Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4535-НС
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Йордан Емилов Татарски – областен управител на област Кюстендил, срещу решение № 239 от 15.03.2017 г. на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия чрез РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, е постъпила жалба с вх. № НС-15-221 от 16.03.2017 г. от Йордан Емилов Татарски – областен управител на област Кюстендил, срещу решение № 239 от 15.03.2017 г. на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, в частта „Определените за осъществяване на контроли на протоколите членове на РИК ще определят броя на допусканите членове на СИК на втория етаж съобразно възможностите за обработването на протоколите“.

В жалбата се твърди, че съгласно чл. 18 от ИК областният управител осъществява дейности от организационно-технически характер на изборите, като Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт. С писмо № 02.04-31/13.02.2017 г. на главния секретар на МС в т. 5.2. е определено, че областните управители и администрации осигуряват зали за организиране на приемането и обработването на протоколите от СИК.

Моли се оспореното решение да бъде отменено в обжалваната част като незаконосъобразно и нецелесъобразно и се прави искане Централната избирателна комисия да върне преписката за ново произнасяне със задължителни указания съобразно мотивите в жалбата.

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима като подадена от лице, което няма правен интерес от оспорване на решението на РИК, от една страна, а от друга – самото решение е от организационно-технически характер, с което се определя процедурата по приемане и предаване на изборните резултати от секционните избирателни комисии и като такова пак не подлежи на самостоятелен контрол, което обосновава недопустимостта на жалбата.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ИК подготовката и организирането на изборите се осъществяват от избирателните комисии, органите на изпълнителната власт и другите институции в съответствие с правомощията им по този кодекс. Органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали. С цитираното в жалбата писмо № 02.04-31/13.02.2017 г. на главния секретар на МС в т. 5.2. е посочено, че „областните управители и областните администрации подпомагат дейността на РИК“, като част от задълженията са: „...осигуряване на зали за организиране приемането и обработването на протоколите от СИК“. С изпълнение на тези задължения обаче се изчерпват правомощията на областните управители по чл. 18 от ИК. Районните избирателни комисии в изпълнение на правомощията си по осъществяване на контрол върху дейността на СИК на територията на изборния район и установяване и обявяване на резултатите в изборния район създават организация по приемане и обработване на секционните протоколи с резултатите от гласуването.

На основание чл. 57, ал. 1, т.1 и т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Йордан Емилов Татарски – областен управител на област Кюстендил, срещу решение № 239 от 15.03.2017 г. на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, в частта „Определените за осъществяване на контроли на протоколите членове на РИК ще определят броя на допусканите членове на СИК на втория етаж съобразно възможностите за обработването на протоколите“, като неоснователна/недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения