Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4597-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалбa от партия „ВОЛЯ“, Пламен Трифонов Христов и Гергана Борисова Алексиева срещу решение № 117-НС от 22.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 24 – София

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № НС-10-92/23.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, Пламен Трифонов Христов, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 24 МИР – София, и Гергана Борисова Алексиева, представител на партия „ВОЛЯ“ за 24 МИР – София, всички чрез адв. Христо Нихризов, срещу решение № 117-НС от 23.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 24 – София, с което е забранено функционирането на технически средства за видеонаблюдение и звукозапис в помещенията, в които се осъществяват гласуването и обработването на резултатите от изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Към жалбата са приложени: свалено от сайта на комисията решение № 34-НС от 21.02.2017 г. на РИК 24 – София, за регистрацията на кандидатска листа на партия „ВОЛЯ“ в 24 МИР – София, под № 1, в която е Пламен Трифонов Христов; удостоверение № 14-1-НС/21.02.2017 г. за регистриран кандидат за народен представител, издадено от 24 РИК – София, на Пламен Трифонов Христов; пълномощно от Пламен Трифонов Христов в полза на адв. Христо Иванов Нихризов.

С вх. № НС-10-92\1/23.03.2017 г. в ЦИК е постъпило по електронната поща пълномощно от Гергана Борисова Алексиева, представляваща партия „ВОЛЯ“ в 25 МИР, в полза на адв. Христо Иванов Нихризов.

С вх. № НС-15-267/23.03.2017 г. в ЦИК е постъпило изпратено от РИК 24 – София, незаверено копие от решение № 117/22.03.2017 г., и незаверено копие от протокол № 18/22.03.2017 г. от заседание на 24 РИК – София.

Предложен беше следният проект за решение:

„В жалбата се прави оплакване, че решението е постановено при липса на компетентност от страна на РИК съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, както и за противоречие на решението с материално-правни разпоредби и несъответствия на целта на закона – чл. 40 от Конституцията на Република България, чл. 227 от ИК, чл. 272 от ИК, за необоснованост на решението и допуснати нарушения на административно-производствени правила – чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и чл. 70, ал. 1, 3 и 9 от ИК. Иска се отмяна на атакуваното решение изцяло или поне в частта му относно забраната му за функциониране на технически устройства по време на обработка на резултатите от изборите за народни представители.

Жалбата е подадена в срок от правоимащи лица и като такава е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Районната избирателна комисия не притежава правомощие на разпореждане с помещенията за гласуване и реда на функциониране на камерите в училищата.

Обзавеждането на изборните помещения е от компетентността на общинските администрации. Камерите за охрана на реда в класните стаи и коридорите са под разпореждането на директорите на училищата. Те не са насочени за директно заснемане на конкретни факти, а за контрол на поведението на лицата в тези помещения.

На второ място не е налице възможност за нарушаване на тайната на вота и свободното изразяване на волята на избирателя, както и нарушаване разпространяването на личните му данни, доколкото начинът на насочване на камерите и изграждането на кабини с височина 2 м. възпрепятстват този процес. Тайната на вота на избирателя е осигурена чрез правилата и реда, установен за гласуване в изборните помещения чрез изградените кабини за гласуване, чрез разпоредбата на чл. 227, чл. 270 и др. от Изборния кодекс, както и чрез създадената правна възможност за наблюдение на процеса на гласуване, спазване на реда в изборните помещения от страна на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, застъпниците на техните листи, наблюдателите и представителите на средствата за масова осведомяване. Процесът на преброяване на гласовете е след приключване на гласуването и не дава възможност за разкриване на тайната на вота. Цитираните разпоредби на чл. 70, ал. 1, 3 и 9 също са гарант за това.

ЦИК не възприема твърдението за нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, който не намира приложение в производствата, изрично уредени в Изборния кодекс като специален закон.

С оглед на изложеното жалбата е основателна и оспореното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно и постановено извън материално-правната компетентност на РИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26а във връзка с чл. 72, ал. 1 и чл. 227, чл. 272 от ИК и чл. 40 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 117-НС от 23.03.2017 г. на РИК 24 – София.“

При обсъждането на проекта за решение беше изразено становище, че решението на РИК не подлежи на обжалване, тъй като има организационен характер.

Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба против решение № 96-НС от 21.03.2017 г. на РИК 25 – София.

От присъстващите в залата 16 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 6 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова и Иванка Грозева; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 10 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Емануил Христов, Мария Мусорлиева, Мартин Райков и Владимир Пенев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс жалба с вх. № НС-10-92/23.03.2017 г. от партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов Марешки, Пламен Трифонов Христов, кандидат за народен представител на партия „ВОЛЯ“ в 24 МИР – София, и Гергана Борисова Алексиева, представител на партия „ВОЛЯ“ за 24 МИР – София, всички чрез адв. Христо Нихризов, срещу решение № 117-НС от 23.03.2017 г. на Районна избирателна комисия (РИК) 24 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения