Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 449-ЕП
София, 30 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иванела Петрова Попова в качеството на наблюдател – упълномощен представител на ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, регистрирана с удостоверение № 4-92-ЕП от 21.05.2019 г., против решение № 114-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 16 – Пловдив

С вх. № 200 от 28.05.2018 г. в Районната избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, е постъпила жалба от Иванела Петрова Попова в качеството на наблюдател – упълномощен представител на ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, регистрирана с удостоверение № 4-92-ЕП от 21.05.2019 г., против решение № 114-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 16 – Пловдив.

Същата жалба е препратена по компетентност от РИК 16 – Пловдив, на Централната избирателна комисия, като е получена по електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № ЕП-15-202 от 29.05.2019 г.

В жалбата се твърди, че има в предизборния ден – 25 май 2019 г., жалбоподателят е извършил наблюдение в училище „Пейо Яворов“ в гр. Пловдив, район „Северен“, при приемането на изборните книжа и подготовката на помещението за гласуване. При осъщественото наблюдение е установено, че в СИК 011 помещението е подредено по указанията на ЦИК и готово за запечатване и предаване, но от комисията са присъствали само двама от общо девет членове, като и двамата членове били представители на политическа партия „ГЕРБ“. Наблюдателят разбрал от присъстващите лица и по-конкретно от секретаря на СИК 011, че останалите членове на комисията, включително председател и зам.-председател, отсъстват в момента и са отсъствали при получаването на изборните книжа и при подготовката на помещението за гласуване. Твърди се също така, че тъй като липсата на 7 от 9 членове на СИК в предизборния ден при приемане – предаване на изборните книжа и подготовката на помещението за гласуване е съществено нарушение на изборните правила, Иванела Петрова Попова уведомила и друг наблюдател – Кирил Мариянов Мариянов, регистриран с удостоверение № 4-21-ЕП от 15.05.2019 г., който също дошъл в училище „Пейо Яворов“, и след разговор със СИК 011 лично се убедил, че СИК 011 присъстват само двама членове. За констатираните нарушения Иванела Петрова Попова своевременно подала сигнал до РИК 16 – Пловдив, заведен с вх. № 5 от 25.05.2019 г. Жалбоподателят твърди, че РИК 16 – Пловдив, не е извършила пълна проверка по посоченото в сигнала, поради което счита, че постановеното решение № 114-ЕП от 26.06.2019 г. е неправилно.

От представените от Районната избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, материали се установява, че комисията е извършила проверка по подадения сигнал вечерта на 25.05.2019 г., като е установено, че изборните книжа и материали в СИК № 162204011 в гр. Пловдив са получени, транспортирани са под охрана и са заключени в изборното помещение съгласно изискванията на Изборния кодекс и Методическите указания за СИК, приети от Централната избирателна комисия. В изборния ден – 26 май 2019 г., в 8.30 ч. членът на РИК 16 – Пловдив, Тодор Тодоров е провел телефонен разговор със секретаря на СИК № 162204011, който е дал информация за наличие на необходимия кворум – работещи 8 от членовете на СИК, както и за това че обстановката в изборното помещение е спокойна и изборният процес протича нормално.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК 16 – Пловдив, а по същество – за неоснователна по следните съображения:

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение № 114-ЕП от 26.05.2019 г., прието с единодушие, е правилно – законосъобразно. Районната избирателна комисия в Шестнадесети район – Пловдив, е извършила пълна проверка по подадения сигнал от Ивелина Петрова Попова, като не е констатирала нарушение на изборните правила.

От друга страна, към настоящия момент Централната избирателна комисия не може да извърши проверка относно това дали протоколът за предаване – приемане на изборните книжа от СИК № 162204011 е подписан само от двама от общо 9-те членове на комисията, тъй като същият протокол като част от изборните книжа е опакован по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК и е предаден на съответната общинска администрация.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иванела Петрова Попова в качеството на наблюдател – упълномощен представител на ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ, регистрирана с удостоверение № 4-92-ЕП от 21.05.2019 г., против решение № 114-ЕП/26.05.2019 г. на РИК 16 – Пловдив.

Решението на Централната избирателна комисия подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред тричленен състав на Административен съд – Пловдив.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения