Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4626-МИ/НР
София, 24 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Царево, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-125/24.03.2017 г. от ОИК – Царево, с приложено предложение от Дико Градев Диков – упълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, за промяна в ОИК – Царево. Предлага се на мястото на Валентина Костадинова Василева – член на ОИК, да бъде назначена Галина Жекова Вълева.

Към предложението са приложени: молба от Валентина Костадинова Василева за освобождаването й като член на ОИК – Царево, поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Галина Жекова Вълева; пълномощно от Валери Симеонов Симеонов в полза на Дико Градев Диков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Царево, област Бургас, Валентина Костадинова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Царево, област Бургас, Галина Жекова Вълева, ЕГН ....

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения