Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4638-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Йордан Стоянов Йорданов – член на СИК № 040400002, Галина Вескова Янкова – член на СИК № 040400012, Мартин Петров Янков – член на СИК № 040400024, Кристина Венциславова Димитрова – член на СИК № 040400052, Павлинка Петрова Куманова – член на СИК № 040400124, Радмила Иванова Иванова – член на СИК № 040400072, и Анка Христова Ангелова – зам.-председател на СИК № 0404000026, срещу решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № НС-22-246 от 24.03.2017 г. от Йордан Стоянов Йорданов, към което са приложени шест броя жалби от: Йордан Стоянов Йорданов – член на СИК № 040400002, Галина Вескова Янкова – член на СИК № 040400012, Мартин Петров Янков – член на СИК № 040400024, Кристина Венциславова Димитрова – член на СИК № 040400052, Павлинка Петрова Куманова – член на СИК № 040400124, Радмила Иванова Иванова – член на СИК № 040400072, и жалба с вх. № НС-22-268/25.03.2017 г. от Анка Христова Ангелова – зам.-председател на СИК № 0404000026, срещу решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново. В жалбите се твърди, че горепосочените членове и зам.-председател са освободени без тяхно съгласие и подадена декларация, и на тяхно място са назначени други лица.

С оспореното решение № 211-НС от 23.03.2017 г. РИК – Велико Търново е освободила жалбоподателите като членове и зам.-председател на СИК въз основа на постъпило предложение от упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, с което е поискано освобождаване на жалбоподателите като членове на СИК и вместо тях назначаване на други лица.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбите, намира, че същите са процесуално допустими като подадени в срока за обжалване, предвиден в чл. 73 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явяват основателни.

От постъпилата от РИК – Велико Търново преписка се установява, че няма данни към предложението на коалицията да са приложени писмени заявления от жалбоподателите, че желаят да бъдат освободени като членове и зам.-председател на СИК. Централната избирателна комисия приема, че по преписката липсват данни за наличие на някоя от хипотезите на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ИК, която препраща към чл. 72, ал. 1, т. 5 от ИК за освобождаване на жалбоподателите като членове и зам.-председател на СИК – № 040400002, № 040400012, № 040400024, № 040400052, № 040400124, № 040400072 и № 0404000026.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка чл. 73, ал. 1 с от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново, в частта относно:

- освобождаването на Йордан Стоянов Йорданов – член на СИК № 040400002, и назначаването на негово място на Йордан Руменов Лазаров;

- освобождаването на Галина Вескова Янкова – член на СИК № 040400012, и назначаването на нейно място на Мануела Стоянова Халваджиева;

- освобождаването на Мартин Петров Янков – член на СИК № 040400024, и назначаването на негово място на Тоника Петрова Бърдарова;

- освобождаването на Кристина Венциславова Димитрова – член на СИК № 040400052, и назначаването на нейно място на Тодор Радостинов Ангелов;

- освобождаването на Павлинка Петрова Куманова – член на СИК № 040400124, и назначаването на нейно място на Елена Иванова Копрянова;

- освобождаването на Радмила Иванова Иванова – член на СИК № 040400072, и назначаването на нейно място на Петранка Ненова Шубекова;

- освобождаването на Анка Христова Ангелова – зам.-председател на СИК № 0404000026, и назначаването на нейно място на Пролет Валентинова Велкова, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения