Вейсалова
2099 Венета Димитрова Николова
2100 Иван Петков Грозев
2101 Иваничка Пенева Каменова
2102 Емилия Бориславова Вардолова
2103 Йорданка Христова Борисова
2104 Иринка Ненкова Косева
2105 Нора Борисова Караколева
2106 Рачо Антонов Рачев
2107 Пламен Петров Митев
2108 Каролина Кръстева Николова
2109 Иван Георгиев Димов
2110 Десислава Трифонова Иванова
2111 Даниела Матеева Ангелова
2112 Елвира Роберто Томайо
2113 Геновева Рачева Георгиева
2114 Гинка Василева Якимова
2115 Румелия Стойкова Добрева
2116 Стефан Маринов Казаков
2117 Веселина Георгиева Караколева
2118 Валентин Семов Атанасова
2119 Силвия Розенова Варчева
2120 Карамфил Ивайлов Някшолов
2121 Евгени Любенов Христов
2122 Красимира Димитрова Пейчева
2123 Таня Славова Дюлгерова
2124 Пламен Димитров Пенчев
2125 Марияна Дончева Москова
2126 Любчо Петков Петров
2127 Диана Кръстева Иванова
2128 Андрей Стоянов Андреев
2129 Пламена Стефанова Стефанова
2130 Евдокия Иванова Димитрова
2131 Милена Георгиева Цветкова
2132 Симеон Спасов Мицов
2133 Цветалин Пламенов Николов
2134 Стоян Накев Рангелов
2135 Пламен Иванов Пенев
2136 Гинка Георгиева Косева
2137 Татяна Богданова Ганева
2138 Тихомир Костадинов Дюлгеров
2139 Генадий Пламенов Николов
2140 Никола Стефанов Колев
2141 Николай Райчев Савов
2142 Юнай Асенов Исинов
2143 Владислав Владимиров Митев
2144 Mаринела Иванова Димитрова
2145 Петра Георгиева Пенева
2146 Соня Иванова Душкова
2147 Йонко Иванов Влайков
2148 Милен Димитров Йовков
2149 Евлоги Петков Петков
2150 Христо Йорданов Христов
2151 Светлозар Симеонов Иванов
2152 Миглена Димитрова Николова
2153 Адриана Николаева Савова
2154 Елена Кирилова Кирилова
2155 Йорданка Димитрова Цонева
2156 Милена Цветанова Димитрова
2157 Мария Николова Димитрова
2158 Милен Красимиров Йорданов
2159 Живко Димитров Димитров304.вх.10
2160 Весели Н Парушев Ангелов
2161 Надка Георгиева Цанкова
2162 Стефка Иванова Дилова
2163 Виолета Цонева Илиева
2164 Нели Нанева Стефанова
2165 Диана Димитрова Димитрова
2166 Силвия Георгиева Тодорова
2167 Красимир Арсов Николов
2168 Теменужка Цветкова Атанасова
2169 Радостина Радославова Петрова
2170 Петър Василев Любенов
2171 Петранка Евгениева Димитрова
2172 Тинка Гецова Маринова
2173 Пламен Кръстев Газдов
2174 Росица Велева Атанасова
2175 Младен Върбанов Христов
2176 Сотян Колев Кръстев
2177 Марияна Димова Банева
2178 Ефросинка Цонева Петрова
2179 Цветослав Атанасов Цветков
2180 Иван Петков Иванов
2181 Славчо Илиев Стоянов
2182 Николай Йорданов Ангелов
2183 Мария Петрова Атанасова
2184 Милена Димитрова Стефанова
2185 Поля Колева Петкова
2186 Илийка Александрова Митева
2187 Павлина Илиева Великова
2188 Съби Златев Събев
2189 Петкана Николова Андонова
2190 Димитър Иванов Димитров
2191 Илиан Петров Илиев
2192 Тони Ненков Ненов
2193 Виктор Маринов Великов
2194 Велислава Георгиева Димитрова
2195 Христинка Николова Иванова
2196 Станислав Младенов Ганчев
2197 Цветомира Славчева Йолова
2198 Николай Руменов Попов
2199 Владимир Георгиев Георгиев
2200 Тони Илков Тодоров
2201 Росен Димитров Корилов
2202 Гинка Любенова Петрова
2203 Светлин Йонков Светославов
2204 Марко Цветков Лазаров
2205 Силвия Христова Петрова
2206 Милена Андреева Георгиева
2207 Марина Живкова Иванова
2208 Георги Петков Георгиев
2209 Искра Петкова Филипова-Иванова
2210 Цветомир Тодоров Тодоров
2211 Албена Любомирова Петрова
2212 Красимир Кънчев Трифонов
2213 Радослав Насков Петров
2214 Марина Данаилова Стефанова
2215 Иван Димитров Петков
2216 Малина Тонева Димитрова
2217 Надежда Тодорова Колева
2218 Диян Насков Сандов
2219 Наталия Стоянова Попова
2220 Йордан Иванов Йорданов
2221 Лиляна Стоянова Йотова
2222 Йордан Николаев Тодоров
2223 Жорж Георгиев Иванов
2224 Денка Маринова Братоева
2225 Златко Димитров Славов
2226 Венцислав Вутев Цоков
2227 Даниел Петков Радулов
2228 Валентин Василев Кънчев
2229 Камен Атанасов Стоев
2230 Ангел Николов Иванов
2231 Ганка Панайотова Славова
2232 Красен Бойков Кирил
2233 Цветомир Руменов Цанов
2234 Лилия Василева Василева
2235 Венелин Генчев Плачкинов
2236 Венета Бончева Николова
2237 Велислава Илиянова Иванова
2238 Георги Иванов Петров
2239 Петя Христова Петкова
2240 Павлина Георгиева Петкова
2241 Мариам Баруй Гарабедян
2242 Александър Добромиров Александров
2243 Величка Атанасова Иванова
2244 Стефан Христов Стефанов
2245 Вася Маринова Найденова
2246 Ганка Василева Лазарова
2247 Виктория Илиева Златева
2248 Станислав Николов Стилянов
2249 Станислава Димитрова Тодорова
2250 Неджип Ахмедов Мехмедов
2251 Рахила Маринова Кирилова
2252 Пламен Тодоров Георгиев
2253 Никола Станчев Бонев
2254 Никола Стоянов Николов
2255 Иван Лъчезаров Михайлов
2256 Марина Йорданова Николова
2257 Цветуша Симеонова Христова
2258 Радка Тодорова Данчева
2259 Виктория Емилова Чернева
2260 Анка Василева Генова
2261 Николай Михайлов Тодоров
2262 Евгения Петрова Тодорова
2263 Нейко Илиев Илиев
2264 Анета Сашева Асенова
2265 Милка Йорданова Шопова
2266 Мирослава Тодорова Пеева
2267 Петя Николаева Тодорова
2268 Рилчо Илиев Андреев
2269 Алекси Младенов Найденов
2270 Спас Игнатов Митков
2271 Тома Филипов Филипов
2272 Юри Тодоров Иванов
2273 Каджик Игранович Авакян
2274 Ася Стефанова Николова
2275 Венцислав Пламенов Костадинов
2276 Светлин Петров Кръстев
2277 Велина Зафирова Демирова
2278 Николай Вълчев Йорданов
2279 Свилен Костадинов Мирчев
2280 Устин Адриянов Устинов
2281 Коста Йорданов Илиев
2282 Ваня Василева Иванова
2283 Красимира Петкова Иванова
2284 Пенка Никова Мирчева
2285 Виктория Борисова Христакиева
2286 Метка Тошкова Трифонова
2287 Таня Стефанова Тинкова
2288 Найден Андреев Бороджиев
2289 Емурла Феимов Алиев
2290 Кремена Георгиева Атанасова
2291 Митанка Аспарухова Кърчева
2292 Анета Асенова Миткова
2293 Илиян Петракиев Иванов
2294 Георги Христов Бацалов
2295 Николай Стефанов Колев
2296 Пламена Георгиева Атанасова
2297 Митко Стефанов Иванов
2298 Благомил Върбанов Маринов
2299 Димитър Стефанов Милев
2300 Спас Николаев Стоянов
2301 Анка Стоянова Николова
2302 Адвие Алейтинова Чаушева
2303 Селвина Алексиева Асенова
2304 Орлин Андреев Андреев
2305 Джелял Халим Аптула
2306 Даниела Христова Иванова
2307 Иглика Ружинова Милчева
2308 Юсеин Рамиев Юсеинов
2309 Ирина Стоянова Крумова
2310 Татяна Иванова Русинова
2311 Маринка Димитрова Симеонова
2312 Звездомира Ивайлова Трайкова
2313 Маргарита Милчева Сенкова
2314 Ремзие Ремзиева Шабанова
2315 Даниел Радев Колев
2316 Мария Тотева Русинова
2317 Даниела Симеонова Чочева
2318 Малина Маркова Цачева
2319 Диана Иванова Цоньовска
2320 Виктор Милков Друмев
2321 Любомор Иванов Хаджиниколов
2322 Владислав Русинов Андреев
2323 Георги Христов Гергов
2324 Донко Илиев Асенов
2325 Красимир Николов Георгиев
2326 Дияна Иванова Савова
2327 Катерина Динкова Игнатова
2328 Таня Пламенова Валентинова
2329 Петьо Андриянов Маринов
2330 Денислав Руменов Петров
2331 Румен Герчев Александров
2332 Сашо Димов Димитров
2333 Ивайло Цветанов Петков
2334 Петър Найденов Абрашев
2335 Добромир Стоянов Георгиев
2336 Йолина Илиева Тодорова
2337 Иван Стайнов Русинов
2338 Александра Цвяткова Николова
2339 Цветомир Димитров Петков
2340 Анета Трилова Петкова
2341 Данаил Райков Петров
2342 Стахо Иванов Русинов
2343 Люся Георгиева Кралева
2344 Борислав Мирославов Ангелов
2345 Илияна Ангелова Цвяткова
2346 Диана Трифонова Стоименова
2347 Аделина Златинова Авакяб
2348 Димитър Асенов Василев
2349 Венцислав Величков Стоянов
2350 Александър Стоянов Нихайлов
2351 Катерина Георгиева Иванова
2352 Кристина Михайлова Пъшева
2353 Емилия Заркова Босолова
2354 Станимир Христов Стоянов
2355 Атанас Тодоров Рачев
2356 Живка Иванова Стоянова
2357 Павлина Иванова Гачева
2358 Лозанка Георгиева Нуцолова
2359 Тодор Янков Рачев
2360 Иванка Симеонова Стойкова
2361 Тодор Иванов Бозатов
2362 Иванка Петрова Маринова
2363 Доблинка Иванова Николова
2364 Невелина Христова Пейкова
2365 Иванина Венеславова Николова
2366 Мирослав Петков Стоянов
2367 Росица Николова Дончева
2368 Драгомир Цанов Данов
2369 Васил Лазаров Нинов
2370 Силвия Стефанова Иванова
2371 Пламена Ванчева Николова
2372 Веска Вичева Стоева
2373 Светлана Владимирова Лисичкова
2374 Тинка Якимова Атанасова
2375 Филипина Петрова Димова
2376 Ярослав Василев Радев
2377 Николай Георгиев Петков
2378 Цветелина Велева Кънчева
2379 Гето Томов Гетов
2380 Георги Василев Валентинов
2381 Гергана Руменова Радославова
2382 Маринела Тодорова Радева
2383 Анче Иванова Костова
2384 Тодор Венелинов Тодоров
2385 Лидия Светлозарова Живкова
2386 Стефан Жеков Стойчев
2387 Милица Симеонова Петърчовска
2388 Верка Павлова Цокова
2389 Силвия Димитрова Пенчева
2390 Георги Димитров Янчев
2391 Маргарита Георгиева Маркова
2392 Катя Тодорова Николова
2393 Даниел Йорданов Коцев
2394 Милен Мариянов Михайлов
2395 Ангел Динитров Ангелов
2396 Веселка Димитрова Илиева
2397 Поля Маринова Удренова
2398 Христомир Красимиров Иванов
2399 Красен Русев Митев
2400 Венелин Тодоров Велев
2401 Боряна Пенчева Ничева
2402 Николай Цонков Диманов
2403 Атанас Илиев Костов
2404 Цветан Велинов Ценов
2405 Мирослава Валентинова Димитрова
2406 Цветан Кръстев Цветков
2407 Диана Александрова Велчева
2408 Ивелина Лъчезарова Минчева
2409 Анна Стефанова Минева
2410 Илия Атанасов Щерев
2411 Пепа Цветанова Ленкова
2412 Мария Цакова Василева
2413 Татяна Димитрова Бенчева
2414 Гърволета Василева Стефанова
2415 Полина Николаева Илиева
2416 Албена Иванова Арабаджиева
2417 Катя Кръстева Петрова
2418 Росица Генадиева Христова
2419 Ива Венелинова Радева
2420 Тихомир Иванов Панайотов
2421 Ивайло Йорданов Николов
2422 Мария Александрова Добрева
2423 Николай Колев Маринов
2424 Теменужка Христова Пеева
2425 Радостина Цветанова Тричкова
2426 Николай Михайлов Димов
2427 Жанета Димитрова Маджарова
2428 Станчо Димитров Добрев
2429 Виолета Василева Величкова
2430 Богдана Милева Стефанова
2431 Маргарита Петкова Топашка
2432 Мерхан Гюрселов Нуманов
2433 Никола Дочев Стоянов
2434 Петя Кръстева Расимова
2435 Стефан Николов Йотов
2436 Стефка Генкова Бонинска
2437 Соня Вихренова Петрова
2438 Стефчо Богданов Филев
2439 Маргарита Христова Христова
2440 Лилия Андреева Петрова
2441 Донка Манева Дикова
2442 Димитрина Дакова Михайлова
2443 Стилян Руменов Николаев
2444 Пенка Йордановастойкова
2445 Петя Иванова Иванова
2446 Йордан Пламенов Божинов
2447 Цеца Борисова Стефанова
2448 Денис Емилов Любенов
2449 Диан Молков Георгиев
2450 Снежанка Асенова Атанасова
2451 Пламен Пенев Иванов
2452 Заря Блажева Йорданова
2453 Марияна Георгиева Николова
2454 Цветомир Даниелов Килограмски
2455 Цветанка Благоева Иванова
2456 Тотка Иванова Йорданова
2457 Атанас Илиев Щерев
2458 Татяна Георгиева Георгиева
2459 Райна Дамянова Петкова
2460 Малина Илиева Паньовска
2461 Светла Василева Иванова
2462 Христина Вескова Ангелова
2463 Димитър Петков Димитров
2464 Валери Ганев Станев
2465 Георги Цветанов Златкин
2466 Пламен Илиев Хинов
2467 Антоанета Атанасова Михайлова
2468 Стоянка Христова Кузманова
2469 Мартин Евгениев Колев
2470 Венко Александров Михайлов
2471 Иван Кънчев Марчев
2472 Дияна Ангелова Георгиева
2473 Иван Иванов Кузманов
2474 Митанка Маринова Матеева
2475 Диляна Илиева Тончева
2476 Мирослав Орлинов Иванов
2477 Валери Бисеров Пенев
2478 Филип Младенов Благоев
2479 Теменуга Иванова Пенчева
2480 Станимира Светлозарова Тодорова
2481 Огнян Захариев Линков
2482 Петър Димов Димов
2483 Райчо Луков Киров
2484 Стефан Божинов Борисов
2485 Красимира Костадинова Банчева
2486 Камелия Маринова Конова
2487 Йордан Иванов Михайлов
2488 Ирина Пенева Горанова
2489 Красимир Кирилов Миролевски
2490 Цанко Енчев Цанков
2491 Георги Стефанов Тодоров
2492 Ивалина Маринова Бодилкова
2493 Юлия Доломанжи
2494 Стела Бориславова Станчева
2495 Емилия Стелиянова Калудова
2496 Антоанета Николова Бонева
2497 Цонка Михайлова Илиева
2498 Синан Адемов Селимов
2499 Ридван Али Ахмед
2500 Лилия Радославова Калудова
2501 Дешка Никова Станева
2502 Петър Иванов Ангелов
2503 Ивайло Пламенов Григоров
2504 Гюнюл Вадет Шабан
2505 Маринка Иванова Христова
2506 Йорданка Митева Григорова
2507 Йовка Цочева Пейнеков
2508 Мариана Владимирова Бочакова
2509 Марко Петков Марков
2510 Седат Нихат Кадир
2511 Боряна Веселинова Петкова
2512 Галя Петрова Шуманова
2513 Калоян Василев Драгнев
2514 Айдън Метин Бейтула
2515 Мартин Георгиев Маджаров
2516 Николай Стойнов Костов
2517 Цветомир Васков Цачев
2518 Зорница Наскова Арнаудова
2519 Бонка Неделчева Митева
2520 Ангел Асенов Йорданов
2521 Никола Николаев Ненчев
2522 Мария Стойнова Арнаудова
2523 Даниела Стоянова Йорданова
2524 Светла Каменова Казакова
2525 Петя Грозданова Пеева
2526 Арман Таквор Сопаджиян
2527 Йорданка Стефанова Атанасова
2528 Айхан Зевадилов Алиев
2529 Божидар Дачев Божков
2530 Кеворк Таквор Сопаджиян
2531 Галина Йорданова Йорданова
2532 Емил Ангелов Вълчев
2533 Росица Маринова Добрева
2534 Веселка Иванова Недялкова
2535 Иванка Маринова Чавдарова
2536 Иванка Аврамова Сопаджиян
2537 Ния Веселкова Цветкова
2538 Азизе Мехмедова Зюлкярова
2539 Мария Бончева Иванова
2540 Анелия Атанасова Асенова
2541 Станка Георгиева Сарафова
2542 Иванка Найденова Тодорова
2543 Милка Харизанова Йорданова
2544 Милен Димов Мицов
2545 Маргарит Радославов Косев
2546 Петранка Атанасова Русалова
2547 Пламен Красимиров Данчев
2548 Димка Кирилова Ангелова
2549 Красимира Иванова Добрева
2550 Радослав Йорданов Лазаров
2551 Петя Цанева Ангелова
2552 Снежка Йорданова Тодорова
2553 Юлиян Емилов Димитров
2554 Филип Мирославов Янков
2555 Момчил Йорданов Иванов
2556 Невена Христова Асенова
2557 Рангел Иванов Цанев
2558 Миряна Миткова Ангелова
2559 Дочка Йорданова Семова
2560 Георги Щерев Балабанов
2561 Яшар Смаилов Яшаров
2562 Зюхтю Изет Мехмед
2563 Георги Димитров Асенов
2564 Волен Радушев Радушев
2565 Станислав Николов Карджилов
2566 Иванка Георгиева Николова
2567 Йордан Петков Георгиев
2568 Радка Младенова Димитрова
2569 Венко Лазаров Лазаров
2570 Анатоли Красимиров Кръстев
2571 Николай Стоянов Гаджев
2572 Будьони Найденов Петров
2573 Галя Михайлова Йорданова
2574 Валентина Донкова Пенчева
2575 Людмила Александрова Плачкова
2576 Гюнай Галибов Ибрямов
2577 Рефие Байрамалиева Рамадан
2578 Борко Панайтов Янакиев
2579 Стела Тодорова Радева
2580 Иван Рангелов Найденов
2581 Илиян Дончев Иванов
2582 Деян Северинов Харизанов
2583 Златка Стоянова Йорданова
2584 Александър Димитров Александров
2585 Йорданка Георгиева Дърварова
2586 Бинка Йорданова Христова
2587 Севдин Шабанов Рамаданов
2588 Евдокия Тодорова Янакиева
2589 Люба Лозанова Митева
2590 Севда Андреева Асенова
2591 Методи Матев Игнатов
2592 Юлиян Юлиянов Емилов
2593 Тодор Валентинов Иванов
2594 Йордан Петров Матеев
2595 Генка Петкова Илиева
2596 Йордан Петев Илиев
2597 Красен Драганов Камбуров
2598 Владимир Тодоров Радилев
2599 Миглена Светославова Иванова
2600 Галина Минкова Пенчева
2601 Йорданка Христова Велкова
2602 Светослав Аврамов Георгиев
2603 Трифон Здравков Николов
2604 Орлин Ивелинов Боев
2605 Станчо Йорданов Йорданов
2606 Антонио Владимиров Лазаров
2607 Адриана Дончева Терзиева
2608 Калоян Христов Христов
2609 Марин Тодоров Александров
2610 Николай Сотиров Николов
2611 Северин Звезданов Маринов
2612 Калинка Илиева Попова
2613 Кристиян Пламенов Христов
2614 Тодор Александров Христов
2615 Женя Иванова Жекова
2616 Христо Василев Ангелов
2617 Кристиян Валентинов Стоянов
2618 Йордан Тошков Иванов
2619 Денка Петрова Димитрова
2620 Христо Маринов Попски
2621 Райна Тоскова Кържева
2622 Мариян Христов Ботев
2623 Радослав Дианов Йовчев
2624 Атанас Митков Йовчев
2625 Преслава Маринова Минчева
2626 Лидия Тодорова Илинчева
2627 Йорданка Петкова Димова
2628 Живка Димитрова Костова
2629 Венцислав Русев Иванов
2630 Антон Георгиев Антонов
2631 Райна Станкова Асенова
2632 Тодор Фердов Рашев
2633 Стела Янева Вичкова
2634 Александър Веселинов Филипов
2635 Христо Димитров Христов
2636 Павел Стайков Филчев
2637 Петко Николов Маринов
2638 Светлозар Дичев Иванов
2639 Иван Димитров Георгиев
2640 Георги Гетов Вълков
2641 Соня Иванова Георгиева-Ангелова-Южен 075
2642 Соня Георгиева Иванова
2643 Катя Йорданова Петрова
2644 Пенка Маринова Цветкова
2645 Александър Тодоров Печилков
2646 Георги Недков Георгиев
2647 Катя Райкова Тодорова
2648 Калоян Стоянов Калоянов
2649 Цветомир Василев Велков
2650 Ани Миткова Гербевска
2651 Лилия Стоянова Пукалова
2652 Ивайло Христов Стоянов
2653 Кирил Александров Кунчев
2654 Явор Димитров Гавраилов
2655 Митана Предова Георгиева
2656 Румен Руменов Каравълев
2657 Радостин Кънчев Ангелов
2658 Борис Лазаров Гиргинов
2659 Емил Владимиров Христов
2660 Катя Тодорова Драганова
2661 Бонка Иванова Христова
2662 Христо Костов Кумановали
2663 Росица Асенова Савова
2664 Ангел Дианов Йовчев
2665 Йоана Красенова Александрова
2666 Ирина Тошкова Стоянова
2667 Румяна Генчева Тонова
2668 Албена Миткова Миткова
2669 Рейхан Юзеир Лейлек
2670 Петьо Пламенов Антонов
2671 Силвана Руменова Михайлова
2672 Мариан Трифонов Борисов
2673 Анета Петрова Стамова
2674 Кирил Вачков Илиев
2675 Анита Пламенова Антонова
2676 Генчо Ованезов Панайотов
2677 Иван Георгиев Живков
2678 Дафинка Димитрова Шишкова
2679 Дарина Тодорова Радева
2680 Галена Стоянова Господинова
2681 Георги Иванов Георгиев
2682 Людмила Валериева Любенова
2683 Венета Тодорова Дудева
2684 Крaсимирa Aрсеновa-Кумaновaли
2685 Хасан Хюсеин Юсуф
2686 Виктор Руменов Петров
2687 Теодорав Иванова Василева
2688 Кристина Мирославова Маркова
2689 Кунка Любенова Иванова
2690 Милен Тодоров Шонгов
2691 Тунджай Мюджаитов Делихасанов
2692 Димитър Николаев Маринов
2693 Георги Йорданов Гичев
2694 Мариана Лизарова Димитрова
2695 Димитър Славчев Мазников
2696 Ахмед Ахмедов Джамбазов
2697 Антония Захариева Пенева
2698 Антон Тошков Карамфилов
2699 Сергей Димитров Стоянов
2700 Иван Иванов Енчев
2701 Нурикян Ниязиев Османов
2702 Георги Лазаров Кеманов
2703 Цанка Русинова Борисова
2704 Емил Емилов Розентал
2705 Димитър Кузманов Димитров
2706 Стоян Йорданов Стоянов
2707 Христо Величков Върбев
2708 Лъчезар Георгиев Кеманов
2709 Мариян Петров Славчев
2710 Ченко Ясенов Чавдаров
2711 Юзджан Хамзов Тирякиев
2712 Христо Пламенов Петров
2713 Петко Иванов Иванов
2714 Росица Крумова Дочкова
2715 Соня Темелкова Кузева
2716 Гюлзар Алиева Хасанова
2717 Асен Атанасов Асенов
2718 Марчела Павлинова Стефанова
2719 Валентин Венелинов Николов
2720 Даниела Неделчева Чобанова
2721 Румяна Стефанова Игнатова
2722 Жечка Бонева Минева
2723 Димитър Стоянов Костов
2724 Йордан Христов Янков
2725 Йовка Ильова Филипова-Узунова
2726 Красимир Стоянов Колев
2727 Христо Руменов Христов
2728 Яньо Иванов Жечев
2729 Спаска Стоянова Кайцанова
2730 Николaй Севдaлинов Куцов
2731 Огнян Тодоров Ангелов
2732 Божанка Веселинова Антонова
2733 Златинка Цанкова Маринова
2734 Лиляна Петкова Тошева
2735 Анжел Каменов Шиков
2736 Веселин Димитров Лулчев
2737 Емил Бисеров Савов
2738 Милко Василев Минев
2739 Румяна Стойчева Иванова
2740 Петър Пламенов Георгиев
2741 Валентина Викторова Павлова
2742 Райна Николаева Въргулева
2743 Яшар Сюлейманов Алиев
2744 Златко Илиев Ангелов
2745 Стоянка Димитрова Жечева
2746 Теодора Веселинова Трифонова
2747 Данка Краева Голийкова
2748 Елена Ангелова Дерменджиева
2749 Асен Йорданов Иванов
2750 Росен Руменов Юлиянов
2751 Ивайло Янев Жечев
2752 Сашка Гергова Финова
2753 Милен Лалев Дудев
2754 Ангел Асенов Чавдаров
2755 Алиш Амишева Амишева
2756 Дафинка Рачева Дюлгерска
2757 Марин Спасов Стоянов
2758 Наталия Славчева Лозанова
2759 Николай Иванов Найденов
2760 Живка Ангелова Асенова
2761 Диана Георгиева Георгиева
2762 Христо Иванов Христов
2763 Михаил Златев Попзлатев
2764 Галина Софрониева Генчева
2765 Венцислав Дамянов Влахов
2766 Мария Георгиева Сиромашка
2767 Живко Георгиев Ангелов
2768 Анета Илиева Иванова
2769 Теодора Божидарова Димитрова
2770 Наталия Младенова Найденова
2771 Асен Анатолиев Ивайлов
2772 Енчо Георгиев Еневски
2773 Азис Яшаров Юсеинов
2774 Калинка Колева Николова
2775 Севел Севалова Мюрселова
2776 Теодора Илиянова Тодорова
2777 Преслава Ботева Съботинова
2778 Мануела Харатюн Доникян
2779 Мюмюн Адил Мехмед
2780 Фатме Исуфова Салихова
2781 Христо Гадев Гочев
2782 Кирил Пилик Сарянов
2783 Анита Асенова Христова
2784 Благовест Николов Меченов
2785 Назифе Низирова Хюсеинова
2786 Румен Василев Димитров
2787 Щерьо Здравков Зографов
2788 Първолетка Лилкова Тъбакова
2789 Станимир Христов Цвятков
2790 Албена Василева Тонева
2791 Виктор Руменов Билчев
2792 Георги Добрев Георгиев
2793 Георги Любомиров Велков
2794 Любомир Евдокимов Илиев
2795 Емил Михайлов Узунов
2796 Здравка Миткова Митева
2797 Йордан Белинов Стоянов
2798 Григор Георгиев Георгиев
2799 Кристиян Пенев Димов
2800 Дафина Неофитова Тошева
2801 Силвия Огнянова Русинова
2802 Анета Асенова Чавдарова
2803 Димо Стоянов Илиев
2804 Рамадан Мехмед Хасан
2805 Цветалина Тодорова Ангелова
2806 Николай Красимиров Маринов
2807 Сийка Панова Неделчева
2808 Веркин Гарабед Неделчева
2809 Елица Юриева Бойчева
2810 Пламена Йорданова Йорданова
2811 Анче Богданова Тодорова
2812 Преслава Филипова Цочева
2813 Ангел Георгиев Неделчев
2814 Петранка Ангелова Йорданова
2815 Мерхиде Фахри Мехмед
2816 Богомил Василев Славов
2817 Зорка Цветкова Петрова
2818 Румяна Станева Петкова
2819 Иван Борисов Татаров
2820 Мелиха Салиева Салиева
2821 Веселина Енчева Славова
2822 Митко Владимиров Иванов
2823 Стефан Петров Иванов
2824 Атанас Василев Тонев
2825 Тодор Тодоров Балбузанов
2826 Серафимка Ненова Стоянова
2827 Ангел Руменов Караиванов
2828 Юлиан Вълчев Тошев
2829 Костадинка Дончева Толева
2830 Мартин Маринов Топузов
2831 Галин Костадинов Бенев
2832 Миланка Великова Генова
2833 Владислав Валериев Цветанов
2834 Били Руменов Симеонов
2835 Иван Максимов Петков
2836 Данаил Иванов Йорданов
2837 Ивелина Златева Боримечева
2838 Бисер Иванов Марков
2839 Данаил Вълов Илиев
2840 Галя Манолова Пянкова
2841 Денис Севдетов Салиев
2842 Милена Недялкова Недялкова
2843 Златин Светлозаров Михайлов
2844 Радислав Валериев Цветанов
2845 Цветолюб Йотов Йотов
2846 Стефка Тодорова Георгиева
2847 Ярослав Димитров Георгиев
2848 Илия Живков Илиев
2849 Людмила Атанасова Иванова
2850 Рени Пламенова Митова
2851 Дарина Йорданова Йончева
2852 Надежда Александрова Рнгелова
2853 Румянка Сашева Далманова
2854 Миглена Метева Желязкова
2855 Таня Бориславова Иванова
2856 Ангел Кирилов Георгиев
2857 Стоян Лазаров Йотов
2858 Димислав Иванов Андонов
2859 Мария Янкова Петрова
2860 Нурла Мехмедов Нурлов
2861 Драгомир Димитров Димитров
2862 Таня Асенова Димитрова
2863 Владимир Цветанов Вълков
2864 Емилия Стойкова Дичева
2865 Тина Трифонова Братоева
2866 Асен Маринов Атанасов
2867 Теменужка Генчева Димитрова
2868 Валентин Начев Вълчев
2869 Христо Ангелов Димитров
2870 Тенчо Петров Бошнаков
2871 Петър Здравков Тодоров
2872 Намзи Алиев Намзиев
2873 Павлина Вичева Станева
2874 Елмира Иванова Емилова
2875 Десислава Валериева Димитрова
2876 Иван Атанасов Богдански
2877 Рейхан Бахриева Кямилова
2878 Атанас Янев Атанасов
2879 Мария Драгомирова Петрова
2880 Теменужка Здравкова Цветанова
2881 Мариана Иванова Тодорова
2882 Филадка Димитрова Меретева
2883 Боряна Георгиева Георгиева
2884 Иван Тодоров Караиванов
2885 Станислав Радков Тодоров
2886 Владимир Димитров Цветанов
2887 Цецка Иванова Табакова
2888 Севда Алекова Миланова
2889 Русан Божинов Матеев
2890 Керана Нейкова Великова
2891 Анета Петкова Стойчева
2892 Весела Асенова Василева
2893 Мария Петрова Пънева
2894 Красимира Захаринова Колева
2895 Даниел Валентинов Герасимов
2896 Камелия Валериева Петрова
2897 Христо Веселинов Чалъков
2898 Таня Стефанова Славова
2899 Димка Ангелова Манова
2900 Матей Иванов Ангелов
2901 Александра Любомирова Асенова
2902 Анжела Георгиева Василева
2903 Зорислава Владимирова Павлова
2904 Мирослав Иванов Ненов
2905 Пенка Лазарова Михнева
2906 Валентин Демиров Валентинов
2907 Цветелина Здравкова Бурназова
2908 Венцислав Йорданов Митов
2909 Весела Миленова Василева
2910 Енчо Диимитров Енчев
2911 Иван Димитров Делчев
2912 Весел Маринов Атанасов
2913 Вилияна Цецкова Илиева
2914 Стоянчо Ангелов Дойков
2915 Боян Симеонов Николов
2916 Галя Димитрова Хърсева
2917 Недялко Георгиев Георгиев
2918 Георги Бойков Боянов
2919 Евгени Драганов Илиев
2920 Кеворк Каменое Гарабедян
2921 Илия Маринов Илиев
2922 Мирослав Янчев Дойчев
2923 Андрей Радков Николчин
2924 Иван Георгиев Иванов
2925 Атанаска Георгиева Гаджалова
2926 Гергана Ивелинова Великова
2927 Силвестър Николаев Инджелиев
2928 Светла Наумова Христова
2929 Богомил Вълчков Борисов
2930 Антоанета Пешова Колова
2931 Атанас Иванов Селимов
2932 Ивелин Йорданов Йовчев
2933 Иван Витанов Демирев
2934 Красимир Станков Желязков
2935 Боян Ангелов Георгиев
2936 Девилия Младенова Тодорова
2937 Елена Асенова Величкова
2938 Мерел Етем Харън-Йовчева
2939 Янчо Тончев Мунев
2940 Антон Петров Чаков
2941 Изабел Георгиева Петрова
2942 Стоян Сашков Петков
2943 Живка Динева Йовчева
2944 Надежда Росенова Максимова
2945 Биляна Николаева Иванова
2946 Цецка Замфирова Иванова
2947 Румяна Ненова Димитрова
2948 Велико Христов Стоянов
2949 Богдан Райнин Георгиев
2950 Даниел Цветанов Дионисов
2951 Евелина Цветкова Танова
2952 Меладин Аладинов Ардаудов
2953 Славчо Петров Петров
2954 Радостина Илиева Мишева
2955 Васил Галинов Господинов
2956 Бранимир Богомилов Николов
2957 Здравка Иванова Цветкова
2958 Дафинка Димитрова Тойчева
2959 Николай Маринов Тагаров
2960 Стоян Лазаров Стоянов
2961 Стоянка Николова Вутова
2962 Христина Кирилова Петкова
2963 Борис Григоров Борисов
2964 Еленка Димитрова Христова
2965 Пламена Георгиева Ковачева
2966 Никола Нанев Нанев
2967 Нели Кирилова Младенова
2968 Димитър Георгиев Кирилов
2969 Елена Кирилова Георгиева
2970 Маргарита Христова Илиева
2971 Димитър Георгиев Георгиев
2972 Антоанета Кирилова Иванова
2973 Цветана Петкова Луканова
2974 Цветомира Георгиева Стоименова
2975 Петър Николов Стамбов
2976 Радияна Иванова Иванова
2977 Йорданка Атанасова Тончева
2978 Пламена Неделкова Вътова
2979 Костадин Иванов Костов
2980 Биляна Алексева Костадинова
2981 Корнелия Красимирова Илиева
2982 Добрина Христова Добрева
2983 Златомир Георгиев Иванов
2984 Даниела Найденова Григорова
2985 Кристина Ивайлова Иванова
2986 Рашко Стойков Стоянов
2987 Мирослав Иванов Великов
2988 Минка Динкова Иванова
2989 Ангел Петров Камбуров
2990 Славчо Методиев Тодоров
2991 Лозана Николова Тодорова
2992 Софка Миткова Величкова
2993 Назъм Мехмет Ахмет
2994 Кремена Иванова Златева-Парушева
2995 Димитър Божинов Георгиев
2996 Илияна Сашова Първанова
2997 Иван Атанасов Михайлов
2998 Джемали Али Юсеин
2999 Ружди Тасин Ибрям
3000 Тодор Донков Тодоров
3001 Десислав Георгиев Димитров
3002 Симона Радославова Стефчова
3003 Ваня Василева Давидкова
3004 Огнян Янков Пенков
3005 Младен Георгиев Иванов
3006 Жечко Стоянов Иванов
3007 София Красимирова Колева
3008 Стайко Тодоров Витков
3009 Младен Христодоров Гъргов
3010 Филип Митков Пенчев
3011 Димитричка Великова Игнатова
3012 Георги Койчев Атанасов
3013 Йовка Йорданова Темелкова
3014 Цветан Иванов Миланов
3015 Теодора Тодорова Минчева
3016 Иван Асенов Пенчев
3017 Данка Маркова Варимезова
3018 Жеко Николов Жеков
3019 Ваня Спирова Василева
3020 Петър Божидаров Илиев
3021 Стояна Славейкова Каменова
3022 Стефан Енчев Георгиев
3023 Людмила Атанасова Чанева
3024 Ивайло Стайков Йорданов
3025 Светла Петрова Василева
3026 Иванка Рангелова Младенова
3027 Ангел Найденов Вельов
3028 Албена Асенова Иванова
3029 Стойка Костова Костадинова-Георгиева
3030 Атанас Петров Гечев
3031 Деян Дончев Дончев
3032 Ива Начева Иванова
3033 Тодорина Георгиева Младенова
3034 Мария Дончева Ангелова
3035 Станимира Стоянова Панайотова
3036 Искра Славчева Русева
3037 Зорница Пешева Петрова
3038 Велка Живкова Петкова
3039 Янко Сашов Атанасов
3040 Георги Пенев Христов
3041 Петър Стоянов Дачев
3042 Цветелин Радославов Костов
3043 Флоро Димчов Борисов
3044 Венета Петкова Стоянова
3045 Роза Никова Велева
3046 Марийка Атанасова Златева
3047 Искра Герасимова Иванова
3048 Димитър Георгиев Каменов
3049 Асен Сашев Щерев
3050 Алтан Нури Садак
3051 Катя Генчева Георгиева
3052 Кристин Радославова Калоянова
3053 Василка Николова Тошева
3054 Кочо Валентинов Кочов
3055 Лиляна Василева Ангелова
3056 Камелия Веселинова Стойчева
3057 Пламен Колев Иринков
3058 Стефан Захариев Захариев
3059 Светослав Катинов Розинов
3060 Михаил Георгиев Йорданов
3061 Лили Кирилова Шекерова
3062 Събка Божилова Русева
3063 Маринка Добрева Тодорова
3064 Петър Манолов Еленков
3065 Младен Каменов Симов
3066 Огнян Боянов Атанасов
3067 Теодор Валентинов Тодоров
3068 Димка Стоянова Кръстева
3069 Ивайло Михайлов Паскалев
3070 Миша Бориславова Бузова
3071 Силви Боянов Петров
3072 Методи Ангелов Ангелов
3073 Светлан Радулов Радев
3074 Донка Тенева Колева
3075 Димитър Бисеров Иванов
3076 Станислав Иванов Андонов
3077 Севгин Севдимов Феимов
3078 Кольо Кънчев Колев
3079 Рени Николова Стоянова
3080 Деница Генчева Тошкова
3081 Руска Васкова Андреева
3082 Денис Гюлсяр Мехмед
3083 Светлана Христова Христова
3084 Катерина Георгиева Иванова
3085 Захаринка Флорова Игнатова
3086 Гюлсерен Ремзи Закир
3087 Кенай Мустафа Мустафа
3088 Къна Неделчева Симеонова
3089 Донка Петква Димитрова
3090 Атанаска Ванкова Атанасова
3091 Ангелина Ангелова Антонова
3092 Кадри Ибрям Али
3093 Георги Дочев Атанасов
3094 Велико Стоянов Желязков
3095 Георги Дяков Георгиев
3096 Олег Даниелов Крумов
3097 Севда Стефанова Емилова
3098 Мария Кръстева Иванова
3099 Атанаска Василева Димитрова
3100 Моника Асенова Кръстева
3101 Иван Лазаров Денков
3102 Румяна Иванова Матеева
3103 Сандо Ангелов Иванов
3104 Денис Несрин Салиев
3105 Ненчо Иванов Ненов
3106 Младен Иванов Живков
3107 Петър Георгиев Илиев
3108 Асен Илиев Иванов
3109 Мария Костадинова Милева
3110 Радостина Илиева Тодорова
3111 Емиля Мавродинова Андреева
3112 Ралица Венелинова Иванова
3113 Ирена Трайкова Младенова
3114 Иван Георгиев Ангелов
3115 Атанас Димитров Атанасов
3116 Диана Маринова Босева
3117 Васил Иванов Илиев
3118 Цветан Иванов Йоцов
3119 Мариана Николова Янкова 046
3120 Димитър Петков Димитров
3121 Христо Георгиев Черкезов
3122 Пролетка Вачова Василева
3123 Петър Митов Петров
3124 Невена Стефанова Божанова
3125 Йордана Русева Спасова
3126 Жанета Иванова Добрева
3127 Недка Русева Желязкова
3128 Славяна Средкова Славчева
3129 Красимира Радоева Ангелова
3130 Румен Валентинов Атанасов
3131 Донка Василева Минкова
3132 Георги Живков Иванов
3133 Валя Любенова Грабовянова
3134 Иво Антонов Василев
3135 Петър Алексов Петров
3136 Христо Георгиев Сименов
3137 Спаска Йорданова Йовева
3138 Димитричка Тодорова Атанасова
3139 Юлия Емилова Георгиева
3140 Георги Николов Генов
3141 Теодора Иванова Иванова
3142 Михаела Атанасова Панайотова
3143 Александър Олегов Славчев
3144 Еленка Иванова Лазарова
3145 Димитрина Атанасова Машонова
3146 Валя Костова Иванова
3147 Евелина Здравчова Николова
3148 Елена Емилова Иванова
3149 Таска Николова Христова
3150 Илияна Руменова Тончиева
3151 Полина Иванова Чакърова
3152 Петя Ангелова Георгиева
3153 Николай Юлиянов Любенов
3154 Генка Георгиева Синитчийска
3155 Петър Димов Петров
3156 Теодора Апостолова Стоянова
3157 Росен Любенов Николов
3158 Костадин Тодоров Костадинов
3159 Димитър Георгиев Диогенов
3160 Иван Йорданов Садовски
3161 Ния Христова Иванова
3162 Крум Петков Станков
3163 Елена Каменова Петрова
3164 Георги Викторов Томов
3165 Ивелина Маринова Иванова
3166 Илчо Петров Жечев
3167 Веска Борисова Петрова
3168 Милена Павлинова Дионисиева
3169 Маргарита Игнатова Илиева
3170 Емил Крумов Крумов
3171 Драгомир Бориславов Борисов
3172 Христина Генова Генова
3173 Йордан Георгиев Петров
3174 Величко Димчев Иванов
3175 Цветана Иванова Димитрова
3176 Иванка Йорданова Ангелова
3177 Стоян Тодоров Вълканов
3178 Живка Вълчева Николова
3179 Теодора Стефанова Николова
3180 Ивайло Цветанов Методиев
3181 Глория Иванова Георгиева
3182 Гинка Николова Каладжиева
3183 Илиян Димитров Илиев
3184 Иван Василев Николов
3185 Пламен Емилов Георгиев
3186 Мариета Иванова Каменова
3187 Анка Димитрова Георгиева
3188 Петър Николов Петров
3189 Иван Георгиев Пенев
3190 Петка Колева Гъмзакова
3191 Цветелина Бориславова Векова
3192 Елена Маркова Ангелова
3193 Жана Иванова Димитрова
3194 Петър Кирилов Пейков
3195 Веселин Георгиев Андреев
3196 Марийка Стоянова Найденова
3197 Евелин Евдокинов Йосифов
3198 Тихомир Цветанов Тодоров
3199 Дико Славов Димитров
3200 Георги Великов Тодоров
3201 Нели Стойкова Дамянова
3202 Пенка Кръстева Лазарова
3203 Росен Северинов Ангелов
3204 Катя Ценкова Георгиева
3205 Наталия Христова Димитрова
3206 Черню Пейчев Чернев
3207 Росица Стоянов Ценова
3208 Борис Димитров Бояджиев
3209 Митко Герасимов Петров
3210 Пламен Марианов Славейков
3211 Иван Костадинов Георгиев
3212 Ерол Мехмедов Билялов
3213 Недялко Петков Лазаров
3214 Мартин Петков Георгиев
3215 Жени Ангелова Станева
3216 Венцислав Цветков Спасов
3217 Пенка Трифонова Костадинова
3218 Калин Кирилов Недялков
3219 Марийка Христакева Георгиева
3220 Христо Димитров Бояджиев
3221 Петър Димитров Кавджиев
3222 Борислав Иванов Методиев
3223 Николай Михайлов Велчев
3224 Николай Неделчев Кръстев
3225 Гунка Вълева Тодорова
3226 Геновева Димитрова Стоянова
3227 Иван Боянов Любенов
3228 Петко Генадиев Георгиев
3229 Васил Рангелов Барев
3230 Гина Иванова Нейчева
3231 Веселина Георгиева Бакалова
3232 Ганка Великова Георгиева
3233 Любомир Красимиров Тошев
3234 Георги Димитров Фотев
3235 Артин Кеворк Хорасанджиян
3236 Дочка Илчева Станева
3237 Делю Георгиев Борисов
3238 Милчо Ванчев Вельов
3239 Асен Йосифов Павлов
3240 Атанас Колев Радков
3241 Никола Иванов Сергеев
3242 Пепа Стоянова Георгиева
3243 Ася Валтерова Нончева
3244 Елена Димитрова Барева
3245 Николай Борисов Колев
3246 Славена Недялкова Лазарова
3247 Атанас Димитров Топалски
3248 Петко Тонов Иванов
3249 Камелия Здравкова Софрониева
3250 Кольо Стоянов Георгиев
3251 Милка Иванова Радева
3252 Къна Петрова Лазарова
3253 Бонка Иванова Градинарова
3254 Стефан Милков Димчев
3255 Ванилия Димитрова Ценкова
3256 Лиляна Иванова Палчина
3257 Иванка Алексиева Николова
3258 Диана Йорданова Дучева
3259 Анна Христова Менце
3260 Илияна Василева Борисова
3261 Пламен Иванов Софрониев
3262 Иванка Петрова Илиева
3263 Иванка Димитрова Денева
3264 Живка Ташкова Димитрова
3265 Владимир Ангелов Стефанов
3266 Пламен Рангелов Каменов
3267 Тодор Първанов Рангелов
3268 Стоян Николов Георгиев
3269 Себаат Алиосман Ферад
3270 Соня Ангелова Пашкулева
3271 Янка Вълканова Минкова
3272 Адриян Цветанов Славчев
3273 Антоанета Витанова Тодорова
3274 Славчо Костадинов Лапатарев
3275 Сание Рамадан Дауд
3276 Стефко Любенов Андонов
3277 Костадинка Алексиева Стоянова
3278 Милена Кольова Виденова
3279 Емилиян Георгиев Панагиев
3280 Иваничка Ангелова Станкова
3281 Иван Димитров Попигнатов
3282 Надежда Димитрова Цветкова
3283 Бисер Богданов Александров
3284 Златан Златанов Борисов
3285 Стоян Насков Иванов
3286 Сузан Иджаби Осман
3287 Нина Мирославова Миндова
3288 Пламена Мирославова Чолакова
3289 Ирена Вергилова Михайлова
3290 Милчо Георгиев Николов
3291 Руфан Сали Салим
3292 Георги Петров Стоянов
3293 Румяна Иванова Атанасова
3294 Милена Яворова Костова
3295 Борис Кръстев Вутов
3296 Анет Стефанова Шишкова
3297 Анелия Иванова Иванова
3298 Стоян Атанасов Арнаудов
3299 Николай Боянов Николов
3300 Захарина Тодорова Апостолова
3301 Георги Петров Петров
3302 Тихомир Димитров Колев
3303 Антоаниета Торо Тодорова
3304 Михайл Петров Георгиев
3305 Димитър Георгиев Димитров
3306 Димитър Желязков Йорданов
3307 Матей Иванов Матеев
3308 Фирдес Феим Ембия
3309 Мария Иванова Георгиева
3310 Стелиан Ангелов Димов
3311 Любомир Ангелов Александров
3312 Славена Николова Александрова
3313 Тоска Блатоева Христева
3314 Пламен Георгев Маринов
3315 Калина Енчева Стамова
3316 Илияна Илиева Илчева
3317 Ценка Иванова Йорданова
3318 Велика Кръстева Ангелoва
3319 Тодор Христов Христов
3320 Кадрие Шериф Ибрям
3321 Елеонора Петрова Костова
3322 Петър Вербилов Петров
3323 Мая Тасова Антова
3324 Деян Розалинов Пасков
3325 Марийка Генева Узунова
3326 Недка Стоянова Димитрова
3327 Петя Ангелова Андонова
3328 Красимир Пламенов Китов
3329 Димитър Александров Попов
3330 Верка Миндова Горанова
3331 Георги Тодоров Узунов
3332 Александър Ангелов Циров
3333 Полина Георгиева Гелова
3334 Стоян Илиев Стоянов
3335 Бранимир Трайков Трифонов
3336 Румен Дамянов Николов
3337 Силвия Иванова Георгиева
3338 Минка Димитрова Узунова
3339 Адриана Григориева Аламянова
3340 Свилен Славчев Антов
3341 Татяна Алипиева Маринова
3342 Тинка Костадинова Христева
3343 Даниела Иванова Петрова
3344 Михаил Иванов Михайлов
3345 Галина Йорданова Иванова
3346 Параскева Спасова Маринова
3347 Тошко Каменов Каменов
3348 Жечко Иванов Христев
3349 Илиян Емилов Георгиев
3350 Таня Стоянова Иванова
3351 Лилия Владимирова Мариноваю
3352 Илияна Иванова Конинска
3353 Валентин Пламенов Борисов
3354 Тома Георгиев Томов
3355 Димитър Димитров Русев
3356 Емилия Стефанова Купенова
3357 Силвия Ангелова Маринова
3358 Петър Станков Петров
3359 Аврам Георгиев Аврамов
3360 Лилия Михайлова Петрова
3361 Елка Петрова Иванова
3362 Румяна Тенкова Георгиева
3363 Красимир Петров Байчилов
3364 Рени Георгиева Табакова
3365 Ирина Жорова Руменова
3366 Звезделина Николова Колева
3367 Мария Василева Кадикянова
3368 Силвия Петрова Наумова
3369 Мирослав Бориславов Миланов
3370 Росен Пенков Николов
3371 Деница Росенова Любенова
3372 Ангел Венелинов Вълков
3373 Мариана Маринова Атанасова
3374 Вяра Илиева Йорданова
3375 Данаил Иванов Тодоров
3376 Митко Младенов Видичов
3377 Паолина Асенова Кирилова
3378 Стефан Димитров Хаджииванов
3379 Веселин Николов Николов
3380 Жоро Алексиев Колев
3381 Веселка Панайотова Борисова
3382 Тота Бойчева Иванова
3383 Лиляна Борисова Борисова
3384 Иван Петров Иванов
3385 Мустафа Мердан Сали
3386 Тонка Георгиева Колева
3387 Евелин Ангелов Ангелов
3388 Райна Тодорова Неделкова
3389 Маргарита Пламенова Борисова
3390 Ташона Христосова Паскова
3391 Иван Стоянов Иванов
3392 Ефстати Иванов Моллов
3393 Неделчо Донев Никифоров
3394 Иван Станков Иванов
3395 Валери Аврамов Георгиев
3396 Стойна Павлова Геленчева
3397 Георги Василев Димитров
3398 Станка Скобелева Иванова
3399 Милена Панчева Нанкова
3400 Станислав Сашков Борисов
3401 Йордан Димитров Илиев
3402 Вера Христова Младенова
3403 Марийка Драгнева Стоянова
3404 Константин Щилиянов Карагеоргиев
3405 Наталия Добрева Янева
3406 Владислав Людмилов Наков
3407 Саша Николова Александрова
3408 Димитър Рангелов Буков
3409 Любомир Кръстев Станчев
3410 София Йорданова Николова
3411 Михаил Стефанов Стоянов
3412 Галин Христов Христов
3413 Федя Георгиев Фердинандов
3414 Николай Петков Иванов
3415 Скендер Недмин Скендер
3416 Гюлтен Юсеинова Реджебова
3417 Росица Асенова Георгиева
3418 Миглена Петкова Трифонова
3419 Бисер Кирилов Тошков
3420 Наталия Данаилова Бадан
3421 Нуридин Даилов Мехмедов
3422 Шазие Мустафова Хасанов
3423 Радостина Атанасова Христова
3424 Наташа Радулова Михайлова
3425 Мариан Кирилов Маринов
3426 Радка Михайлова Тодорова
3427 Анифе Незир Зекерие
3428 Айше Кязимова Кязимова
3429 Димитър Тотев Димитров
3430 Николай Валериев Евдокимов
3431 Рангел Цветанов Рангелов
3432 Марияна Христева Киришева
3433 Веселя Реджеб Ахмед
3434 Айше Ахмедова Исмаилова
3435 Лъчезар Петров Недков
3436 Явор Юриев Христов
3437 Виктор Павлов Пешин
3438 Николинка Петрова Димитрова
3439 Атанас Петров Атанасов
3440 Борис Ангелов Иванов
3441 Валентин Пенев Иванов
3442 Захари Захариев Ванчев
3443 Славчо Димитров Петров
3444 Димитър Запрянов Димитров
3445 Димитър Михалев Димитров
3446 Кирил Славов Иванов
3447 Камен Желязков Томов
3448 Саня Петрова Серафимова
3449 Райна Иванова Петрова
3450 Мария Димитрова Стоянова
3451 Донка Спасова Пейчева
3452 Димитър Димитров Димитров
3453 Недялка Иванова Райкова
3454 Невена Викторова Маринова
3455 Веско Цветанов Рашев
3456 Красимир Велинов Родопски
3457 Веселка Андонова Господинова
3458 Мария Андонова Георгиева
3459 Зоя Викторовна Аврамова
3460 Божка Петрова Курджева
3461 Даниела Красимирова Кралева
3462 Калчо Жеков Тапов
3463 Добринка Бойчева Станчева
3464 Пламен Бойчев Тодоров
3465 Стефан Цветанов Стефанов
3466 Любка Георгиева Йончева
3467 Иванина Николаева Танева
3468 Милен Димитров Танев
3469 Айхан Сашев Стоянов
3470 Кристиян Антонов Атанасов
3471 Красимир Георгиев Костадинов
3472 Мариета Миткова Енчева
3473 Катя Тодорова Димова
3474 Валентин Марянов Ковачев
3475 Валентина Асенова Йонова
3476 Златка Славейкова Атанасова
3477 Ирина Суворова Арнаудова
3478 Антоанета Щилянова Димитрова
3479 Янко Георгиев Монев
3480 Виолета Петрова Пертова
3481 Валери Миленов Спиров
3482 Мариян Тошков Дачков
3483 Петьо Господинов Данев
3484 Иван Колев Иванов
3485 Ангел Василев Георгиев
3486 Пламен Босилков Миланов
3487 Илиян Иванов Софрониев
3488 Николинка Динкова Николова
3489 Стоянка Христова Стоянова
3490 Соня Колева Димитрова
3491 Таммам Мохамед Исмаил Катранджи
3492 Лена Венизелова Спирова
3493 Николай Стефанов Николов
3494 Весела Данаилова Данаилова
3495 Стойно Стефанов Йорданов
3496 Мария Колева Вътева
3497 Евгения Евстатиева Христова
3498 Горан Петров Велев
3499 Кръсто Цветанов Кръстев
3500 Стоян Пъшов Стоянов
3501 Добромира Иванова Друманова
3502 Мима Иванова Кръстева
3503 Иринка Атанасова Паскова
3504 Валентина Цанова Иванова
3505 Николина Тодоркова Илинкина
3506 Женя Асенова Арнаудова
3507 Дора Димитрова Славова
3508 Стоянка Златева Колева
3509 Диляна Николаева Николова
3510 Борислава Гошова Иванова
3511 Георги Здравков Наков
3512 Светослав Андреев Чабуджаков
3513 Юрка Иванова Мундрова
3514 Панайот Михайлов Панайотов
3515 Ивета Гошова Иванова
3516 Людмил Емилов Балачев
3517 Даниел Йорданов Йорданов
3518 Мария Куманова Стоянова
3519 Стоян Стамов Стоянов
3520 Марияна Александрова Лилова
3521 Сашко Йонков Димитров
3522 Александра Атанасова Ташкова
3523 Славка Димитрова Славова
3524 Ваня Драгова Жекова
3525 Надежда Красимирова Желязкова
3526 Лидия Валентинова Микова
3527 Христина Алексова Асенова
3528 Донка Христова Рачева
3529 Янка Йорданова Ганушева
3530 Дамян Стайков Иванов
3531 Йорданка Георгиева Кърдимова
3532 Емилия Евгениева Йорданова
3533 Пламен Митов Кръстев
3534 Христо Димитров Господинов
3535 Йорданка Данчева Вакова
3536 Веселин Иванов Русев
3537 Искра Красимирова Ангелова
3538 Станимир Недялков Спасов
3539 Николай Лазаров Кирилов
3540 Василка Георгиева Павлова
3541 Господин Събев Господинов
3542 Росица Минева Крушкова
3543 Ивайло Великов Великов
3544 Венцислав Валериев Вълов
3545 Пенка Тодорова Петрова
3546 Георги Николов Николов
3547 Радост Стоянова Пенева
3548 Недислав Данаилов Нейков
3549 Боряна Василева Ковачева
3550 Виктория Петьова Илиева
3551 Теменуга Генова Георгиева
3552 Анета Ташева Ташева
3553 Валя Иванова Парушева
3554 Дамян Дойчев Дуков
3555 Цанко Лалов Боев
3556 Лаура Любомирова Владимирова
3557 Димитър Георгиев Георгиев
3558 Дончо Дончев Урумов
3559 Нейка Стойнова Тагарева
3560 Едварт Андонов Янев
3561 Блага Аврамова Маркова
3562 Румен Николов Божков
3563 Донка Михова Коларова
3564 Недялка Атанасова Стоянова
3565 Виктория Николаева Попова
3566 Марияна Георгиева Младенова
3567 Снежана Иванова Славкова
3568 Стойчо Ганчев Ганушев
3569 Иван Добрев Димитров
3570 Величка Христова Матеева
3571 Карамфила Ангелова Микова
3572 Славка Велева Михайлова
3573 Димитрийка Тачева Караджова
3574 Диана Генчева Енчева
3575 Пенка Иванова Радева
3576 Руско Ангелов Йонов
3577 Йошко Петков Йончев
3578 Нина Бориславова Рафайлова
3579 Татяна Иванова Чапанова
3580 Злати Атанасов Илиев
3581 Станка Петрова Янева
3582 Василка Йорданова Петрова
3583 Нина Росенова Шанкова
3584 Антоанета Иванова Джорджевич
3585 Анелия Георгиева Джурелова
3586 Благовеста Стоянова Желева
3587 Иван Марков Трифонов
3588 Ивайло Стоянов Александров
3589 Анушка Бедик Джаникян
3590 Тони Николова Николова
3591 Георги Тонев Ников
3592 Янка Славова Димова
3593 Виолета Цветкова Младенова
3594 Рафаил Александров Рафаилов
3595 Атанас Павлов Грудлев
3596 Мари Гарбис Демирова
3597 Герга Лазарова Иванова
3598 Станислава Тошкова Тодорова
3599 Петко Борисов Петков
3600 Пенка Савова Цветанова
3601 Емил Богданов Велков
3602 Тодор Ганчев Стефанов
3603 София Панайотова Ангелова
3604 Димитричка Добрева Кръстева
3605 Ангел Стаматов Ангелов
3606 Радостин Стойков Русев
3607 Яница Стоянова Тинкова
3608 Янчо Димитров Яков
3609 Велко Райков Башев
3610 Ангел Бисеров Добрев
3611 Красимира Любомирова Джомидава
3612 Биляна Георгиева Михалева
3613 Златка Стефанова Захариева
3614 Павел Димитров Павлов
3615 Веселин Георгиев Василев
3616 Ценка Благоева Младенова
3617 Георги Любославов Благоев
3618 Пенка Стефанова Пенчева
3619 Пламен Петков Владев
3620 Антонио Валериев Григоров
3621 Петър Георгиев Нинов
3622 Елена Тодорова Илиева
3623 Виолета Янкова Манолова
3624 Петър Димитров Бачков
3625 Илияна Господинова Георгиева
3626 Тодор Христов Янев
3627 Стамен Иванов Жиков
3628 Любомир Александров Спасов
3629 Лазар Янков Мутафчиев
3630 Евгений Пенчев Пенчев
3631 Атанас Георгиев Димитров
3632 Кристиян Стелианов Станчев
3633 Георги Петров Каменов
3634 Димитър Ангелов Никодимов
3635 Борис Апостолов Благоев
3636 Боян Малешков Тихолов
3637 Иванка Димова Мутафова
3638 Вилиана Павлова Златева
3639 Венцислав Дафинов Вълков
3640 Цветан Иванов Белов
3641 Мария Стефанова Николова
3642 Славка Петрова Георгиева-Димова
3643 Диляна Пламенова Паскалева
3644 Тихомир Неделчев Стефанов
3645 Панто Нинов Пантов
3646 Валери Вергилов Георгиев
3647 Симеон Светославов Славов
3648 Силвия Драганова Стоянович
3649 Теодора Стоянова
3650 Виктория Георгиева Желева
3651 Ваня Александрова Икова
3652 Весела Валериева Цветанова
3653 Петко Иванов Иванов
3654 Атанас Иванов Тодоров
3655 Диян Иванов Велчев
3656 Светлана Вълчева Табакова
3657 Георги Емилов Стоянов
3658 Иванка Димитрова Кирилова
3659 Андрей Петров Петров
3660 Веселин Георгиев Вишнаров
3661 Йовка Желева Стоева
3662 Жана Добрева Кавалджиева
3663 Ивайло Тошков Велков
3664 Божидар Цветанов Младенов
3665 Велина Григорова Кацарова
3666 Димитринка Димитрова Данчева
3667 Валентина Вълчева Йоргова
3668 Александър Константинов Борисов
3669 Пламен Николов Томов
3670 Катя Ангелова Йонкова
3671 Антон Димитров Балъмов
3672 Никола Димитров Николов
3673 Марийка Петкова Пенкова
3674 Марина Емилова Чантова
3675 Марийка Кирилова Мирчева
3676 Маргарита Славчева Тодорова
3677 Веселина Илева Паралиева
3678 Диана Николова Петрова
3679 Виолета Славова Влаева
3680 Димитър Петров Липчев
3681 Милен Димитров Живков
3682 Тихомир Рафаилов Тодоров
3683 Радослав Христов Христов
3684 Янка Йорданова Стоянова
3685 Стойо Миков Стоев
3686 Галина Георгиева Чилова
3687 Стоянка Якова Цекова
3688 Венцислава Евгениева Георгиева
3689 Димитър Светозаров Тотев
3690 Мария Иванова Илиева
3691 Екатерина Момчилова Атанасова
3692 Илиян Валериев Станков
3693 Тодор Иванов Георгиев
3694 Ивайло Любенов Борисов
3695 Владимир Георгиев Халачев
3696 Георги Пенков Георгиев
3697 Волен Генчев Андреев
3698 Антоан Николаев Влаев
3699 Пролетка Гаврилова Каменова
3700 Веселка Любенова Коцева
3701 Димо Ивайлов Иринкин
3702 Марина Стойнова Кушкиева-Генкова
3703 Станчо Колев Станчев
3704 Юксел Кямюлова Мустафова
3705 Антон Василев Антов
3706 Христина Методиева Петрова
3707 Елена Иванова Николова
3708 Веселка Апостолова Василева
3709 Петя Георгиева Керанова
3710 Добрин Михаилов Дюлгеров
3711 Наталия Славчева Антова
3712 Наташа Иванова Йорданова
3713 Глориан Емилов Николов
3714 Радостина Пенкова Георгиева
3715 Стойка Иванова Иванова
3716 Ивайло Николов Друмев
3717 Светлина Крумова Иванова
3718 Владимир Софрониев Владимиров
3719 Мария Владимирова Ерен
3720 Атанас Тодоров Ангелов
3721 Стоянка Стоянова Майсторова
3722 Радостина Иванова Иванова
3723 Иван Тодоров Марков
3724 Таси Петков Тасев
3725 Юлия Рангелова Несторова
3726 Георги Николаев Колев
3727 Галина Георгиева Малинска
3728 Стойко Петков Иванов
3729 Захарин Иванов Александров
3730 Паолина Росенова Любенова
3731 Димитър Иванов Пампулов
3732 Ваня Миткова Денева
3733 Цветан Трифонов Манчев
3734 Петя Бориславова Минчева
3735 Емил Славчев Димитров
3736 Ивайло Георгиев Гаврилов
3737 Мартин Ненов Ненов
3738 Георги Тодоров Георгиев
3739 Силвия Атаносова Стоянова
3740 Антон Иванов Ангелов
3741 Росанка Любомирова Георгиева
3742 Костадин Александров Савов
3743 Иван Желязков Иванов
3744 Калоян Анелинов Драгинов
3745 Ива Снежанова Иванова
3746 Георги Владимиров Савеклиевгр
3747 Маргарита Божидарова Калинчева
3748 Тодор Николаев Георгиев
3749 Ванко Василев Чалъков
3750 Георги Ивов Георгиев
3751 Николинка Илиева Николова
3752 Василка Георгиева Иванова
3753 Силвия Ангелова Дивекова
3754 Ивета Енчева Иванова
3755 Кристиян Тодоров Костадинов
3756 Милен Николаев Илиев
3757 Славчо Стоянов Еринев
3758 Иван Василев Николов
3759 Зорница Димова Иванова
3760 Станимир Евгениев Насев
3761 Теодор Александров Вачков
3762 Мирела Йорданова Георгиева
3763 Иван Стоянов Георгиев
3764 Николай Кирилов Алексиев
3765 Руслан Иванов Вичев
3766 Мария Атанасова Илиева
3767 Стилиан Янков Янков
3768 Красимир Георгиев Антонов
3769 Йордан Първанов Борисов
3770 Веселина Нейкова Гавраилова
3771 Теодора Георгиева Спирова
3772 Гюлбие Юсреф Осман
3773 Петър Кирилов Николов
3774 Цветана Йончева Филипова
3775 Рени Николова Огнянова
3776 Иван Михайлов Николов
3777 Даниела Свиленова Величкова
3778 Маргарита Краснодарова Сиркова
3779 Валерий Кирилов Николов
3780 Павлина Костадинова Маринова
3781 Тодор Георгиев Ставракиев
3782 Веселин Маринов Василев
3783 Соня Димитрова Атнасова
3784 Николай Любомиров Тошкин
3785 Борис Георгиев Йорданов
3786 Йордан Георгиев Русинов
3787 Иван Георгиев Миленков
3788 Миглена Веселинова Петрова
3789 Васил Любенов Атанасов
3790 Антония Недялкова Марчева
3791 Венцислав Цветанов Живков
3792 Петър Георгиев Василев
3793 Атанас Вангелов Вангелов
3794 Здравко Димитров Петров
3795 Румяна Петрова Георгиева
3796 Елица Славова Желязкова
3797 Мариола Любенова Петрова
3798 Анелия Генадиева Коновска
3799 Христо Емилов Христов
3800 Орлин Петров Петров
3801 Димитрина Калинова Стойкова
3802 Ива Николаева Борсукова
3803 Петко Огнянов Гошов
3804 Илиян Любенов Каменов
3805 Йордан Тодоров Михатев
3806 Стоян Жеков Иванов
3807 Илияна Калинова Иванова
3808 Иван Стойков Димитров
3809 Снежана Розева Георгиева
3810 Венцислава Пламенова Климентова
3811 Мила Емилова Дрехемова
3812 Веселина Славова Славова
3813 Силвия Иванова Младенова
3814 Петър Димитров Джоков
3815 Николай Селагиев Маринов
3816 Любка Любенова Неделкова
3817 Ана-Мария Пейчева Тенева
3818 Йорданка Георгиева Борисова
3819 Йорданка Илиева Костова
3820 Милен Елков Маринов
3821 Витко Емилов Витанов
3822 Леда Миткова Маринова
3823 Димитър Йорданов Йорданов
3824 Василка Лилова Цонева
3825 Кирил Марков Ботев
3826 Веселина Иванова Чорбаджиева
3827 Борян Бориславов Славчев
3828 Радослав Асенов Асенов
3829 Живко Пенев Славов
3830 Димитринка Димитрова Харакчиева
3831 Петрана Борисова Митева
3832 Гергана Атанасова Георгиева
3833 Орлин Весков Калиментов
3834 Надка Иванова Асенова
3835 Мариана Илиева Ангарова
3836 Светла Балева Тенева
3837 Мирослава Красимирова Ангелова
3838 Пламен Сашев Стефанов
3839 Георги Петров Илиев
3840 Йордан Любомиров Колов
3841 Иванка Пенкова Георгиева
3842 Пенка Георгиева Митева
3843 Румен Ралчев Минев
3844 Христо Василев Василев
3845 Валентин Методиев Йонов
3846 Кристиан Георгиев Петров
3847 Боряна Велева Демирева
3848 Мая Людмилова Йорданова
3849 Гинка Недева Хинкова
3850 Валя Георгиева Костова
3851 Иван Светлинов Иванов
3852 Александрина Тихомирова Тодорова
3853 Гюлсен Исмаилова Исмаилова
3854 Илинка Иванова Андрова
3855 Григория Живкова Колева
3856 Милка Александрова Миленкова
3857 Валерия Станиславова Кирева
3858 Станимир Велев Ангелов
3859 Невянка Никова Христова
3860 Жаклин Стоянова Стойкова
3861 Николай Владиславов Горанов
3862 Тинка Андреева Николова
3863 Атанас Весков Димов
3864 Валентина Велкова Цекова
3865 Кристиана Петрова Милкова
3866 Михаил Тошков Михайлов
3867 Любомила Стойчева Кольова
3868 Георги Иванов Марински
3869 Янка Стоянова Мановска
3870 Цветомила Николаева Конова
3871 Ниделина Петрова Петрова
3872 Каменка Асенова Рангелова
3873 Милена Векова Петрова
3874 Димитър Христов Гогов
3875 Тошко Христов Митов
3876 Ивелин Юлиянов Петков
3877 Иван Николаев Иванов
3878 Марина Младенова Йочева
3879 Силвия Василева Петрова
3880 Жана Чанева Енчева
3881 Виолета Иванова Иванова
3882 Камелия Иванова Добрева
3883 Росен Николаев Антонов
3884 Венелин Александров Цветков
3885 Виолетка Огнянова Василева
3886 Дойчин Георгиев Дойчев
3887 Елица Цветанова Кънчева
3888 Кристина Атанадова Златева
3889 Любомир Минков Лозанов
3890 Надежда Минчева Лазарова
3891 Румяна Георгиева Дойчева
3892 Лщбомир Кирилов Асенов
3893 Ангелина Матеева Панайотова
3894 Петър Емилов Петров
3895 Димка Николова Трифонова
3896 Здравка Димитрова Байкушева
3897 Радко Стефанов Маринов
3898 Ивайло Стефанов Стефанов
3899 Диана Желязкова Димова
3900 Мария Георгиева Генова
3901 Еленка Колова Маркова
3902 Георги Тодоров Спасов
3903 Петя Георгиева Петрова
3904 Илия Тодоров Велински
3905 Румен Николов Цветков
3906 Петър Младенов Каменов
3907 Владимир Красимиров Михайлов
3908 Николай Стойчев Димов
3909 Петър Николаев Анастасов
3910 Петър Димитров Шандански
3911 Галина Божидарова Тузсъзова
3912 Игнатка Маринова Игнатова
3913 Милена Цветкова Митова
3914 Силва Георгиева Шишкова
3915 Наска Стоянова Маринова
3916 Иван Славов Аргиров
3917 Росица Ненчева Върбанова
3918 Румен Михайлов Младенов
3919 Боряна Захариева Тодорова
3920 Светла Кирилова Ставрева
3921 Кольо Димов Колев
3922 Ганчо Минчев Ганджосов
3923 Стефан Енчев Бояджиев
3924 Емил Светославов Драчинков
3925 Бисер Валериев Каменов
3926 Генка Петрова Килиджийска
3927 Иван Гюров Димитров
3928 Пепа Славова Писарова
3929 Емилия Димитрова Гарова
3930 Алекси Спиров Алексиев
3931 Паулина Иванова Митова
3932 Румяна Костова Павлова
3933 Кина Дончева Димитрова
3934 Петър Иванов Пенев
3935 Иван Ивалинов Иванчев
3936 Ангел Димитров Младенов
3937 Цветанка Павлинова Цекова
3938 Христина Василева Стефанова
3939 Елена Иванова Димитрова
3940 Петър Чонов Нотов
3941 Наталия Светослвова Христова
3942 Петър Димитров Иванов
3943 Диана Александрова Василева
3944 Пенка Димитрова Тошева
3945 Мария Недялкова Даскалова
3946 Брайко Богданов Брайков
3947 Катя Кирова Николова
3948 Алигбер Юлианов Андреев
3949 Ирена Георгиева Петрова
3950 Катерина Дечева Йотовска
3951 Янка Величкова Кирилова
3952 Латинка Койчева Митова
3953 Ивайло Александров Стефанов
3954 Салвадор Михайлов Младенов
3955 Мариана Иванова Тодорова
3956 Антония Йорданова Ненова
3957 Милен Христов Цанев
3958 Златка Генева Загорска
3959 Десислава Дончева Николова
3960 Николай Бориславов Асенов
3961 Петя Нончова Петрова
3962 Минчо Алексиев Чиликов
3963 Добрин Славов Славов
3964 Стефка Георгиева Хинова
3965 Радостин Валентинов Филев
3966 Петя Иволинова Маринова
3967 Севделина Василева Здравкова
3968 Андриана Николова Дечева
3969 Ангелина Станимирова Цанева
3970 Нено Стойчев Стойчев
3971 Тодорка Рачева Мирчева
3972 Мартин Николаев Луканов
3973 Галина Иванова Горанова
3974 Митра Димитрова Примова
3975 Веселина Илиева Иванова
3976 Елена Матеева Килапова
3977 Виктор Димитров Христов
3978 Ваня Павловахристова
3979 Галина Цанкова Миленкова
3980 Елена Бонева Чиликова
3981 Иван Христов Христов
3982 Силвия Пенкова Петрова
3983 Анелия Петкова Костуркова
3984 Таня Асенова Методиева
3985 Кристиян Николов Колев
3986 Тодорка Пламенова Стефанова
3987 Петко Деянов Петков
3988 Диляна Станимирова Станчева
3989 Митко Любчов Стефанов
3990 Величка Атанасова Стойкова
3991 Божидар Тодоров Стоянов
3992 Христина Тодорова Обрейкова
3993 Станка Йорданова Станева
3994 Венета Цветанова Крумова
3995 Мария Ангелова Пресилска
3996 Снежана Георгиева Киркова
3997 Анна Христова Попова
3998 Калина Игнатова Сгурова
3999 Петър Петров Янков
4000 Калин Тодоров Крумов
4001 Светослава Иванова Тодорова
4002 Николай Каменов Атанасов
4003 Васил Тодоров Василев
4004 Теменужка Стоянова Пехливанова
4005 Добрина Иванова Панайотова
4006 Викторио Калинов Крумов
4007 Венетка Дикова Иванова
4008 Гюрга Рангелова Бучуклиева
4009 Сребрина Атанасова Ганушева
4010 Радосвета Данчева Илиева
4011 Нели Милова Харитонова
4012 Славка Екатеринова Георгиева
4013 Иван Димитров Иванов
4014 Любомира Стефанова Видева
4015 Румен Стойчев Ганушев
4016 Йордан Георгиев Радков
4017 Владимир Александров Въгленов
4018 Валентина Агелова Величкова
4019 Димитър Алексиев Попов
4020 Христо Василев Кюлеханов
4021 Снежана Георгиева Станева
4022 Пепвенчева Каменова
4023 Анита Иванова Петрова
4024 Ангел Николов Томев
4025 Филип Стефанов Желев
4026 Асен Свиленов Димитров
4027 Филип Славейков Филипов
4028 Петър Илиев Петров
4029 Розина Иванова Качакова
4030 Атанас Георгиев Атанасов
4031 Борислав Димитров Мешев
4032 Лидия Страшимирова Кючукова
4033 Петър Лазаров Петров
4034 Анна Иванова Гоцова
4035 Мария Георгиева Рускова
4036 Николай Петров Николов
4037 Костадин Атанасов Атанасов
4038 Десислава Петкова Петкова
4039 Венелин Бойков Врачовски
4040 Николай Здравков Гоцов
4041 Йордан Казаков Куртев
4042 Таня Ешпекова Джижова
4043 Николай Хачик Гарабедян
4044 Крум Радославов Каменов
4045 Марияна Вътова Георгиева
4046 Милчо Колев Учков
4047 Стефан Георгиев Димитров
4048 Мария Николова Гайдажиева
4049 Ясен Стефанов Петров
4050 Антоанета Иванова Златковска
4051 Камелия Борисова Цветкова
4052 Любка Стефанова Костова
4053 Демир Атанасов Демирев
4054 Данчо Банков Димитров
4055 Денис Боянов Дончев
4056 Тодор Цветанов Железарски
4057 Мария Георгиева Курметова
4058 Ангел Александров Караиванов
4059 Екатерина Драганова Виделова
4060 Борис Боянов Дончев
4061 Красимир Борисов Тодоров
4062 Стоил Атанасов Илиев
4063 Симеон Юриев Симеонов
4064 Атанас Иванов Иванов
4065 Мартин Димитров Димитров
4066 Тихомир Донков Костов
4067 Велмира Миленова Томова
4068 Мирослав Андреанов Андреев
4069 Динко Дончев Асенов
4070 Стелияна Йорданова Запрянова
4071 Жени Тодорова Таракчиева
4072 Минка Божова Спасова
4073 Иванка Симеонова Николова
4074 Христо Симеонов Фучеджиев
4075 Илия Симеонов Йорданов
4076 Елена Атанасова Томова
4077 Пламена Славова Георгиева
4078 Венета Борисова Романова
4079 Чавдар Стефанов Белчев
4080 Веселина Атанасова Кръстева
4081 Николина Славова Неделчева
4082 Илия Йосифов Йосифов
4083 Владислав Мирославов Николов
4084 Тихомир Емилов Еникиев
4085 Борислав Лазаринов Борисов
4086 Христо Николов Минчев
4087 Ралица Николова Тодорова
4088 Атанас Николов Николов
4089 Юлиана Кирилова Нишанова
4090 Валентина Георгиева Цветанова
4091 Даниела Спасовоа Любенова
4092 Васил Ангелов Славков
4093 Анка Драгиева Димитрова
4094 Георги Стоянов Добрев
4095 Велин Стилиянов Атанасов
4096 Мариан Емилов Тодоров
4097 Николина Костадинова Кушева
4098 Йордан Друмев Иванов
4099 Павлина Петкова Пейкова
4100 Весела Ангелова Илиева
4101 Лена Тодорова Симеонова
4102 Яна Бориславова Димитрова
4103 Цвета Иванова Луднева
4104 Мариана Иванова Цандева-Димитрова
4105 Димитрия Михайлова Седянкова
4106 Христо Илиев Илиев
4107 Васил Томов Цанов
4108 Евелина Здравкова Фингарова
4109 Виолета Миткова Димитрова
4110 Росица Василева Лозанова
4111 Диана Илиева Иванова
4112 Евдокия Петкова Христова
4113 Цветомила Нончева Петрова
4114 Боян Алексиев Дянков
4115 Иванка Стефанова Петрова
4116 Добринка Запрянова Божкова
4117 Лидия Дончева Николова
4118 Александър Данаилов Георгиев
4119 Наталия Росенова Асенова
4120 Виктор Красимиров Яков
4121 Ваня Йорданова Христова
4122 Янчо Христозов Янев
4123 Валя Георгиева Кателиева
4124 Бисерка Тодорова Борисова
4125 Стефани Атанасова Чалъкова
4126 Петър Русев Караджов
4127 Йордан Ангелов Ангелов
4128 Асен Йорданов Асенов
4129 Цветомир Драгомиров Дилов
4130 Катя Христова Борисова
4131 Микаел Каприел Джерасян
4132 Мона Славова Христова
4133 Николай Димитров Николов
4134 Спас Валериев Цветков
4135 Татяна Цолова Ценова
4136 Любомир Цветков Тончов
4137 Росица Христова Чомакова
4138 Иван Георгиев Илиев
4139 Велко Вангелов Ташев
4140 Колю Иванов Манолов
4141 Бисер Александров Борисов
4142 Лазар Игнатов Пунгеров
4143 Кольо Демирев Недялков
4144 Ангел Петров Здравчев
4145 Цветомир Димитров Наделчев
4146 Цветомир Василев Шопов
4147 Анелия Василева Тачева
4148 Николай Георгиев Колев
4149 Кръстю Костадинов Петров
4150 Тимотей Димитров Пеев
4151 Красимир Илиев Кръстев
4152 Милена Николаева Дамянова
4153 Георги Минев Стойков
4154 Веселина Димитрова Колева
4155 Тодор Динков Тодоров
4156 Кирил Владиславово Караиванов
4157 Валентина Цекова Иванова
4158 Калин Пламенов Младенов
4159 Веселина Алекзандър-Благовест Дукова
4160 Елица Стоянова Андонова
4161 Петя Георгиева Димитрова
4162 Даниел Димчев Николов
4163 Геновева Петрова Ненковска
4164 Костадин Николов Папазов
4165 Татяна Стоянова Йорданова
4166 Миглена Иванова Вълкарева
4167 Цонко Иванов Иванов
4168 Георги Валентинов Георгиев
4169 Евелина Илиева Атанасова
4170 Веселин Радославов Попов
4171 Петър Андонов Иванов
4172 Мария Георгиева Коева
4173 Мартин Иванов Николов
4174 Геновева Крумова Ценова
4175 Снежана Йорданова Петрова
4176 Георги Ангелов Христосков
4177 Кута Петрова Минкова
4178 Желязка Тодорова Шушолова
4179 Пенка Иванова Стоянова
4180 Галя Йотова Илиева
4181 Майя Лука Учкова
4182 Илия Банов Илиев
4183 Петко Тодоров Михайлов
4184 Венцислав Георгиев Иванов
4185 Райчо Асенов Динов
4186 Светла Ивайлова Димитрова
4187 Татяна Любомирова Величкова
4188 Галина Иванова Ангелова
4189 Ветка Петкова Чуманова
4190 Самуил Йосиф Алмалех
4191 Маргарита Ценова Бобелска
4192 Манойло Трайков Манойлов
4193 Красимир Григоров Маджаров
4194 Стоян Христов Марков
4195 Елин Андреев Чочев
4196 Емил Атанасов Генчев
4197 Венцислав Борисов Цветанов
4198 Петър Руменов Бабачев
4199 Галина Стоянова Жейнова
4200 Йовка Пенчева Шиванова
4201 Венцислав Георгиев Байчев
4202 Стефан Гюков Тошков
4203 Пламен Върбанов Цветанов
4204 Мирослав Христов Маринов
4205 Валентина Матеева Иванова
4206 Татяна Тодорова Алексндрова
4207 Марияна Недкова Иванова
4208 Петрослав Ангелов Иванов
4209 Емил Евстатиев Русинов
4210 Стефка Йорданова Юрукова
4211 Стефан Ганчев Николов
4212 Петър Насков Атанасов
4213 Димитричка Трифонова Владимирова
4214 Виолета Димитрова Начева
4215 Георги Арсов Георгиев
4216 Елена Величкова Маринова
4217 Радка Кирова Ангелова
4218 Руско Георгиев Генчев
4219 Ирина Василева Василева
4220 Марусия Цветанова Симеонова
4221 Найден Любомиров Найденов
4222 Васил Стоянов Вълев
4223 Росица Йорданова Анастасова
4224 Елена Борисова Ликова
4225 Кремена Георгиева Ангелова
4226 Троян Ангелов Сондов
4227 Димитър Цветанов Спасов
4228 Грета Благоева Благоева
4229 Радостина Христова Деливичева
4230 Стойчо Иванов Ангелов
4231 Пламен Енчев Янев
4232 Даринка Иванова Лакова
4233 Антон Петров Трайков
4234 Георги Апостолов Доев
4235 Юлиян Иванов Русков
4236 Николай Димитров Димитров
4237 Людмила Христова Кушева
4238 Георги Пламенов Пандурски
4239 Иван Йорданов Атанасов
4240 Венцислав Георгиев Божилов
4241 Радостина Рачева Иванова
4242 Красимира Георгиева Ненкова
4243 Нели Красимирова Мирева
4244 Милен Станиславов Милков
4245 Марияна Йорданова Дойчева
4246 Петър Атанасов Попов
4247 Гани Наков Иванов
4248 Надежда Иванова Трендафилова
4249 Ваня Атанасова Иванова
4250 Крум Евгениев Попов
4251 Пламен Димитров Бояджийски
4252 Марин Димитров Малаков
4253 Гюлфие Ахмедова Молласелимова
4254 Атанас Вълков Калинчев
4255 Мирослав Иванов Неделчев
4256 Цветан Сашов Александров
4257 Димитър Данчов Кендеров
4258 Христо Щерев Кирев
4259 Златина Христова Ангелова
4260 Басри Мюмюн Акиф
4261 Красимира Богданова Мирева
4262 Любослав Ивов Йорданов
4263 Атанас Димитров Банев
4264 Нанко Станев Станев
4265 Ганчо Иванов Ганчев
4266 Банко Христов Банков
4267 Красимир Атанасов Мирев
4268 Румен Любчов Ленчов
4269 Милен Ангелов Пекалиев
4270 Мария Михайлова Макеева
4271 Стефан Сашев Стефанов
4272 Цветелина Христова Цвяткова
4273 Кера Илиева Михайлова
4274 Фани Тафчева Георгиева
4275 Стела Асенова Янчева
4276 Марина Маринова Савова - Иванова
4277 Николинка Петкова Василева
4278 Ангел Георгиев Василев
4279 Васил Атанасов Василев
4280 Снежана Христова Иванова
4281 Благовест Лазаров Пашов
4282 Владимира Костадинова Стефанова
4283 Георги Русев Георгиев
4284 Надя Стефанова Дякова
4285 Даринка Тодорова Стоянова
4286 Силвия Юлиянова Йосифова
4287 Ивайло Стефанов Владов
4288 Гинка Янева Величкова
4289 Илия Атанасов Георгиев
4290 Гергана Киркова Делчева
4291 Димитър Ангелов Янков
4292 Михаела Илянова Иванова
4293 Цветомира Любенова Тошкова
4294 Костадинка Сивкова Величкова
4295 Станка Йоргова Динева
4296 Снежа Миткова Асенова
4297 Данаил Ройчев Демиров
4298 Анита Асенова Иванова
4299 Димитър Георгиев Неделков
4300 Иванка Георгиева Илиева
4301 Нора Славчева Борисова
4302 Нина Владимирова Кирова
4303 Петър Цолов Владов
4304 Николай Иванов Апостолов
4305 Петранка Иванова Апостолова
4306 Банко Кънчев Ганев
4307 Красимир Василев Вълчев
4308 Милан Стоянов Петров
4309 Роберт Донков Фиков
4310 Нели Александрова Минчева
4311 Зара-Мария Руменова Нонова
4312 Стоян Канев Стоянов
4313 Гинка Величкова Михова
4314 Рафет Ахмедов Хасанов
4315 Денислав Красимиров Динков
4316 Таня Тодорова Тодорова
4317 Кръстьо Николов Хърков
4318 Петя Петрова Бойчева
4319 Александър Йорданов Толумов
4320 Недко Христов Арабаджиев
4321 Мария Пламенова Петкова
4322 Данаил Господинов Данаилов
4323 Ангелина Димитрова Антонова
4324 Дарина Петрова Лалева
4325 Елена Георгиева Чакърова
4326 Хенриета Ванкова Йорданова
4327 Росен Христов Цветков
4328 Георги Иванов Клисурски
4329 Тодор Величков Величков
4330 Диан Иванов Димов
4331 Красимира Василева Илчева
4332 Веселин Тодоров Йоргакиев
4333 Илиян Генков Иванов
4334 Иванка Михайлова Дюлгерова
4335 Стелиян Михайлов Попов
4336 Пламен Митков Стоянов
4337 Христина Недялкова Николова
4338 Марийка Василева Йоргакиева
4339 Евелина Венциславова Вълкова
4340 Ангел Борисов Лазаров
4341 Ганчо Димитров Ганчев
4342 Христо Михнев Влайков
4343 Динко Валентинов Георгиев
4344 Галя Стоянова Сарахошева
4345 Ивелина Костадинова Ботева
4346 Антония Ангелова Цветанова
4347 Владимир Иванов Христов
4348 Даниела Иванова Георгиева
4349 Янка Кръстева Везева
4350 Алексндър Иванов Алексиев
4351 Снежана Николова Ботева
4352 Васил Стоилов Михайлов
4353 Любомир Пенков Лулчев
4354 Мария Христова Драгнева
4355 Канчо Стайков Колев
4356 Маринка Иванова Анарива
4357 Светла Йорданова Исмаилова
4358 Горги Димитров Караджов
4359 Димитър Любенов Пантелеев
4360 Илиян Денчев Денчев
4361 Людмила Ангелова Кръстева
4362 Иван Христов Христов
4363 Виолета Иванова Минчева
4364 Екатерина Георгиева Кръстанова
4365 Маргарита Петкова Станчева
4366 Тянка Колева Руйчева
4367 Ваня Георгиева Христова
4368 Йорданка Георгиева Зойкова
4369 Росица Маринова Стоянова
4370 Иван Ангелов Танчев
4371 Стоил Георгиев Пенчев
4372 Светлина Стойкова Въчева
4373 Теодора Тодорова Игнатова
4374 Борислав Павлов Цонев
4375 Красимира Димитрова Йорданова
4376 Мирослав Христов Бояджиев
4377 Анета Тихомирова Шутова
4378 Мария Руменова Георгиева
4379 Стоян Красимиров Димитров
4380 Мартин Асенов Иванов-
4381 Мариана Борисова Костадинова
4382 Деница Данаилова Георгиева
4383 Сийка Стефанова Кушева
4384 Крикор Ованес Сачлиян
4385 Стефан Х Ристов Христов
4386 Теодора Александрова Русинова
4387 Николай Стойнов Гигов
4388 Петя Генкова Тотинова
4389 Филип Руменов Балабанов
4390 Ростислава Захариева Жекова
4391 Валентин Иванов Върбанов
4392 Мария Петрова Пенева
4393 Петка Стоянова Клисурова
4394 Мартин Овагим Минасян
4395 Ангелина Йосифова Митева
4396 Марияна Георгиева Генева
4397 Стоян Василев Димитров
4398 Анета Николаева Тотева
4399 Петър Георгиев Георгиев
4400 Андон Дянков Дянков
4401 Ангел Асенов Келефчиев
4402 Атанас Митев Иванов
4403 Анелия Иванова Пенева
4404 Мария Димитрова Нензарова
4405 Румена Василева Дзънгова
4406 Йоанна Калинова Велкова
4407 Димитър Филипов Ангелов
4408 Ангелина Ванкова Гюрова
4409 Николай Димчев Димов
4410 Милка Добрева Георгиева
4411 Спас Недельов Златков
4412 Стоян Койчев Койчев
4413 Срефан Милчев Венков
4414 Иван Христов Ивнов
4415 Жечка Димитрова Белева
4416 Радослава Николаева Ялъмова
4417 Стоил Георгиев Георгиев
4418 Радка Георгиева Бързева
4419 Милко Асенов Тодоров
4420 Петя Делчева Пишманова
4421 Галин Димитров Георгиев
4422 Красимир Пламенов Рашков
4423 Тодор Маринов Боев
4424 Кирил Николов Куртов
4425 Красимира Миткова Ковачева
4426 Станислав Георгиев Гюров
4427 Светла Щилиянова Русева
4428 Владислав Дончев Лазаров
4429 Харитин Стоянов Велчев
4430 Петрана Атанасова Кандалжиева
4431 Мая Данчева Симеонова
4432 Димитрина Василева Асенова
4433 Евгени Атанасов Чобанов
4434 Павлин Пламенов Белчев
4435 Цветана Тодорова Николова
4436 Донка Костадинова Копаранска
4437 Янко Николаев Росенов
4438 Росен Вълчев Иванов
4439 Галина Пламенова Георгиева
4440 Незир Юмеров Юмеров
4441 Борис Иванов Гарабитов
4442 Елена Костадинова Балабунова
4443 Атанас Димитров Райчев
4444 Боряна Здравкова Нетова
4445 Юмер Реджеб Сюлейман
4446 Богдан Тотев Тотев
4447 Дора Кръстева Палигорова-Манолева
4448 Петър Стефанов Вълков
4449 Георги Сандов Рашков
4450 Христо Георгиев Ташев
4451 Радостина Михайлова Илиева
4452 Кристиян Христов Ангелов
4453 Йорданка Димитрова Домусчиева
4454 Румен Георгиев Корнов
4455 Милена Христова Белева
4456 Радослав Иванов Галгучев
4457 Димитър Светославов Александров
4458 Симеон Димитров Братанов
4459 Николина Рангелова Ганина
4460 Димитър Георгиев Корнов
4461 Милка Асенова Кондилова
4462 Мирослав Тончев Кирев
4463 Донка Златева Антонова
4464 Ивелин Ненов Иванов
4465 Христо Димитров Найчев
4466 Мария Димитрова Бешликова
4467 Лиляна Илиева Шаровска
4468 Юсеин Мустафа Емин
4469 Янита Никова Николова
4470 Стоянка Тошева Кумпелова
4471 Петър Маринов Маринов
4472 Делчо Жоров Панчев
4473 Биляна Бисерова Кисыва
4474 Стефан Георгиев Стойнов
4475 Веселина Пенчева Минчева
4476 Таня Ангелова Рачева
4477 Митко Георгиев Трънков
4478 Албена Воденова Юрукова
4479 Лозка Христова Костова
4480 Красимир Асенов Чобанов
4481 Йоан Славчев Асенов
4482 Благовест Атанасов Учкунов
4483 Веселин Тодоров Танански
4484 Мериян Раимова Чобанова
4485 Валя Тончева Атанасова
4486 Славчо Денчев Асенов
4487 Ангел Спасов Ташев
4488 Момчил Георгиев Саев
4489 Инка Михайлова Павлова
4490 Виктория Цветанова Димитрова
4491 Стойко Светославов Алексиев
4492 Кристина Теодорова Маринова
4493 Катерина Атанасова Томова
4494 Цветан Любенов Райчев
4495 Елена Младенова Мутишева
4496 Росица Панчева Димитрова
4497 Бойко Василев Калеев
4498 Верджинив Цонева Дачева
4499 Мария Богданова Баракова
4500 Росен Петров Генов
4501 Венцислава Симеонова Ивановска
4502 Таня Антонова Иванова
4503 Светла Петрова Русева
4504 Зита Ангелова Стоянова
4505 Цветана Димитрова Шопова
4506 Гергана Димитрова Димитрова
4507 Тодор Митев Аладжов
4508 Иванка Господинова Йовчева
4509 Иван Пенчев Пенчев
4510 Зонка Христова Лазарова
4511 Тинка Рангелова Велчева
4512 Виолета Йорданова Кьосепашева
4513 Коста Георгиев Костов
4514 Стефко Пенчев Иванов
4515 Венета Димитрова Стоицова
4516 Костадин Ангелов Стоянов
4517 Станислав Делчев Делев
4518 Стилиян Георгиев Спасов
4519 Донка Петкова Митева
4520 Илия Ангелов Азовски
4521 Атанаска Василева Tикларова
4522 Иванка Христова Колева
4523 Анелия Емилова Славова
4524 Христо Николов Колев
4525 Драганка Добрева Андонова
4526 Мария Стоилова Дженкова
4527 Галина Димитрова Георгиева
4528 Десислава Боянова Кирова
4529 Катерина Тодорова Иванова
4530 Димитринка Митева Зънгарова
4531 Трайка Стоилова Иванова
4532 Живко Илиев Сакалийски
4533 Нефизе Неджиб Бейсим
4534 Димитър Миленов Пенчев
4535 Петя Стефанова Иванова
4536 Лазар Василев Лазаров
4537 Яна Спасова Паскалева
4538 Октай Недин Ариф
4539 Катя Петкова Атанасова
4540 Иван Василев Дудунски
4541 Никола Иванов Димитров
4542 Николай Николов Радичев
4543 Петър Павлов Петев
4544 Росица Стефанова Колева
4545 Красимир Иванов Иванов
4546 Тоско Николов Терзиев
4547 Мая Тодорова Марчева
4548 Маргарита Василева Ташева
4549 Юзджан Джамал Байрям
4550 Йордан Николаев Георгиев
4551 Тодор Нанков Димитров
4552 Николай Иванов Пещерски
4553 Спас Янков Паскалев
4554 Венцислав Йосифов Йорданов
4555 Петя Спасова Петрова
4556 Русанка Добрева Добрева
4557 Петя Денчева Димитрова
4558 Цветан Стоянов Гугалов
4559 Петър Атанасов Рабушев
4560 Таркан Рамадан Мюмюн
4561 Лъчезар Нишим Коен
4562 Инна Иванова Колева
4563 Величка Георгиева Папукчиева
4564 Георги Петров Павлов
4565 Звезделина Стоилова Исакова
4566 Недялка Стоянова Йорданова
4567 Наталия Тодорова Желязкова
4568 Гинка Тончева Иванова
4569 Надежда Христова Чилева
4570 Елена Василева Арабаджиева
4571 Елена Манолова Дурева
4572 Милена Делчева Кънчева
4573 Александра Тонева Тенева
4574 Ралица Иванова Ковачева
4575 Ирина Димитрова Ачева
4576 Румен Асенов Попов
4577 Юлиян Рафаилов Баргански
4578 Габриела Миленова Христова
4579 Елена Иванова Великова
4580 Петър Недев Георгиев
4581 Николай Трайчов Чорбаджиев
4582 Елица Юриева Арнаудова
4583 Стефка Костадинова Стоянова
4584 Анна Андонова Христова
4585 Стефка Димитрова Великова
4586 Таня Александрова Михайлова
4587 Владимир Георгиев Чачов
4588 Николета Евтимова Сиракова
4589 Даниел Веселинов Канев
4590 Костадин Димитров Костадинов
4591 Марияна Стефанова Силвестрова
4592 Цветана Димитрова Бучкова
4593 Георги Борисов Кафалиев
4594 Димитър Николов Лебанов
4595 Светлана Симеонова Симеонова
4596 Даниел Бориславов Джермански
4597 Димитър Атанасов Шарков
4598 Симона Александрова Толумова
4599 Вася Лъчезарова Василева
4600 Радостина Георгиева Георгиева
4601 Айше Асанова Белчова
4602 Андон Георгиев Андонов
4603 Гинка Иванова Караиванова
4604 Салим Салих Хюсеин
4605 Галя Стефкова Миленска
4606 Рени Николова Ганчева
4607 Лука Стефанов Ланджев
4608 Миглена Благова Кендерова
4609 Силви Данаилова Мартинова
4610 Венцислава Богомилова Няголова
4611 Ивелин Венциславов Велинов
4612 Тодор Николов Найдеков
4613 Тодора Василева Пъкова
4614 Ваня Николаева Евтимова
4615 Данаил Георгиев Драгиев
4616 Елена Валентинова Трансъзова
4617 Лидия Красимирова Узунова
4618 Василка Николова Делижанска
4619 Виолета Георгиева Ангелова
4620 Жана Веселинова Маринова
4621 Даниела Дончева Николова
4622 Милена Живкова Тодорова
4623 Пейо Пламенов Шопов
4624 Стоил Стоянов Цонков
4625 Лили Ясенова Калемджиева
4626 Филип Димитров Иванов
4627 Станка Иванова Куртева
4628 Севда Илиева Цонева
4629 Марин Димитров Барзеков
4630 Нели Димитрова Цонкова
4631 Пенка Георгиева Райчева
4632 Елена Златкова Георгиева
4633 Сийка Кирилово Маринова
4634 Иван Георгиев Илиев
4635 Мария Симеонова Боснева
4636 Димитър Недялков Бялков
4637 Христина Христова Кисьова
4638 Янита Панчева Вълева
4639 Емил Маринов Цонев
4640 Тонита Иванова Стойнова
4641 Гинка Георгиева Кожухарова
4642 Сергей Марков Генчев
4643 Рамадан Фикрет Рамадан
4644 Веселина Димитрова Ангелова
4645 Дидка Стефанова Шопова
4646 Тодорка Андреева Палазова
4647 Елена Георгиева Живакова
4648 Велина Росенова Илиева
4649 Мюжгян Юзейрова Мехмедова
4650 Донка Василева Димитрова
4651 Дело Вълков Делов
4652 Стояна Петкова Дунева
4653 Мария Петрова Никова
4654 Георги Николов Панов
4655 Параскева Костадинова Енчева
4656 Генка Иванова Петкова
4657 Нора Иванова Стойнова
4658 Гергана Савчева Андонова
4659 Пламен Смилов Лозков
4660 Марийка Ангелова Христова
4661 Климентин Христофоров Гатев
4662 Жана Димитрова Калоянова
4663 Иван Иванов Брущилов
4664 Ангел Недялков Бързев
4665 Гюргена Радкова Жилова
4666 Милена Иванова Христова
4667 Мария Желязкова Тасева
4668 Маргарита Руменова Ганчева
4669 Лилия Асенова Зангурова
4670 Али Бехчет Али
4671 Милена Миткова Бангеева
4672 Ивелина Емилова Пиналова
4673 Елена Ангелова Пеньова
4674 Георги Василев Кръстев
4675 Павлин Георгиев Беширов
4676 Искра Маврудиева Костова
4677 Янко Константинов Димитров
4678 Ренета Христова Венкова
4679 Нонка Илиева Сиракова
4680 Борислав Динев Матишев
4681 Живка Жекова Стайкова
4682 Катя Ангелова Маринова
4683 Велчо Стефанов Стойнов
4684 Цвятко Тодоров Чардаков
4685 Мариана Стоянова Лазарова
4686 Бинка Емилова Вулджева
4687 Александър Митков Михайлов
4688 Мария Асенова Николова
4689 Валентина Стефанова Стефанова
4690 Мария Атанасова Игнатова
4691 Йордан Георгиев Йорданов
4692 Димитър Иванов Ярмов
4693 Емилия Георгиева Любенова
4694 Татяна Сергеевна Корназова
4695 Иван Стойнов Вакарелов
4696 Георги Йорданов Йорданов
4697 Костадин Атанасов Марински
4698 Веселина Панчева Паскова
4699 Георги Димитров Георгиев
4700 Дияна Тотева Тодорова
4701 Мария Димитрова Калоянова
4702 Ирина Георгиева Назлъмова
4703 Петър Анастасов Кедиков
4704 Красимир Иванов Матев
4705 Стефан Петров Петров
4706 Ангелина Димитрова Панчовска
4707 Валентина Георгиева Георгиева
4708 Алекси Манчев Келешев
4709 Гергана Тенчева Николова
4710 Виолета Йорданова Каратодорова
4711 Десислав Василев Бъчваров
4712 Панка Иванова Иванова
4713 Ана Димитрова Кетипова
4714 Веселин Манов Горялов
4715 Александрина Недялкова Данева
4716 Румен Недев Динков
4717 Емилия Колева Иванова
4718 Дочка Иванова Петришка
4719 Катерина Димитрова Котева
4720 Митко Красимиров Парунев
4721 Атанаска Грозева Стефанова
4722 Нанка Христова Георгиева
4723 Милена Генчева Генева
4724 Ангел Петков Кърпаров
4725 Симона Пламенова Петкова
4726 Кадиме Рамаданова Кавалова
4727 Панчо Димитров Карамфилов
4728 Росен Желев Димитров
4729 Бранислав Стефанов Пенчев
4730 Илиян Христов Чалъков
4731 Петя Йорданова Петкова
4732 Салимехмед Раипов Ратайчев
4733 Тодор Петров Тодев
4734 Петранка Георгиева Атанасова
4735 Мая Илкова Павлова
4736 Елена Николова Дерменджиева
4737 Искра Огнянова Толсузова
4738 Евелина Росенова Гърбелова
4739 Костадин Янков Костов
4740 Милен Огнянов Малчев
4741 Павлина Кирчева Христова
4742 Николай Добрев Дишков
4743 Нонка Стефанова Герчева
4744 Гергана Славеева Копитева
4745 Веселин Петров Христов
4746 Цветелина Ненова Стойчева
4747 Мария Томова Маринска
4748 Георги Георгиев Георгиев
4749 Розета Стефанова Сахатчиева
4750 Софийка Димитрова Панайотова
4751 Димо Атанасов Добрев
4752 Росица Атанасова Маркова
4753 Валя Петкова Пашева
4754 Тодор Димитров Николов
4755 Вики Райчева Динкова
4756 Мартин Георгиев Калчев
4757 Недко Николаев Христов
4758 Цветан Георгиев Ралчев
4759 Христо Илиев Хаджиев
4760 Евелина Валентинова Георгиева
4761 Росен Димитров Тодоров
4762 Атанас Господинов Тодоров
4763 Йорданка Иванова Попова
4764 Марина Маринова Дурева
4765 Хубен Райков Колев
4766 Юлиан Асенов Ангелов
4767 Роксана Димитрова Найденова
4768 Иван Дойчов Загорски
4769 Красимира Милети Сарийска
4770 Костадинка Тодорова Пеевска
4771 Иво Димчев Несторов
4772 Недко Иванов Маринов
4773 Красимир Иванов Коларов
4774 Цветелина Бойкова Генева
4775 Георги Павлов Петров
4776 Марияна Иванова Марковска
4777 Цветана Янчева Желязкова
4778 Марко Иванов Марков
4779 Пенка Пенчева Добрева
4780 Атанас Димитров Пипонков
4781 Фанка Атанасова Станчева
4782 Иван Георгиев Карабетев
4783 Христо Георгиев Христозов
4784 Юри Недков Маринов
4785 Панайот Колев Панайотов
4786 Надежда Георгиева Бонева
4787 Мария Стоименова Григорова
4788 Стоян Иванов Иванов
4789 Жеко Стафанов Жеков
4790 Изет Алиев Салиев
4791 Маргарита Илиева Александрова
4792 Васка Николова Николова
4793 Силвия Пенева Палазова
4794 Стефан Димитров Стефанов
4795 Пенко Пунев Марков
4796 Емил Димитров Методиев
4797 Владимир Георгиев Къновски
4798 Стоянка Нешева Тилева
4799 Никола Илиев Гулев
4800 Атанас Каменов Колачев
4801 Жеко Митев Желев
4802 Атанас Николов Атанасов
4803 Петър Стефанов Василев
4804 Илиана Атанасова Сердарова
4805 Василена Иванова Гулева
4806 Альоша Митков Сансаров
4807 Кирчо Бойчев Минков
4808 Господин Георгиев Иванов
4809 Йордан Николов Иванов
4810 Любомир Любомиров Михайлов
4811 Костадинка Спасова Делчева
4812 Иван Огнянов Николов
4813 Галина Радева Иванова
4814 Веселин Иванов Василев
4815 Даниел Мариянов Цвятков
4816 Милко Яков Яков
4817 Елена Димитрова Пелтекова
4818 Райчо Илиев Янчев
4819 Николай Мартинов Йорданов
4820 Милен Тончев Иванов
4821 Мариян Коев Цвятков
4822 Диана Христова Ангелова
4823 Маринка Станкова Пенева
4824 Малинка Симеонова Атанасова
4825 Георги Асенов Венчев
4826 Ивелин Георгиев Иванов
4827 Дарина Димитрова Атанасова
4828 Атанас Христов Тошков
4829 Маргарита Димитрова Учкунова
4830 Валя Миткова Малинова
4831 Красимир Жечев Костов
4832 Валентин Енев Великов
4833 Петьо Николаев Петков
4834 Гюргина Иванова Мутова
4835 Евелина Стоянова Учкунова
4836 Дамян Николов Иванов
4837 Анелия Пламенова Алексиева
4838 Даниел Христов Ценов
4839 Сашка Христова Христова
4840 Мариана Стоянова Проданова
4841 Илка Стоева Танчева
4842 Валя Карамфилова Гаджева
4843 Данка Илиева Стойкова
4844 Милен Минков Маринов
4845 Веселина Стефанова Кънева
4846 Иванка Георгиев Георгиев
4847 Иван Александров Матов
4848 Адриана Асенова Асенова
4849 Райко Янев Чолаков
4850 Росица Костадинова Пейчева
4851 Станимира Петрова Недкова
4852 Спаска Ангелова Цветкова
4853 Мария Боянова Пенова
4854 Митко Борков Радушев
4855 Жана Димитрова Тенева
4856 Камен Бойков Бойчев
4857 Стефан Славчев Славчев
4858 Светлана Георгиева Панева
4859 Мария Димитрова Стефанова
4860 Илко Димитров Реков
4861 Никола Марчев Колев
4862 Васил Радев Мирчев
4863 Кристиян Станиславов Николов
4864 Петър Стоянов Божков
4865 Андреана Пенева Палазова
4866 Джамал Алиев Уланов
4867 Стефан Жоров Йорданов
4868 Димитър Радев Радев
4869 Цветана Иванова Недялкова
4870 Христо Стефанов Андреев
4871 Лилия Николова Кънчева
4872 Сейди Джамалов Чобанов
4873 Антония Танчева Танева
4874 Александър Красимиров Жеков
4875 Дешка Христова Колева
4876 Венцислав Евгениев Попов
4877 Елвира Александрова Матова
4878 Лютви Лютвиев Идризов
4879 Юксел Ариф Багри
4880 Светослав Николаев Михалев
4881 Ганка Иванова Ненова
4882 Цветомир Неделчев Карагьозов
4883 Станко Пенев Пенев
4884 Гергана Петрова Петрова
4885 Стойко Делчев Колев
4886 Николай Радев Димитров
4887 Юлиана Емилова Тенева
4888 Васил Атанасов Геров
4889 Евгений Иванов Киров
4890 Таня Ангелова Христова
4891 Мергюл Мюмюн Хасан
4892 Георги Иванов Георгиев
4893 Владимир Милчев Крушувенски
4894 Спас Георгиев Проданов
4895 Мариян Тодоров Стоилов
4896 Лидия Димитрова Дачева
4897 Димитър Рашков Димитров
4898 Светослав Димитров Стефанов
4899 Мирослав Георгиев Григоров
4900 Атанас Георгиев Лулов
4901 Димитър Атанасов Войводов
4902 Николай Тенчев Колев
4903 Галин Пенев Мирчев
4904 Тихомир Николов Иванов
4905 Спас Кръстев Кеманов
4906 Виолета Василева Лулова
4907 Елисавета Чавдарова Чаушева
4908 Радомира Динкова Господинова
4909 Иван Радев Димов
4910 Недка Василева Петкова
4911 Николай Петров Ташев
4912 Георги Атанасов Лулов
4913 Иво Светославов Големечев
4914 Славчо Танев Видева
4915 Антон Стоянов Донев
4916 Диана Гаврилова Маринова
4917 Петър Иванов Стайков
4918 Пенка Ангелова Чиликова
4919 Албена Стаменова Адърова
4920 Андрей Георгиев Андреев
4921 Петър Стоянов Трифонов
4922 Параскева Стефанова Пенчева
4923 Атанас Спасов Драганов
4924 Костадин Кръстев Петров
4925 Емил Трифанов Казалиев
4926 Венеса Николова Петрова
4927 Мира Лазарова Иванова
4928 Кремена Кънчева Кръстева
4929 Никола Кънев Стоянов
4930 Мария Валентинова Димова
4931 Льони Феодосиев Лазарев
4932 Филип Гочев Велев
4933 Назиле Исмаилова Мюмюнова
4934 Борислав Богомилов Тепавичаров
4935 Катя Илиева Георгиева
4936 Христо Петров Дюлюмджиев
4937 Борислав Невенов Симов
4938 Георги Ивайлов Димов
4939 Божанка Стоянова Кайракова
4940 Таня Апостолова Драшкова
4941 Ангел Георгиев Гешев
4942 Петър Христов Дюлюмджиев
4943 Румяна Райчева Чавдарова
4944 Пламена Петкова Костадинова
4945 Живко Колев Атанасов
4946 Тотка Георгиева Пашанкова
4947 Борис Филипов Филипов
4948 Джемаледин Мехмет Бахтияр
4949 Тезгюл Реджепова Къртъл
4950 Миряна Петрова Ангелова-Башова
4951 Георги Колев Георгиев
4952 Георги Борисов Маринов
4953 Илиана Алгинова Байчънова
4954 Илияна Георгиева Стефанова
4955 Сали Асан Шаиб
4956 Стайко Радков Бургазлиев
4957 Виолета Димитрова Михалева
4958 Румен Генев Генев
4959 Йордана Красимирова Темнилова
4960 Емилия Здравкова Купанова
4961 Минчо Асенов Рупколски
4962 Тодорка Георгиева Иванова
4963 Петка Янкова Димитрова
4964 Петя Иванова Василева
4965 Тодор Иванов Величков
4966 Сергей Митков Масарлиев
4967 Желязка Добрева Илиева
4968 Петкана Атанасова Христова
4969 Куньо Лалев Стоев
4970 Иванка Георгиева Здравкова
4971 Асен Руменов Попов
4972 Здравко Малинов Тарашев
4973 Николай Иванов Петров
4974 Силвия Христова Керанова
4975 Калин Тодоров Буюклиев
4976 Благовеста Иванова Манолова
4977 Величка Георгиев Рамаданова
4978 Жанета Викторова Парпулева
4979 Калина Великова Кръстанова
4980 Радка Иванова Георгиева
4981 Илиян Руменов Стоянов
4982 Рени Асенова Карагйозова
4983 Ивайла Костадинова Илиева
4984 Николай Сергеев Узунов
4985 Галина Юрева Янева
4986 Данаил Василев Даков
4987 Пенка Димитрова Стоянова
4988 Иван Георгиев Николов
4989 Тодорка Георгиева Неделчева
4990 Здравка Бисерова Паракосова
4991 Деля Гочева Тенева
4992 Маринка Стоянова Илиева
4993 Красимир Йонков Миланов
4994 Иванка Димитрова Месробян
4995 Величко Иванов Попадийски
4996 Найден Сребринов Семерджиев
4997 Янко Кръстев Янев
4998 Ивелина Димитрова Станкова
4999 Стоян Георгиев Павлов
5000 Мирослав Николаев Башев
5001 Камен Наумов Каракушев
5002 Грозданка Найденова Кесарова
5003 Антоанета Бонева Иванова
5004 Пенка Петкова Войнова
5005 Дима Георгиева Драгнева
5006 Кръстьо Владимиров Поменов
5007 Салих Кемалов Пелтеков
5008 Христо Александров Александров
5009 Добри Тодоров Иванов
5010 Светлин Ангелов Дянков
5011 Веселина Николаева Алексиева
5012 Борис Лазаров Ликов
5013 Венелин Златанов Локов
5014 Илия Иванов Иванов
5015 Славка Цанева Колева
5016 Росица Йонкова Николова
5017 Мария Илинова Киндерова
5018 Кольо Маринов Стоянов
5019 Веселин Каменов Далаков
5020 Вълчо Делчев Георгиев
5021 Красимира Димова Мирчева
5022 Радослав Христов Енев
5023 Емилия Бончева Начева
5024 Костадин Николов Калпаков
5025 Наташа Светославова Чаушева
5026 Живко Иванов Иванов
5027 Ивелина Тодорова Тодорова
5028 Димитър Димов Димитров
5029 Диляна Светлозарова Велкова
5030 Павлина Андреева Шиндова
5031 Албена Рафаилова Райчева
5032 Димитрина Христова Христозова
5033 Поля Иванова Желязкова
5034 Силвия Михайлова Маркова
5035 Яна Красимирова Кузева
5036 Димитър Велков Марин
5037 Бисер Кирилов Атанасов
5038 Иван Георгиев Георгиев
5039 Елисавета Иванова Парушева
5040 Славянка Георгиева Димова
5041 Теодор Яворов Йорданов
5042 Янка Маринова Благоева
5043 Маргарита Методиева Момчилова
5044 Теменужка Василева Димитрова
5045 Нели Живкова Тодорова
5046 Марияна Иванова Тотева
5047 Любена Маринова Атанасова
5048 Велизар Христов Топалов
5049 Димитър Иванов Димитров
5050 Траян Добромиров Димов
5051 Марияна Асенова Асенова
5052 Юлиян Митков Димитров
5053 Марийка Янева Вълева
5054 Соня Георгиева Стоянова
5055 Иван Господинов Тонев
5056 Емил Атанасов Стоянов
5057 Мартина Николаева Башева
5058 Недялка Желязкова Терекиева
5059 Дияна Кирилова Иванова
5060 Петър Георгиев Костадинов
5061 Радослав Георгиев Митев
5062 Тодор Ангелов Атанасов
5063 Димитър Маринов Димитров
5064 Анелия Здравкова Чернева
5065 Диян Георгиев Иванов
5066 Пламен Севдалинов Радев
5067 Свилен Георгиев Генчев
5068 Нешо Василев Къртев
5069 Минка Нейкова Атанасова
5070 Тонка Тодорова Караиванова
5071 Петър Йорданов Георгиев
5072 Петя Димитрова Желязкова
5073 Радка Костова Кирякова
5074 Ганка Стоянова Канурова
5075 Петя Андреева Андонова
5076 Румен Димитров Димитров
5077 Севда Кирилова Косева
5078 Върбина Димитрова Митова
5079 Златка Бисерова Цветкова
5080 Емилия Галинова Бонева
5081 Алесандър Борков Гарнизов
5082 Валентин Димитров Георгиев
5083 Любомира Нанкова Костанева
5084 Стоянка Илиева Маринова
5085 Недко Асенов Башев
5086 Ганка Радева Димова
5087 Ваня Георгиева Иванова
5088 Христина Ангелова Ангелова
5089 Божия Стоянова Шилева
5090 Милена Цветомирова Славова
5091 Надежда Николова Петрова
5092 Доротея Красимирова Димитрова
5093 Катя Васелинова Георгиева
5094 Десислава Макавеева Жечева
5095 Надежда Стоянова Дафилова
5096 Северина Здравкова Белева
5097 Петя Дончева Маринова
5098 Радослав Маринов Янчев
5099 Иван Христов Къжелов
5100 Красимира Кирилова Бързакова
5101 Катерина Христева Рабетова
5102 Светла Атанасова Куцова
5103 Михаил Огнянов Атанасов
5104 Иван Георгиев Великов
5105 Маргарита Иванова Нешева
5106 Таня Славчова Георгиева
5107 Илия Ангелов Илиев
5108 Минка Атанасова Иванова
5109 Антон Александров Илиев
5110 Стойко Калудов Петров
5111 Дянко Красимиров Димов
5112 Албена Андонова Асенова
5113 Ема Алдимирова Башева
5114 Сали Ахмедов Карагьозов
5115 Симеон Миланов Маринов
5116 Маргаритка Неделчева Къжелова
5117 Стоян Велков Велев
5118 Бочо Иванов Чокоев
5119 Ебиха Зюлкихова Ковачева
5120 Тянка Иванова Георгиева
5121 Янка Петрова Димова
5122 Стефка Маринова Денчева
5123 Иван Гераксиев Атанасов
5124 Надка Методиева Кисьова
5125 Райна Лозева Николова
5126 Еленка Василева Янева
5127 Андреана Бисерова Димова
5128 Ваня Братоева Топалова
5129 Хронимира Николова Манолевска
5130 Силви Асенов Карамитев
5131 Веселина Маринова Василева
5132 Ганка Христова Турлакова
5133 Станислав Стефанов Колев
5134 Ива Илиева Варукова
5135 Николина Иванова Александрова
5136 Стефан Мирянов Рунчев
5137 Кольо Делчев Проданов
5138 Анелия Ангелова Богданова
5139 Фелян Асенов Юлиянов
5140 Петя Иванова Недева
5141 Донка Милкова Аврионова
5142 Златко Милчев Перченов
5143 Петър Желев Петев
5144 Тодор Димитров Панев
5145 Елена Валентинова Иванова
5146 Светослав Кръстев Стоянов
5147 Евгения Георгиева Атанасова
5148 Пламен Ангелов Кутинчев
5149 Мария Недялкова Делчева
5150 Петър Вълчев Петров
5151 Данка Георгиева Андреева
5152 Васил Георгиев Чонков
5153 Росица Атанасова Сиракова
5154 Здравка Сашева Караасенова
5155 Стефка Георгиева Делчева
5156 Траян Пламенов Темелков
5157 Таня Ангелова Лалева
5158 Георги Христов Гумнеров
5159 Емилия Данчева Пергелова
5160 Вежиха Шукри Ариф
5161 Тенчо Димитров Тонев
5162 Иван Георгиев Иванов
5163 Силвия Иванова Попова
5164 Данаил Димитров Господинов
5165 Недялко Аспарухов Пехливанов
5166 Димитър Иванов Иванов
5167 Кристина Янкова Христова
5168 Анета Вълканова Желязкова
5169 Калоян Валентинов Людмилов
5170 Виолета Иванова Янакиева
5171 Димитър Николаев Янков
5172 Ася Хайриева Калемджиева
5173 Ангелина Колева Ангелова
5174 Емил Димитров Николов
5175 Полина Ненчева Веселинова
5176 Георги Николаев Анчев
5177 Пресиян Атанасов Русинов
5178 Хайри Шебанов Калемджиев
5179 Ангел Димитров Бойчев
5180 Петър Драгнев Геонов
5181 Марияна Маринова Цонкова
5182 Гергана Николова Тодорова
5183 Денислав Васков Ангелов
5184 Златка Бонева Георгиева
5185 Иван Валентинов Иванов
5186 Борислав Красимиров Савов
5187 Кръстьо Костадинов Арнаудов
5188 Дургадзи Меджит Ахмед
5189 Алекси Стоянов Иванов
5190 Йордан Димитров Димитров
5191 Данаил Митков Доков
5192 Елеонора Ванева Атанасова
5193 Марияна Иванова Николова
5194 Емилия Минчева Карамитева
5195 Ангел Руменов Димов
5196 Герган Трендафилов Атанасов
5197 Минко Ботев Минков
5198 Петър Ангелов Петров
5199 Евгени Николов Милков
5200 Филка Антимова Кадиева
5201 Стоян Иванов Иванов
5202 Борислав Недев Алексиев
5203 Николай Манук Хачадурян
5204 Светослава Васкова Пункова
5205 Иван Денков Димитров
5206 Емил Любомиров Яндов
5207 Георги Христов Георгиев
5208 Веселин Борисов Михайлов
5209 Василка Танчева Кръстева
5210 Митко Росенов Ангелов
5211 Анка Стоева Димитрова
5212 Невянка Димитрова Димитрова
5213 Милка Стефанова Дамянова
5214 Илия Георгиев Георгиев
5215 Христина Иванова Начева
5216 Атанас Асенов Гочев
5217 Елена Симеонова Димитрова
5218 Гюлтен Мустафова Хасанова
5219 Васил Икиев Красимиров
5220 Йордан Василев Кумчев
5221 Ася Емилова Георгиева
5222 Красимира Желязкова Костадинова
5223 Айсел Ахмедова Османова
5224 Василена Милчева Стоянова
5225 Иван Вангелов Бинев
5226 Атанас Асенов Георгиев
5227 Панчо Грозев Запрянов
5228 Мария Тодорова Йорданова
5229 Милка Цекова Иванова-Ботева
5230 Спас Петров Найчев
5231 Христо Георгиев Синеков
5232 Деян Митков Димитров
5233 Теодора Иванова Вълчева
5234 Милица Иванова Иванова
5235 Петър Сашев Иванов
5236 Анка Георгиева Цурева
5237 Пламен Димитров Марчев
5238 Радослав Тошков Хаджиев
5239 Даниела Иванова Радева
5240 Станислав Ганчев Петров
5241 Виолета Иванова Денева
5242 Дафинка Горчева Тинова
5243 Василка Вълкова Иванова
5244 Стефан Митков Гочев
5245 Димитрия Пенчева Желязкова
5246 Петя Стойчева Петрова
5247 Галина Маркова Димитрова
5248 Гинка Петрова Пенчева
5249 Маргарита Любенова Николова
5250 Славчо Асенов Димчев
5251 Христина Атанасова Атанасова
5252 Христина Христова Христова
5253 Дафинка Ангелова Гюрова
5254 Мария Георгиева Тончева
5255 Александър Савков Башев
5256 Иван Василев Иванов
5257 Валерия Цветанова Цонкова
5258 Надка Христова Кондева
5259 Христина Атаносва Беждремова
5260 Недко Весков Здравков
5261 Веляна Димова Ганева
5262 Веселин Василев Великов
5263 Ирена Христова Христова
5264 Любомир Иванов Панчев
5265 Любомира Траянова Бозукова
5266 Елвие Реджепова Даракчиева
5267 Елена Валентинова Узунова
5268 Росен Димитров Русев
5269 Тихомир Димитров Стоянов
5270 Георги Иванов Цветански
5271 Атанас Спасов Тодоров
5272 Фатме Османова Аргадска
5273 Иван Димов Катранджиев
5274 Диян Христов Димитро
5275 Петранка Андреева Мичева
5276 Василка Димитрова Попова
5277 Димка Николаева Петрова
5278 Вахди Мустафов Педитски
5279 Светла Иванова Костова
5280 Десислава Тодорова Добрева
5281 Тихомир Пламенов Папазов
5282 Снежана Иванова Данкова
5283 Теодора Михайлова Кържина
5284 Божидар Младенов Митев
5285 Мартин Иванов Шопов
5286 Аптула Исмаилов Аптулов
5287 Валентина Колева Иванова
5288 Георги Стоянов Велев
5289 Валентин Атанасов Тодоров
5290 Салих Салихов Кедиков
5291 Иван Димитров Алипиев
5292 Исмет Мусов Исмаилов
5293 Стефана Стефанова Цонкова
5294 Николай Георгиев Раев
5295 Йорданка Петкова Петкова
5296 Павел Здравков Руженов
5297 Павлин Иванов Иванчев
5298 Снежана Стойчева Кунчева
5299 Божидар Генков Илиев
5300 Александър Иванов Петров
5301 Гергана Николаева Кръжева
5302 Рамзи Хамдиев Мадански
5303 Георги Карамфилов Вълков
5304 Татяна Тихомирова Тодорова
5305 Ростислав Христов Рачев
5306 Мария Иванова Тодорова
5307 Иван Георгиев Кюлейханов
5308 Исеин Ахмедов Караисеинов
5309 Милен Благоев Харишев
5310 Юсуф Феимов Юсуфов
5311 Мариянка Иванова Кънчева
5312 Нина Георгиева Кирова
5313 Богдан Тодоров Богданов
5314 Атанас Марийков Дзивков
5315 Валентин Георгиев Тръндев
5316 Атанас Димитров Митев
5317 Тодор Маринов Иванов
5318 Иван Ангелов Тандов
5319 Магдалена Лазарова Караджова
5320 Тодор Митков Колачев
5321 Дима Валентинова Георгиева
5322 Милко Живков Огнянов
5323 Махмуд Назимов Махмудов
5324 Венцислав Йорданов Габеров
5325 Фатма Юсейн Салим
5326 Кристиан Ангелов Спасов
5327 Елена Валериева Стоицева
5328 Маргарита Костадинова Паскалева-Регер
5329 Иван Димитров Иванов
5330 Мария Светославова Апостолова
5331 Мариета Георгиева Христозова
5332 Виктория Белева
5333 Мария Иванова Янакиева
5334 Евгени Димитров Иванов
5335 Кънчо Цанев Кънчев
5336 Иван Ангелов Кузев
5337 Георги Костадинов Кавърджиев
5338 Атанас Пелтеков
5339 Живко Трифонов Овчаров
5340 Николай Маринов Златинов
5341 Валентина Кънчева Иванова
5342 Христо Стоянов Сталев
5343 Ангел Йорданов Кирков
5344 Иван Димитров Кузмов
5345 Тодорка Георгиева Райчева
5346 Флора Радева Бончева
5347 Станислава Емилова Владимирова
5348 Живко Юриев Ненков
5349 Иван Стойчев Джамбазов
5350 Николина Надкова Маркова
5351 Юрий Тодоров Атанасов
5352 Пламен Ангелов Спиров
5353 Иваничка Минчева Иванова
5354 Фидана Асенова Стефанова
5355 Любен Илиев Тонев
5356 Марина Любенова Ирикова
5357 Петко Митев Петков
5358 Пламен Георгиев Орманов
5359 Косьо Стоянов Цанев
5360 Станимир Атанасов Воински
5361 Севдалина Младенова Димитрова
5362 Георги Манолов Караджов
5363 Емрах Нурие Аптула
5364 Ивелина Георгиева Иванова
5365 Валентина Димитрова Рангелова
5366 Росица Атанасова Василева
5367 Катя Младенова Милева
5368 Розалия Стефанова Боризанова
5369 Стефан Тенев Арабаджиев
5370 Георги Христов Георгиев
5371 Ангел Василев Ангелов
5372 Бойка Стойкова Ламбова - Стоянова
5373 Василка Йорданова Кирева
5374 Катя Иванова Петрова
5375 Салим Мехмед Ахмед
5376 Станчо Тодоров Георгиев
5377 Жоро Петров Бонев
5378 Екатерина Борисова Атанасова
5379 Теодора Димитрова Руменова
5380 Красимира Минчева Василева
5381 Елена Славчева Драганова
5382 Кина Неделчева Христова
5383 Валентин Дамянов Дамянов
5384 Янко Ангелов Илиев
5385 Йордан Георгиев Костадинов
5386 Петър Василев Михайлов
5387 Христо Георгиев Чолаков
5388 Росен Маринов Цветков
5389 Силвия Кирилова Спасова-Казакова
5390 Стефка Иванова Чолакова
5391 Николина Ангелова Михайлова
5392 Коста Христов Христов
5393 Виолета Петрова Арабаджиева
5394 Диана Иванова Маркова
5395 Григор Енчев Генчев
5396 Живко Благоев Владов
5397 Фанка Борисова Иванова
5398 Михаил Димитров Михалев
5399 Иванка Колева Михайлова
5400 Тодор Стойков Стойков
5401 Тодорка Димитрова Христова
5402 Петя Петрова Доковска
5403 Екатерина Янкова Алексиева
5404 Емил Генчев Минчев
5405 Златка Атанасова Георгиева
5406 Димитър Михайлов Тодоров
5407 Даниел Желязков Алексиев
5408 Иван Димитров Гечев
5409 Милена Методиева Дочева
5410 Стефка Атанасова Динева
5411 Тодорка Пейкова Гагалова
5412 Стефан Димов Стефанов
5413 Василка Димова Копаранова
5414 Антим Лионидов Диваков
5415 Мария Любомирова Атанасова
5416 Стоянка Генчева Клисурова
5417 Тодор Владимиров Тодоров
5418 Нела Тончева Иванова
5419 Роза Тодорова Тонева
5420 Софка Стефанова Николова
5421 Антонина Любомирова Могилска
5422 Мария Иванова Димитрова
5423 Мирослав Байчев Боев
5424 Свилен Кънчев Захариев
5425 Пенка Минкова Георгиева
5426 Бирсенд Хамди Карагерен
5427 Христина Неделчева Колева
5428 Христо Славчев Грозев
5429 Димитър Марков Марков
5430 Нено Симеонов Ненов
5431 Илия Иванов Ушев
5432 Василка Димитрова Тодорова
5433 Павлина Бонева Великова
5434 Младен Митков Сашев
5435 Пламен Любенов Димитров
5436 Емилиян Пламенов Гълъбов
5437 Блага Славейкова Атанасова
5438 Симона Красимирова Иванова
5439 Ваня Христова Георгиева
5440 Юлка Пламенова Дренска
5441 Кераца Маринова Ганева
5442 Веселин Иванов Иванов
5443 Александър Люнбомиров Китов
5444 Елеонора Йорданова Узунова
5445 Евгения Тодорова Тодорова
5446 Елена Атанасова Караначева
5447 Христо Христов Йовчев
5448 Иван Митев Трифонов
5449 Димитър Митков Петров
5450 Зенур Билял Билял
5451 Ина Стефанова Стоянова
5452 Ангелина Димитрова Яйджиева
5453 Иванка Дойчева Дойнова
5454 Милка Денева Симеонова
5455 Зоя Христова Иванова
5456 Боряна Атанасова Димитрова
5457 Галина Вълева Янкова
5458 Красимир Йорданов Киров
5459 Кадрие Ибрям Таир
5460 Мирослав Георгиев Гърбачев
5461 Светла Валентинова Делева
5462 Орхан Метин Сюлейман
5463 Ангел Димитров Ангелов
5464 Желязко Колев Желязков
5465 Галин Колев Маринов
5466 Кръстьо Иванов Гешев
5467 Насие Джемали Раим
5468 Йорданка Атанасова Пехливанова
5469 Иванка Георгиева Нашкова
5470 Атанас Костадинов Янакиев
5471 Величка Христова Великова
5472 Калина Янакиева Йорданова
5473 Петър Вангелов Къртичев
5474 Танка Петрова Ковачева
5475 Вилинна Николаева Скерлева
5476 Стойчо Христов Стоев
5477 Славка Стоянова Матеева
5478 Веселин Йорданов Попов
5479 Добринка Василева Зидарова
5480 Веска Николова Дренска
5481 Михаил Георгиев Михнев
5482 Маринка Георгиева Димитрова
5483 Ангел Веселинов Стамболов
5484 Димитър Георгиев Червенков
5485 Красимира Минчева Господинова
5486 Николина Тодорова Кундурджиева
5487 Димо Николов Димов
5488 Зорка Тодорова Неделчева
5489 Авушка Ибрахимова Парова
5490 Антон Димитров Теохаров
5491 Жулиета Георгиева Иванова-Владимирова
5492 Мавроди Валентинов Мавродиев
5493 Добрин Костадинов Иванов
5494 Елена Костадинова Костова
5495 Георги Костадинов Петров
5496 Румен Костадинов Гунгалов
5497 Мария Ненкова Колева
5498 Росица Димкова Демирева
5499 Живка Кирилова Желязкова
5500 Веска Петрова Новачева
5501 Славка Стоянова Петрова
5502 Ботьо Лилянов Къдрев
5503 Даниела Ганчева Лапанчева
5504 Стефан Златков Стоянов
5505 Здравко Тренулов Трянов
5506 Явор Димитров Янков
5507 Цветанка Костадинова Маркова
5508 Иван Ангелов Алексиев
5509 Галина Димова Маркова
5510 Максим Иванов Димитров
5511 Илияна Мирчева Костова
5512 Йордан Колев Дакушев
5513 Иван Митков Халачев
5514 Димитър Руменов Ангелов
5515 Иван Георгиев Иванов
5516 Чавдар Атанасов Пехливанов
5517 Красена Динкова Колева
5518 Елина Петрова Стефанова
5519 Десислава Калинова Рубска
5520 Мария Йорданова Ангелова
5521 Славчо Дончев Славов
5522 Стайка Великова Христова
5523 Венцислав Тодоров Банчев
5524 Милен Ивелинов Стефанов
5525 Емил Стефанов Асенов
5526 Райчо Илиев Димитров
5527 Борис Демирев Ганчев
5528 Добринка Христова Вълчева
5529 Сияна Тодорова Стефанова
5530 Начко Костов Петров
5531 Юлиян Светлинов Кюлюмов
5532 Иван Димитров Пейков
5533 Теодора Стефанова Порова
5534 Богдан Георгиев Чапкънов
5535 Мима Маринова Борисова
5536 Йовчо Тодоров Балабанов
5537 Манол Петров Диков
5538 Рангел Благоев Петков
5539 Славейка Иванова Нейчева
5540 Костадин Василев Николов
5541 Магдалена Георгиева Иванова
5542 Живка Балчева Петрова
5543 Мустафа Османов Дженев
5544 Нанко Славчев Рангелов
5545 Петьо Дамянов Низамов
5546 Георги Пенков Христов
5547 Василка Димитрова Господинова
5548 Йордан Великов Трифонов
5549 Йордан Христов Дзаков
5550 Лидия Данчева Димитрова
5551 Димо Кирилов Калчев
5552 Иван Маринов Тодоров
5553 Диляна Василева Карамилева
5554 Стойчо Великов Стойчев
5555 Мехмед Махмуд Дуев
5556 Христо Деянов Генчев
5557 Цветелина Иванова Тенева
5558 Ваня Добрева Иванова
5559 Джанзер Айдинов Салимов
5560 Муса Муса Дъбев
5561 Жулиета Асенова Петкова
5562 Димитър Гочев Демирев
5563 Димчо Кирилов Димитров
5564 Емил Иванов Георгиев
5565 Туркиян Мюзелов Бейдула
5566 Трендафил Малиня Еланов
5567 Георги Петков Андонов
5568 Кирил Асенов Кирилов
5569 Димитър Стефанов Иванов
5570 Детелина Радева Василева
5571 Шукран Мюзелов Юсуф
5572 Муса Ибрахим Рукин
5573 Димитър Георгиев Ангелов
5574 Огнян Митев Асенов
5575 Милен Тенчев Тенев
5576 Галя Добрева Димитрова
5577 Митко Андриянов Демиров
5578 Малин Галабинов Сечков
5579 Георги Иванов Николов
5580 Данка Матева Вълева
5581 Вангел Христов Вангелов
5582 Димитричка Димитрова Алексиева
5583 Берхант Мустеджебов Салиев
5584 Салих Салих Нуродин
5585 Бойко Асенов Андонов
5586 Илиян Атанасов Паскалев
5587 Диян Сребков Добрев
5588 Айше Хасан Ибрахим
5589 Никола Ляшов Славчев
5590 Райчо Тотев Тотев
5591 Димитър Ангелов Сарафов
5592 Лиляна Паскалева Фердинандова
5593 Галя Костадинова Стойчева
5594 Ахмед Джамалов Кисима
5595 Октай Адил Ходжа
5596 Ивайло Костов Желязков
5597 Стефка Димитрова Паскова
5598 Ивайло Иванов Георгиев
5599 Али Тали Икизли
5600 Джемали Али Раим
5601 Седат Мехмед Али
5602 Мария Атанасова Стаматова
5603 Марин Янков Ралев
5604 Росен Светлинов Чаушев
5605 Шанко Славчев Андонов
5606 Мария Юлианова Колева
5607 Георги Димитров Желев
5608 Янаки Илиев Христов
5609 Антон Юлиянов Кайдарджиев
5610 Салих Ибрахим Ибрахим
5611 Иван Костадинов Костадинов
5612 Данаил Колев Демирев
5613 Димитър Карамфилов Карамфилов
5614 Даниела Илиева Георгиева
5615 Пенка Рускова Велчева
5616 Али Мутиш Мисанкин
5617 Стефан Илиев Илиев
5618 Мънчо Ангелов Мънчев
5619 Тодор Георгиев Тодоров
5620 Радка Йорданова Желева
5621 Марин Атанасов Атанасов
5622 Муса Мутиш Али
5623 Петко Димитров Димитров
5624 Валерий Кузманов Видев
5625 Снежана Тодорова Василева
5626 Донка Дякова Иванова
5627 Мирослава Вълчева Дикова
5628 Зелюнка Хасан Ибрахим
5629 Цанка Ангелова Георгиева
5630 Слави Кирев Николов
5631 Мариела Драгомирова Драгова
5632 Пламен Петков Славчев
5633 Янко Тодоров Тодоров
5634 Станимир Атанасов Господинов
5635 Галя Ангелова Иванова
5636 Веселина Донева Атанасова
5637 Ваня Георгиева Жекова
5638 Иван Симеонов Василев
5639 Альоша Илиев Мерджанов
5640 Хайри Мартинов Христов
5641 Михайл Димитров Михайлов
5642 Тенчо Койчев Христов
5643 Николина Славеева Каналиева
5644 Асен Зинков Асенов
5645 Добромир Костов Добрев
5646 Шукри Мустафа Юмер
5647 Мерджан Емин Осман
5648 Атанаска Николкова Атанасова
5649 Ерджан Бекир Юсеин
5650 Ергюн Юсеин Юсеин
5651 Георги Иванов Огнянов
5652 Дафинка Ангелова Маринова
5653 Мустафа Садък Кямил
5654 Райна Христова Маркова
5655 Хабибе Али Мустафа
5656 Латка Илиева Димитрова
5657 Пламен Димитров Вълчев
5658 Величка Димитрова Георгиева
5659 Христо Антонов Христов
5660 Радко Мартинов Александров
5661 Антон Валентинов Стефанов
5662 Димитър Николаев Димитров
5663 Михайл Стефанов Янков
5664 Петранка Николова Шопова
5665 Петър Маринов Янков
5666 Демир Ангелов Демирев
5667 Христо Христов Иванов
5668 Иван Димитров Карабатаков
5669 Георги Иванов Делчев
5670 Веселина Стоянова Трюфенева
5671 Гергана Петрова Иванова
5672 Виолета Канева Димитрова
5673 Христина Митева Гухчева
5674 Димитър Тянев Кръстев
5675 Никола Паскалев Димов
5676 Пламен Делчев Недев

 

Отказва да регистрира следните лица:

1 Десислава Радославова Тодорова
2 Пенка Дулева Ангелска
3 Милка Маринова Добрева
4 Иванка Ненова Тотева
5 Лора Павлинова Рачева
6 Галя Венциславова Тодорова
7 Гинка Йончова Гицова
8 Елена Иванова Ташева
9 Стоян Иванов Николов
10 Ивелина Стоянова Радева
11 Петър Теодосиев Киров
12 Сийка Николова Николова
13 Илия Ненчев Наплатанов
14 Тодор Стоилов Танчев
15 Георги Иванов Златев
16 Елена Стоянова Траянова
17 Георги Тодоров Чернев
18 Веселин Асенов Каримов
19 Иванка Павлова Павлова
20 Иво Валентинов Конов
21 Иван Танов Стоянов
22 Нина Пламенова Иванова
23 Цветанка Нанова Нанкова
24 Христо Николаев Тодоров
25 Марияна Ценова Върбанова
26 Ивелин Цезаров Иванов
27 Магдалена Георгиева Илиева
28 Мартин Петков Петров
29 Сергей Цветомиров Стоянов
30 Васко Христов Василев
31 Стефан Стоянов Цветанов
32 Мариян Емилов Димитров
33 Иван Димитров Славчев
34 Николай Христов Стефанов
35 Емилия Наскова Сарджева
36 Анелия Асенова Земеделска
37 Сокол Йовчев Петров
38 Костадин Василиев Бошикьов
39 Кирил Хариев Захариев
40 Недялко Христов Недялков
41 Мария Петрова Благова
42 Цвета Йорданова Иванова
43 Милена Атанасова Гочева
44 Банчо Петров Василев
45 Атанас Чудомиров Медаров
46 Елена Антонова Димитрова
47 Даниела Емилова Рашева
48 Мирослава Георгиева Дасова
49 Йолита Димитрова Банчева
50 Дора Нейчева Тенева
51 Радостина Асенова Ковачева
52 Катя Николова Керинска
53 Кица Стоянова Радева
54 Павлина Куцарова Димовя
55 Сияна Радкова Цонева
56 Стефан Йорданов Пенчев
57 Пенка Стефанова Караджовска
58 Пламен Иванов Желев
59 Тодор Петров Пелтеков
60 Зорница Цецкова Цветкова
61 Снежана Боянова Димитрова
62 Иван Любенов Алексов
63 Елка Георгиева Щерева
64 Росен Стоименов Чонев
65 Димитър Лазаров Дундов
66 Анета Николова Хаджитодорова
67 Калинка Иванова Рахова
68 Андрей Атанасов Хаджийски
69 Красимир Владимиров Костов
70 Мария Георгиева Грънчарова
71 Димитър Лазаров Парапунов
72 Димитър Николов Говедарев
73 Николай Петров Граматиков
74 Събо Петров Събов
75 Марийка Николова Йорданова
76 Еленка Димчева Георгиева
77 Лазарин Стойчев Кирев
78 Светла Атанасова Кондева
79 Неделчо Светославов Недев
80 Галина Димитрова Янушева
81 Теодора Александрова Зайкова
82 Красимир Василев Зайков
83 Йорданка Христова Близнакова
84 Николина Велкова Илиева
85 Робертино Иванов Виденов
86 Магдалена Димитрова Аврионова
87 Илия Георгиев Стоянов
88 Йорданка Трендафилова Иванчева
89 Стоянка Стоянова Гинчева
90 Сюлейман Георгиев Бакалов
91 Йордан Калоянов Писов
92 Георги Костадинов Шабанов
93 Сотир Енков Димитров
94 Илияна Георгиева Тасева
95 Анета Костадинова Горева
96 Бояна Боянова Петрова
97 Костадин Аспарухов Тиганчев
98 Виолета Трифанова Зъмтикова
99 Калинка Димитрова Катранджиева
100 Елена Георгиева Партулова
101 Симеон Николов Бунев
102 Атанас Симеонов Гаджев
103 Васил Павлов Павлов
104 Ганчо Димитров Куткодарски
105 Стоян Владимиров Бумбарски
106 Светлана Иванова Александрова
107 Хара Георгиева Николова
108 Кирил Георгиев Александров
109 Стоилка Иванова Големанова
110 Николай Любчов Василев
111 Милчо Петров Цветков
112 Здравка Кирилова Илиева
113 Велизар Василев Стойов
114 Румяна Георгиева Крумова
115 Райна Димитрова Спасова
116 Васил Костадинов Стефанов
117 Мариан Йорданов Йорданов
118 Евстати Георгиев Прусийски
119 Любомира Цветомирова Петрова
120 Николай Цветомилов Петров
121 Димитър Петров Витанов
122 Ива Ангелова Николова
123 Красимир Илков Мандилев
124 Камелия Ангелова Вацова
125 Елена Петкова Цветкова
126 Светлин Първанов Борисов
127 Иван Ангелов Петров
128 Иван Тодоров Матеев
129 Тодор Стефанов Бакърджиев
130 Костадин Благоев Шопов
131 Здравка Тодорова Угринова
132 Костадин Петров Шалев
133 Илия Костадинов Шопов
134 Янко Стефанов Ямалиев
135 Васил Димов Петров
136 Райна Маринова Димова
137 Валентин Георгиев Пъдпъдъков
138 Красимира Иванова Савова
139 Ленка Милева Чокова
140 Латинка Маркова Йорданова
141 Ирина Николова Чингова
142 Пенка Дичева Иванова
143 Кремена Костадинова Янакиева
144 Станислав Славчев Станчев
145 Златка Савова Михова
146 Димитър Ненчев Вълчанов
147 Елена Илиева Шопова
148 Иван Ноколов Господинов
149 Георги Пасков Иванов
150 Катя Благоева Кардашева
151 Елза Славчева Кирилова
152 Боряна Георгиева Беширова
153 Славей Боянов Беширов
154 Елица Анатолиева Корчева
155 Сирма Филипова Ковачева
156 Снежана Недкова Синанева
157 Антонио Манчев Каменски
158 Мирослав Боянов Димитров
159 Асен Стефанов Хитров
160 Емил Асенов Мароков
161 Данчо Ангелов Илиев
162 Стефка Милчева Узунова
163 Велко Асенов Узунов
164 Асен Гюров Мачоков
165 Милка Деянова Каменова
166 Йордан Марков Йорданов
167 Христина Красимирова Лапчева-Мангалова
168 Михаил Николов Пакларски
169 Величка Костадинова Зърбова
170 Росица Петрова Иванова
171 Веселка Бисерова Манахова
172 Стойко Стоянов Тупаров
173 Павел Костадинов Петелов
174 Елена Христова Златанова
175 Марина Соянова Мечева
176 Елка Крумова Неделчева
177 Благой Николов Витанов
178 Иванка Добрева Дилкова
179 Марияна Симеонова Гебрелиева
180 Калинка Асенова Самарджиева
181 Елена Петрова Узунова
182 Никола Крумов Стаменов
183 Бойко Райчев Койнаров
184 Велик Костадинов Бабанов
185 Георги Костадинов Мутафчиев
186 Димитър Стоянов Сариев
187 Христо Иванов Панайотов
188 Стефан Станков Славчев
189 Стефан Цанев Джабраилов
190 Кристина Радославова Петева
191 Звезделина Владимирова Щерева
192 Йорданка Павлова Дочева
193 Илко Тодоров Хараламбов
194 Марияна Димитрова Илиева
195 Михаил Иванов Михалев
196 Владислав Викторов Славчев
197 Любка Илиева Райкова
198 Константин Миленов Добрев
199 Анатоли Валентинов Кръстев
200 Борис Димитров Димов
201 Живка Гочева Атанасова
202 Петър Богданов Пешев
203 Даниела Маринова Петрова
204 Ивелина Кръстева Пенчева
205 Димитър Здравков Джиджев
206 Живка Желева Стойкова
207 Красимир Илиев Иванов
208 Зафирка Здравкова Джиджева
209 Елена Димитрова Иванова
210 Милена Янчева Георгиева
211 Марина Николова Михайлова
212 Иван Илиев Минчев
213 Вера Митева Петрова
214 Соня Илианова Илиева
215 Емилия Христова Панайотова
216 Илиян Петров Костадинов
217 Светлана Стоянова Христова
218 Петър Красимиров Иванов
219 Радка Колева Диямандиева
220 Венелина Пламенова Тотева
221 Надежда Костадинова Евтимова
222 Цветелин Стефанов Райковски
223 Михаил Крумов Михайлов
224 Мирела Ненкова Колевска
225 Павлина Пенкова Райковска
226 Христо Дечков Дряновски
227 Вяра Валентинова Симеонова
228 Ана Йорданова Димитрова
229 Красимира Стелиянова Хинева
230 Тихомир Йорданов Лилов
231 Силвия Маринова Самлева
232 Мирослав Тончев Дочев
233 Йорданка Маркова Иванова
234 Георги Илиянов Йонков
235 Ценка Лалева Ралчева
236 Красимир Добрев Кръстев
237 Пенко Веселинов Недялков
238 Атанас Димитров Чолаков
239 Цветанка Пенчева Марковска
240 Веска Найденова Нешева
241 Христо Хараланов Колев
242 Пенка Минкова Трифонова
243 Красимир Маринов Чонов
244 Яна Сандева Тренчева
245 Пенчо Василев Кънев
246 Грета Бойкова Стоичева
247 Виктор Цаков Василов
248 Марияна Христова Вълчева
249 Мирчо Краев Мирчев
250 Павел Светославов Стратев
251 Имела Яворова Чавдарова
252 Васил Бранков Милев
253 Светлозар Деянов Димитров
254 Венелин Стефанов Христов
255 Ирена Деанова Герджикова
256 Милка Христова Хаджииванова
257 Веска Петрова Мандикова
258 Кирил Маринов Георгиев
259 Димитър Пламенов Данчев
260 Крум Йосифов Йосифов
261 Станислав Стоянов Тотев
262 Стела Антонова Павлова
263 Младен Йорданов Кръстев
264 Яница Тодорова Недева
265 Богдан Стефанов Маринов
266 Йорданка Димитрова Григорова
267 Петър Димитров Петров
268 Веселин Стоянов Атанасов
269 Стефка Георгиева Миновска
270 Мариана Иванова Дочева
271 Ваня Тодорова Димитрова
272 Николай Христов Колев
273 Ирина Йорданова Тодорова
274 Катя Стоянова Йорданова
275 Боряна Асенова Кирилова
276 Иван Георгиев Петков
277 Румен Димитров Димитров
278 Роси Константинова Симеонова
279 Любомир Маринов Хараламбиев
280 Илия Димитров Гешев
281 Красимир Добрев Станев
282 Маринела Тодорова Маринова
283 Христина Иванова Ризова
284 Радослав Димитров Димов
285 Десислава Стефанова Бошнакова
286 Петко Иванов Трънков
287 Павлина Иванова Георгиева
288 Пепа Чавдарова Бобева
289 Стели Георгиева Стоичкова
290 Димитър Василев Илиев
291 Димитър Генчев Генов
292 Росица Здравкова Стехова
293 Йордан Руменов Трифонов
294 Коста Тодоров Зарзалиев
295 Велислав Димитров Владов
296 Татяна Иванова Петрова
297 Николинка Димитрова Марчева
298 Димитър Върбанов Кулов
299 Ася Аспарухова Дачева
300 Пенка Дончева Бинева
301 Кристиян Петров Суванджиев
302 Галина Василева Симеонова
303 Никола Стоянов Кожухаров
304 Борис Тодоров Тодоров
305 Павлина Любчева Ангелова
306 Иван Йорданов Любенов
307 Али Неджатинов Алиев
308 Стефка Маринова Иванова
309 Галя Йосифова Александрова
310 Емине Юсеинова Велиева
311 Емил Бисеров Чинов
312 Севди Фейзиев Бърчинков
313 Денис Кадиров Алиосманов
314 Лазар Григоров Лазаров
315 Стефка Петрова Иванова
316 Ангел Траянов Траянов
317 Милена Стефанова Стефанова
318 Татяна Христова Наумова
319 Димо Ангелов Разградлиев
320 Иван Николов Стойнев
321 Магдалена Денкова Станчева
322 Иванка Петкова Короткова
323 Юлка Дончева Дамянова
324 Стоян Петров Генов
325 Цветомила Пламенова Радева
326 Даниел Колев Върбанов
327 Йордан Георгиев Йорданов
328 Валери Костадинов Димитров
329 Любомир Цветков Любенов
330 Павлин Ивайлов Йорданов
331 Лидия Борисова Трифонова
332 Ася Маринова Асенова
333 Спас Блажев Спасов
334 Едмонд Венциславов Велев
335 Антоанета Александрова Маринова
336 Петя Емилова Владова
337 Екатерина Терентиева Йорданова
338 Християн Русев Русев
339 Анна Димитрова Савова
340 Диянка Генчева Димитрова
341 Станю Йорданов Цветков
342 Георги Димитров Лазаров
343 Цветомир Стойнев Станиславов
344 Павлина Антонова Петрова
345 Дончо Асенов Коджебашев
346 Венцислав Николаев Тодоров
347 Йордана Иванова Сарандалиева
348 Крум Николов Георгиев
349 Младен Петков Младенов
350 Пена Гинова Янакова
351 Антоанета Илиева Бозова
352 Светослава Георгиева Бонева
353 Валери Славчев Динев
354 Стефка Петрова Костова
355 Маряна Кирилова Петрова
356 Цветан Стефанов Каменов
357 Антонита Атанасова Тодорова
358 Божидар Христов Атанасов
359 Тонка Димитрова Атанасова
360 Доника Стоянова Стоянова
361 Даниела Димитрова Ташкова
362 Милка Ангелова Тодорова
363 Пенка Петкова Стоянова
364 Йоана Красенова Александрова
365 Йоана Красенова Александрова
366 Димо Атанасов Добрев
367 Димо Атанасов Добрев
368 Цецка Иванова Табакова
369 Инна Парашкевова Илиева
370 Камелия Валериева Петрова
371 Анжела Георгиева Василева
372 Венцислав Йорданов Митов
373 Пламен Иванов Гатков
374 Евгени Драганов Илиев
375 Иван Георгиев Иванов
376 Девилия Младенова Тодорова
377 Стоян Сашков Петков
378 Стилиян Сашков Петков
379 Иван Георгиев Иванов
380 Анжела Георгиева Василава
381 Цецка Иванова Табакова
382 Инна Параскевова Илиева
383 Венцислав Йорданов Митов
384 Пламен Иванов Гатнев
385 Камелия Валериева Петрова
386 Девиния Младенова Тодорова
387 Евгени Драганов Илиев
388 Надежда Красимирова Желязкова
389 Красимир Велинов Родопски

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения