Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4590-НС
София, 22 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 20 от 20.03.2017 г. от сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, представлявано от Янко Георгиев Янков – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от Старозагорския окръжен съд по ф.д. № 38/2013 г.; заверено копие от Окръжен съд – Стара Загора на Устав за устройството и дейността на сдружение с нестопанска цел „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“; удостоверение № 004/07.11.2013 г., издадено от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Янко Георгиев Янков – председател на УС, в полза на Съби Давидов Събев; пълномощно от Янко Георгиев Янков в полза на 153 (сто петдесет и три) лица – представители на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 153 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 22.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 148 (сто четиридесет и осем) лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за 5 от лицата са установени несъответствия.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 148 упълномощени представители на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Иван Николов Стефанов

 

2.       

Костадин Николов Стефанов

 

3.       

Динка Динева Генчева

 

4.       

Зоя Руменова Ченева

 

5.       

Милен Михайлов Недялков

 

6.       

Драгия Александров Колев

 

7.       

Миньо Михайлов Москов

 

8.       

Марин Георгиев Георгиев

 

9.       

Димитринка Стоилова Георгиева

 

10.  

Мима Добрева Петкова

 

11.  

Пенка Господинова Колева

 

12.  

Ренета Тихомирова Маджарова

 

13.  

Иванка Пенчева Михайлова

 

14.  

Теодора Димитрова Манова-Тодорова

 

15.  

Мария Ганчева Недялкова

 

16.  

Камелия Петева Нанкова

 

17.  

Сашо Петков Арабов

 

18.  

Петър Алеков Арбалиев

 

19.  

Жасмина Славова Любомирова

 

20.  

Дима Димитрова Симеонова

 

21.  

Николай Христозов Георгиев

 

22.  

Венеана Ангелова Хаджиангелова-Симеонова

 

23.  

Данаил Стойчев Тодоров

 

24.  

Румен Русев Райчев

 

25.  

Марияна Георгиева Иванова

 

26.  

Иван Георгиев Иванов

 

27.  

Николина Костадинова Митева

 

28.  

Стоянка Иванова Михайлова

 

29.  

Петьо Петров Петров

 

30.  

Тихомира Валентинова Желева

 

31.  

Митко Иванов Диянов

 

32.  

Мариана Мавродиева Иванова

 

33.  

Елена Светлозарова Минкова-Иванова

 

34.  

Пламена Иванова Мъглова

 

35.  

Нада Тодорова Казакова

 

36.  

Людмила Стефанова Андонова

 

37.  

Стоянка Петкова Стоянова

 

38.  

Пешка Минчева Данева

 

39.  

Деница Николова Петрова

 

40.  

Величка Павлова Жечева

 

41.  

Нейчо Господинов Генов

 

42.  

Павлина Кънчева Димитрова

 

43.  

Динка Нанева Панайотова

 

44.  

Мария Господинова Петрова

 

45.  

Минка Господинова Бонева

 

46.  

Стефания Желева Иванова

 

47.  

Теньо Стоев Иванов

 

48.  

Иван Йорданов Иванов

 

49.  

Стоян Михов Цветков

 

50.  

Христина Атанасова Гочева

 

51.  

Десислава Георгиева Желязкова

 

52.  

Цонка Колева Коева

 

53.  

Станимир Данаилов Стойчев

 

54.  

Емилия Нунева Енева

 

55.  

Галя Колева Караиванова

 

56.  

Кольо Иванов Профиров

 

57.  

Златка Митева Нейчева

 

58.  

Анита Георгиева Ангелова

 

59.  

Сотир Петров Сотиров

 

60.  

Дедиана Енева Станева

 

61.  

Стоянка Георгиева Иванова

 

62.  

Георги Андонов Златков

 

63.  

Райна Иванова Иванова

 

64.  

Павлина Койчева Янчева

 

65.  

Елка Стефанова Дачева

 

66.  

Станка Митева Димитрова

 

67.  

Камелия Якимова Петкова

 

68.  

Александър Станчев Тумангелов

 

69.  

Мария Иванова Тумангелова

 

70.  

Христо Дончев Христов

 

71.  

Христина Тодорова Кръстева

 

72.  

Галина Петрова Енева

 

73.  

Деница Петева Колева

 

74.  

Татяна Христова Георгиева

 

75.  

Десислава Минчева Иванова

 

76.  

Димитър Радев Димитров

 

77.  

Катя Желева Грозева

 

78.  

Георги Тодоров Радев

 

79.  

Димитринка Иванова Бончева

 

80.  

Гергана Тодорова Стойкова

 

81.  

Ангел Миленов Славилов

 

82.  

Ганчо Велчев Ганчев

 

83.  

Ирина Иванова Налбантова

 

84.  

Костадин Георгиев Неделчев

 

85.  

Павлин Георгиев Хаджиев

 

86.  

Саркис Онник Агопян

 

87.  

Златка Гинева Жекова

 

88.  

Живка Тодорова Нейкова

 

89.  

Славейка Грозева Стоянова

 

90.  

Емил Димов Русанов

 

91.  

Катя Димова Димова

 

92.  

Септемврина Денчева Барова

 

93.  

Ваня Петева Петкова

 

94.  

Миглена Недялкова Марангозова

 

95.  

Генка Тодорова Димова

 

96.  

Димка Янкова Танева

 

97.  

Еленка Василева Динева

 

98.  

Нанка Желязкова Динева

 

99.  

Стоянка Атанасова Радева

 

100.                      

Диана Русева Семова

 

101.                      

Радостина Стойчева Стоянова

 

102.                      

Стайно Кирилов Стайнов

 

103.                      

Жанета Неделчева Колева

 

104.                      

Йорданка Генова Йорданова

 

105.                      

Румяна Тенева Грозева

 

106.                      

Златина Тенева Василева

 

107.                      

Тенчо Панев Господинов

 

108.                      

Златина Венкова Русева

 

109.                      

Илия Стефанов Цветков

 

110.                      

Веска Иванова Славова

 

111.                      

Маринела Тодорова Дочева

 

112.                      

Денка Желязкова Донева

 

113.                      

Даниела Русева Василева

 

114.                      

Деяна Ганчева Кунева

 

115.                      

Жанета Илчева Кунева

 

116.                      

Ташо Русанов Русев

 

117.                      

Елена Тодорова Пройнова

 

118.                      

Красимира Петкова Господинова

 

119.                      

Весела Рачева Рачева

 

120.                      

Дарина Димитрова Димитрова

 

121.                      

Димитрина Димитрова Асъмова

 

122.                      

Петър Тенчев Панев

 

123.                      

Милка Желязкова Станчева

 

124.                      

Иван Петков Иванов

 

125.                      

Магдалена Димитрова Иванова

 

126.                      

Петко Славчев Славов

 

127.                      

Генчо Динев Генчев

 

128.                      

Иван Трифонов Найденов

 

129.                      

Димитър Коев Димитров

 

130.                      

Христина Христова Алексиева

 

131.                      

Светослав Димов Славчев

 

132.                      

Мария Богданова Алексиева

 

133.                      

Ива Стефанова Георгиева

 

134.                      

Тодор Петров Тодоров

 

135.                      

Катя Тодорова Алексиева

 

136.                      

Любомир Александров Габаров

 

137.                      

Минка Илиева Иванова

 

138.                      

Юсеин Юмер Ходжа

 

139.                      

Стоянка Христова Кирилова

 

140.                      

Станислав Любомиров Пращаков

 

141.                      

Емилия Александрова Тодорова

 

142.                      

Радко Койчев Радев

 

143.                      

Янка Станева Кирилова

 

144.                      

Снежана Димитрова Иванова

 

145.                      

Боряна Колева Славова

 

146.                      

Галина Иванова Атанасова

 

147.                      

Красимир Йовков Димитров

 

148.                      

Мария Желева Тодорова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения