Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4493-НС
София, 11 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Сдружение „Европейски проекти“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 15 (15-2) от 11.03.2017 г. от Сдружение „Европейски проекти“, подписано  от представляващия Валентин Валентинович Гиясбейли, регистрирана с Решение на ЦИК № 4468-НС от 10.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли в полза на Боян Василев Чобанов; пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли, представляващ сдружението, в полза на 4 (четири) лица – упълномощени представители на Сдружение „Европейски проекти“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 2 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 11.03.2017 г. в ЦИК е получени по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение „Европейски проекти“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 4 (четирима) упълномощени представители на Сдружение „Европейски проекти“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Борислав Георгиев Иванов

 

2.       

Валерия Александрова Кардашевска-Райчева

 

3.       

Николай Георгиев Василев

 

4.       

Владислав Стефанов Прелезов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения