Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4603-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-12) от 22.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез упълномощения представител Росица Йорданова Пенкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4379-НС от 01.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Росица Йорданова Пенкова; пълномощни от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 50 (петдесет) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 50 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-276 от 22.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъците, приложени към заявленията, се установи, че към датата на подаване на заявлението 49 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия – невалиден ЕГН.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 49 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Елка Петрова Ангелова

 

2.       

Майя Стоянова Йорданова

 

3.       

Людмил Николов Илчовски

 

4.       

Марчело Живков Хорозов

 

5.       

Снежана Ангелова Христова

 

6.       

Румяна Стоилова Блажева

 

7.       

Стоян Пенев Стоянов

 

8.       

Радостина Миткова Андреева

 

9.       

Снежанка Динкова Маринова

 

10.  

Рая Валериева Здравкова

 

11.  

Павлин Костов Шопов

 

12.  

Методийка Николова Дочовска

 

13.  

Верка Ангелова Каменова

 

14.  

Ивана Любомирова Стоянова

 

15.  

Мартин Първанов Лазаров

 

16.  

Владислав Йорданов Каменов

 

17.  

Цветомир Стелянов Тончев

 

18.  

Румен Вергилов Лаков

 

19.  

Мариян Младенов Минков

 

20.  

Ивелин Бисеров Колев

 

21.  

Зорница Мариянова Минкова

 

22.  

Бойко Стефанов Колев

 

23.  

Захарина Кирилова Харалампиева

 

24.  

Кирил Кирилов Венков

 

25.  

Милка Иванова Емилова

 

26.  

Аксиния Миткова Минкова

 

27.  

Светослав Пъшов Генов

 

28.  

Мая Светославова Ангелова

 

29.  

Габриела Николова Георгиева

 

30.  

Иван Славков Гавазов

 

31.  

Нели Иванчева Георгиева

 

32.  

Цветелин Асенов Димов

 

33.  

Найден Венциславов Найденов

 

34.  

Иво Тодоров Тодоров

 

35.  

Мартин Иванов Марков

 

36.  

Ветка Христова Сълева

 

37.  

Цветелина Цветанова Цветанова

 

38.  

Пепа Миткова Диловска

 

39.  

Детелин Стефанов Събев

 

40.  

Силвия Димитрова Димитрова

 

41.  

Галина Константинова Бонева

 

42.  

Валери Атанасов Гинчев

 

43.  

Емил Георгиев Георгиев

 

44.  

Виктория Венкова Василева

 

45.  

Росен Илиев Димитров

 

46.  

Цветомира Милчева Иванова

 

47.  

Симона Илиева Лазарова

 

48.  

Мариела Лазарова Иванова

 

49.  

Иванка Василева Моллова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1481-МИ / 26.09.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

  • № 1479-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Гроздан Георгиев Грозев в качеството му на кандидат за народен представител от партия „Движение за права и свободи“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 66-НС от 23.09.2022 г. на РИК – Ямбол

  • № 1478-НС / 26.09.2022

    относно: жалба от Тони Якимов Лучански срещу решение № 106-НС от 23.09.2022 г. и решение № 107-НС от 24.09.2022 г. на РИК – Кюстендил

  • всички решения