Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4522-НС
София, 16 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на партия „Движение за права и свободи“ като партия, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 16.13.2017 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатските листи на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Заявлението е подписано от Серхан Шукри Садула – пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението са приложени: пълномощно № 71 от 14.02.2017 г. в полза на Серхан Шукри Садула, подписано от представляващия партия „Движение за права и свободи“ Мустафа Карадайъ; списък съдържащ имената на 115 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници извън страната на партия „Движение за права и свободи“ като партия, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 115 декларации по образец (Приложение № 43-НС).

След извършена проверка, резултатът от която е получен с вх. № НС-00-228 от 16.03.2017 г., се установи, че 114 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като застъпници на кандидатски листи, не са регистрирани като кандидати за народни представители, не са регистрирани като наблюдатели, не са регистрирани като анкетьори, не са назначени за членове на избирателни комисии и не участват в друго подобно качество в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. За едно лице е установено, че е с невалиден ЕГН.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1, 3 и 4 във връзка с чл. 123 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 4172-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници в избирателни секции извън страната на партия „Движение за права и свободи“ като партия, регистрирала кандидатски листи за изборите за народни представители на 26 март 2017 г., 114 лица, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

Селиме Сали Каракуш

2.       

Салиосман Мюмюн Халибрям

3.       

Метин Реджеб Муса

4.       

Анка Бисерова Гюнеш

5.       

Северин Албертов Младенов

6.       

Юмю Мюмюн Сюлейман

7.       

Анелия Русева Кирилова

8.       

Биляна Кирилова Ефтимова

9.       

Красимир Симеонов Симеонов

10.  

Дарина Радева Йосифова

11.  

Нина Кирилова Рамадан

12.  

Нурджихан Енфак Мехмед

13.  

Мехмед Мюмюн Мюмюн

14.  

Нуртин Лютви Мустафа

15.  

Николай Атанасов Митев

16.  

Белян Николаев Исаев

17.  

Дургуд Рамадан Мехмед

18.  

Неждет Исмаил Халил

19.  

Шенол Фикри Хашим

20.  

Исмаил Хасан Ахмед

21.  

Халил Салиф Мустафа

22.  

Нурхан Неджип Мюмюн

23.  

Месут Шен

24.  

Сълза Заркова Ахмед

25.  

Ася Харева Мюмюн

26.  

Джеврия Исмаилова Хасанова

27.  

Сунай Мустафа   Кадир

28.  

Мартин Емилов Андреев

29.  

Сенай Феим Шакир

30.  

Наско Наумов Асенов

31.  

Анани Малинов Асенов

32.  

Серкан Рюстемоглу

33.  

Ахмет Мюмюн Ахмед

34.  

Рамадан Осман Реджеб

35.  

Матей Алдинов Моллов

36.  

Фахри Ватансевер

37.  

Рейхан Исмаил Ахмед

38.  

Расим Ердинч Юсеин

39.  

Неджат Мюмюн Осман

40.  

Ридван Адем ЗАкир

41.  

Вена Ивелинова Златева

42.  

Ирфан Юсеин Осман

43.  

Семат Халит Йорен

44.  

Фикрет Хакъ Нуман

45.  

Бейджан Орхан Баки

46.  

Бейхан Мустафа Мехмед

47.  

Лютви Хасан Ахмед

48.  

Фатме Мустафова Исуфова

49.  

Шабан Ахмедов Исуфов

50.  

Тайбе Мехмед Мехмед

51.  

Ремзие Синан Мехмед

52.  

Осман Хюсеинали Осман

53.  

Ахмед Халил Кадир

54.  

Иззет Рушен Халисоглу

55.  

Юлфет Халибрям Чамдалъ

56.  

Севдие Халибрям Чамдалъ

57.  

Мустафа Ариф Муса

58.  

Боян Рашев Йорданов

59.  

Айше Акиф Мехмед

60.  

Бирол Джемалетин Ибрям

61.  

Милен Емилов Илиев

62.  

Юсеин Есман Местан

63.  

Джевдет Мустафа Емин

64.  

Ергюн Исмаилов Идиризов

65.  

Самет Ахмед Хасан

66.  

Бюлянт Юмер Мехмед

67.  

Хаккъ Казимов Халилов

68.  

Сонер Заферов Фикриев

69.  

Фатме Шабан Менмед

70.  

Ренгинар Сабри Исмет

71.  

Сунай Джевдетов Ферадов

72.  

Фаадил Джелялов Ракищанлиев

73.  

Мехмет Сипахи

74.  

Мехмет Фаат Абдишев

75.  

Неджми Исмаил Исмаил

76.  

Варол Мустафа Мустафа

77.  

Заит Сабит Джелил

78.  

Адриян Асенов Асенов

79.  

Мустафа Хюсеинали Мехмедали

80.  

Денислав Сергеев Щерев

81.  

Николай Щилянов Мартинов

82.  

Кемал Хюсеин Мола

83.  

Николай Здравков Емилов

84.  

Светлин Емилов Миланов

85.  

Бейти Сюлейман Вели

86.  

Бейтула Фехми Мустафа

87.  

Ердинч Ахмед Кязим

88.  

Зеко Недев Исаев

89.  

Николай Миленов Чавдаров

90.  

Севдалин Стефанов Радев

91.  

Осман Ахмед Ахмед

92.  

Ахмед Хълми Мехмед

93.  

Светлин Свиленов Щерев

94.  

Гюрдал Нурхан Бехадин

95.  

Сергей Николов Димитров

96.  

Севтин Иззет Реджеб

97.  

Бейхан Ахмед Енвер

98.  

Илхан Ебазел Халил

99.  

Левент Джемил Шабан

100.                      

Серкан Аяз

101.                      

Тихомир Хубанов Ангелов

102.                      

Мюстеджеп Хюсеинов Аптулов

103.                      

Кямил Али Мюмюн

104.                      

Бисер Христов Димитров

105.                      

Емил Юлиянов Вандев

106.                      

Заид Вахид Халим

107.                      

Рамадан Хасан Кенан

108.                      

Атлан Аптилязим Емин

109.                      

Любомир Стефанов Михайлов

110.                      

Ридван Аптула Мехмед

111.                      

Емил Маринов Дафинов

112.                      

Андон Маринов Димитров

113.                      

Гюнел Заединов Алимов

114.                      

Сергей Снежанов Емилов

 

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения, да се впишат в публичния регистър на застъпниците извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения