Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4498-НС
София, 13 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Василев Линков – управител на „Джи Ел Медия Груп“ ЕООД, срещу решение № 50-НС от 06.03.2017 г. на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

В Централната избирателна комисия чрез РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, е постъпила жалба с вх. № НС-15-198 от 13.03.2017 г. от Георги Василев Линков – управител на „Джи Ел Медия Груп“ ЕООД, срещу решение № 50-НС от 06.03.2017 г. на РИК 16 – Пловдив, с което са установени нарушения по чл. 205 от ИК, извършено от жалбоподателя.

В жалбата се твърди, че решението е постановено по сигнал, подаден по електронната поща, от ГИСДИ, което води до неговата незаконосъобразност, както и че всички решения на РИК подлежат на обжалване пред ЦИК. Моли се жалбата да бъде изпратена на Централната избирателна комисия, ведно с всички документи по преписката. Не са обосновани доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, нито пък се прави искане до Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима, като подадена срещу решение, постановено по част трета на Изборния кодекс „Административнонаказателни разпоредби“. Оспореното решение не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като е част от административнонаказателна процедура. След съставяне на акт за установяване на административно нарушение по оспореното решение преписката, заедно с постъпилите възражения, ако има такива, се изпраща на областния управител за издаване на наказателно постановление срещу нарушителя съгласно чл. 496, ал. 3, изр. първо от ИК. Наказателното постановление се обжалва пред районен съд по реда на ЗАНН, където жалбоподателят в настоящото производство може да изложи мотивите за незаконосъобразност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Василев Линков – управител на „Джи Ел Медия Груп“ ЕООД, срещу решение № 50-НС от 06.03.2017 г. на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения