Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 462-ЕП
София, 3 юни 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Михаела Иванова Михайлова – зам.-председател на СИК 312600030, срещу решение № 141-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК № 31 – Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез РИК – Ямбол с вх. № ЕП-15-200/30.05.2019 г. от Михаела Иванова Михайлова – зам.-председател на СИК № 312600030, срещу решение № 141-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК № 31 – Ямбол. Жалбата е постъпила в РИК № 31 – Ямбол, с вх. № 260 от 28.05.2019 г.
С решение № 141-ЕП от 26.05.2019 г. РИК – Ямбол е установила нарушение по отношение на заместник-председателя на СИК № 312600030 поради неизпълнение на служебните й задължения по Изборния кодекс.
В жалбата се твърди, че решението на РИК № 31 – Ямбол, е неправилно и незаконосъобразно, тъй като са налице уважителни причини за жалбоподателката от напускане на изборното помещение– силни непоносими болки в областта на корема, а не нежелание от нейна страна за изпълнение на задълженията й като зам.-председател.
Към жалбата е приложен амбулаторен лист и медицинска бележка от МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД, Ямбол, за установяване на обстоятелството, че жалбоподателката е потърсила медицинска помощ поради здравословни проблеми.
Жалбоподателката твърди, че надлежно е уведомила председателя на комисията и част от членовете за неразположението си и необходимостта от медицинска помощ. Вместо да бъде сменена поради обективна невъзможност да участва в работата на СИК, комисията неправилно е подала жалба до РИК – Ямбол, която е поставила оспореното решение.
Жалбоподателката моли Централната избирателна комисия да отмени решение № 141-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК – Ямбол, да бъде отменено.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решението на РИК – Ямбол, е издадено на основание чл. 498 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 2 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, допуснали нарушение в хода на изборния процес. Характерът и съдържанието на оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на процедура по налагане на административно наказание. По отношение на това разпоредително действие – установяване на административно нарушение, разпоредбата на чл. 498 ИК изрично препраща към разпоредбите на ЗАНН. По този специален ред на обжалване подлежи единствено крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага административно наказание.
С оглед гореизложеното, приложените към жалбата доказателства за наличие на здравословни проблеми в изборния ден биха послужили на жалбоподателката при възражение след връчването на акт за установяване на административно нарушение. Същите биха могли да се вземат под внимание евентуално и при издаването на наказателното постановление от административнонаказващия орган.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Михаела Иванова Михайлова – зам.-председател на СИК 312600030, срещу решение № 141-ЕП от 26.05.2019 г. на РИК № 31 – Ямбол.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения