Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4598-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-15-259 от 22.03.2017 г. от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра, към която е приложена административната преписка, изпратена от РИК 20 – Силистра, по оспореното решение № 108-НС от 21.03.2017 г.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„В административната преписка са приложени следните документи: жалба с вх. № 0233-НС/22.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра, от Георги Иванов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“; дневен ред на заседание на РИК 20 – Силистра на 21.03.2017 г.; протокол № НС-00019/21.03.2017 г. от заседание на РИК 20 – Силистра, решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза на Георги Ивов Кирилов; жалба до РИК 20 – Силистра с вх. № 0209-НС от 21.03.2017 г. от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, ведно със снимков материал (4 бр. снимки).

В жалбата се твърди, че оспореното решение е взето, без да се извърши дори и формална проверка, която би установила описаното нарушение, а именно от приложения към жалбата снимков материал е видно, че е фейсбук страница, която се твърди, че е официалната страница на община Алфатар.

Видно от приложения 4 бр. снимков материал е, че има агитация в полза на кандидата за народен представител Алтимир Адамов, но на снимковия материал не се вижда логото или търговската марка на социалната мрежа, а може да се прави заключение за това, че е фейсбук страница само от структурирания вид на снимковия материал. От снимковия материал също така и при запознаване с официалната интернет страница на община Алфатар няма препращане към социални мрежи.

Фейсбук страницата попада в категорията на социалните мрежи и допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, §1, т. 15 „Не са медийни услуги социални мрежи фейсбук, туитър и други подобни лични блогове“.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена от лице, имащо право и интерес от оспорването, в законоустановения срок, както и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 20 – Силистра, а разгледана по същество за неоснователна.

С оспореното решение № 108-НС от 21.03.2017 г. РИК 20 – Силистра, е оставила без уважение жалбата на Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с вх. № 0209-НС/21.03.2017 г. относно наличието на агитационни публикации от общинска администрация – Алфатар.

При това положение Централната избирателна комисия намира, че решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра, е постановено в съответствие с установената фактическа обстановка и съобразно изискванията на Изборния кодекс относно тълкуването на § 1, т. 15 от ДР на ИК, поради което същото е правилно, законосъобразно, а подадената жалба – неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра, като неоснователна.“

В хода на разискванията постъпиха становища, че жалбата е основателна, както и че е използван общински ресурс и официална фейсбук страница на община Алфатар.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал.

От присъстващите в залата 17 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 11 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев и Севинч Солакова; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 6: Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата на Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 108-НС от 21.03.2017 г. на РИК 20 – Силистра.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения