Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 465-НС
София, 13 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Марин … Маринов срещу решение № 149-НС от 11 юли 2021 г. на РИК в Двадесет и пети изборен район – София

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-2363 от 12 юли 2021 г. от Марин … Маринов, ЕГН ….

С жалбата Марин … Маринов оспорва решение № 149-НС от 11 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в която сочи, че решението на РИК е незаконосъобразно и немотивирано, като прави искане за неговата отмяна.

Жалбоподателят твърди, че районната избирателна комисия и секционната избирателна комисия са постановили едни порочни административни актове, които влизат в груб конфликт с целта на Изборния кодекс и водят до ограничаване по недопустим правен начин на избирател да упражни конституционно установените си права да избира народни представители, след като по надлежния ред с Указ на президента на Република България е насрочена дата за избор на народни представители.

По допустимостта на жалбата:

Съгласно чл. 73, ал. 1 ИК решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима за разглеждане, като депозирана в срока по чл. 73, ал. 1 ИК, чиито права и законни интереси са неблагоприятно засегнати от обжалваното решение на РИК, поради което следва да бъде разгледана по същество.

След анализ на доказателствата по преписката в тяхната съвкупност и взаимовръзка, ЦИК приема за установени следните релевантни факти:

Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе съгласно чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20 ИК.

Решението съдържа фактически и правни основания, мотивирано е, ясно е изразена волята на решаващия орган, поради което е валидно и разбираемо.

С решение № 149-НС от 11.07.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесети и пети – 25 МИР,  е  оставена без уважение жалба от Марин … Маринов на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК. В решението си съответната РИК излага мотиви, че избирателят Маринов не е допуснат до гласуване от съответната секционната избирателна комисия, тъй като същият не е вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Районната избирателна комисия с решението си приема, че устната форма на решението на секционната избирателна комисия за недопускане до гласуване на жалбоподателя, не е довела до нарушаване правото му на защита. Същият го е обжалвал пред съответния по-горестоящ административен орган, респективно РИК.

Установено е също, че избирателят не е включен в избирателния списък по настоящ адрес в съответната избирателна секция в 25 МИР – София. Същият не е се е възползвал от правната възможност по чл. 36 ал. 1 ИК, за да бъде включен в съответния избирателен списък при хипотезата, когато постоянния и настоящ адрес на избирателя са в различни населени места на територията на Република България.

Предвид горното жалбата е неоснователна, а оспореното решение на РИК – София 25 МИР, е правилно и законосъобразно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Марин … Маринов, ЕГН ….

ПОТВЪРЖДАВА решение № 149-НС от 11 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София – град в тридневен срок от публикуването му на интернет страницата на ЦИК, чрез РИК – София 25 МИР.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения