Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4614-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК от онлайн издание www.bnews.bg

В ЦИК е постъпил сигнал с вх. № НС-11-39 от 22.03.2017 г. от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез пълномощника й Михаил Иванов Петров. В същия се твърди, че онлайн изданието www.bnews.bg разпространява материали срещу доброто име на кандидата за народен представител от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов, като по този начин се нарушавали правилата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Към сигнала е приложена и публикация в онлайн изданието със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици хиляди левове“, публикувана на 21.03.2017 г. в 11,40 часа. Упълномощеният представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ счита, че видно от изпратения в ЦИК материал в същия са нарушени императивни правила, отнасящи се до съдържанието му, тъй като същият не отговаря на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, според която материалът не трябва да накърнява добрите нрави. Счита също така, че се уронва патриотичната идея, както и авторитетът и името не само на конкретните хора, цитирани в материала, но и на ПП „ВМРО – БНД“ като част от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Цитират се определени пасажи от статията, с които според упълномощения представител на коалицията се цели уронване на доброто име на председателя на ПП „ВМРО-БНД“ и кандидат за народен представител Красимир Каракачанов. Прави се искане ЦИК да предприеме действия срещу онлайн изданието www.bnews.bg, като се постанови незабавно сваляне на статията, както и да бъдат наказани представляващите изданието за извършените нарушения на българското законодателство.

Предложен беше следният проект за решение:

„В ЦИК е постъпил сигнал с вх. № НС-11-39 от 22.03.2017 г. от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ чрез пълномощника й Михаил Иванов Петров. В същия се твърди, че онлайн изданието www.bnews.bg разпространява материали срещу доброто име на кандидата за народен представител от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов, като по този начин се нарушавали правилата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Към сигнала е приложена и публикация в онлайн изданието със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици хиляди левове“, публикувана на 21.03.2017 г. в 11,40 часа. Упълномощеният представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ счита, че видно от изпратения в ЦИК материал в същия са нарушени императивни правила, отнасящи се до съдържанието му, тъй като същият не отговаря на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, според която материалът не трябва да накърнява добрите нрави. Счита също така, че се уронва патриотичната идея, както и авторитетът и името не само на конкретните хора, цитирани в материала, но и на ПП „ВМРО – БНД“ като част от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Цитират се определени пасажи от статията, с които според упълномощения представител на коалицията се цели уронване на доброто име на председателя на ПП„ВМРО-БНД“ и кандидат за народен представител Красимир Каракачанов. Прави се искане ЦИК да предприеме действия срещу онлайн изданието www.bnews.bg, като се постанови незабавно сваляне на статията, както и да бъдат наказани представляващите изданието за извършените нарушения на българското законодателство.

Централната избирателна комисия приема, че подаденият от Михаил Иванов Петров в качеството му на упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ сигнал представлява по същество жалба за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал.4 от ИК относно условията и реда на водене на предизборната кампания. Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице и е от компетентността на Централната избирателна комисия, тъй като посоченото онлайн издание се разпространява на територията на цялата страна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа жалбата и се запозна с предоставения писмен материал – статия в онлайн издание www.bnews.bg със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици хиляди левове“, счита за установено, че в същия се съдържат твърдения, които накърняват достойнството и честта на кандидата за народен представител от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов. В цитирания материал се съдържат и твърдения, които уронват престижа на цялата коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, както и на една от съставните й партии, тъй като кандидатът за народен представител Красимир Каракачанов е председател на ПП „ВМРО – БНД“, която е съставна на коалицията. Правят се внушения че Красимир Каракачанов - „тарикат патриота“, „освен да върти чевермета и да поглъща по няколко мешани скари на едно хранене, имал и неподозирани други таланти. А именно, да трупа имоти на свое име. Остава загадка как един партиен чиновник като него, който през целия си живот не е работил нищо друго, освен да бъде функционер на заплата в различните превъплъщения на сурогатната ВМРО (фалшификат на историческата организация) след 1990 година, е успял да придобие толкова много лични имоти в цялата страна“. Посочените по-горе твърдения, поднесени по този начин, безспорно накърняват добрите нрави, както и накърняват доброто име и честта на посоченото в статията лице, което е кандидат за народен представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на доставчика на медийни услуги онлайн изданието www.bnews.bg, собственост на доставчика на медийна услуга Би Медиа Груп АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания, ЕИК № 200663517, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кракра“ № 14, представлявано от изпълнителния директор Ивелина Йорданова Николова.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК от доставчика на медийни услуги Би Медиа Груп АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания ЕИК № 200663517, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Кракра № 14, представлявано от изпълнителния директор Ивелина Йорданова Николова за това, че на 19.03.2017 година в 11,40 часа е публикувана в онлайн изданието www.bnews.bg статия със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици хиляди левове“.

ПОСТАНОВЯВА незабавното премахване от страницата на www.bnews.bg на статия със заглавие „Каракачанов с имоти за стотици хиляди левове“.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление“.

 

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 10 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Георги Баханов и Бойчо Арнаудов; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 7 членове на ЦИК: Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман и Таня Цанева.

В хода на разискванията беше направено предложение сигналът да бъде оставен без уважение като неоснователен, тъй като статията не представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 от ИК.

Предложението беше подложено на гласуване. Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на постъпилото предложение.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ предложението гласуваха 6 членове на ЦИК: Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева; „ПРОТИВ“ предложението гласуваха 11 членове на ЦИК: Александър Андреев, Румяна Сидерова, Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Владимир Пенев, Метин Сюлейман, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Бойчо Арнаудов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК от онлайн издание www.bnews.bg.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения