Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4468-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Европейски проекти“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 15 от 09.03.2017 г. и № 15 (15-1) от 10.03.2017 г. от сдружение „Европейски проекти“, представлявано от Валентин Валентинович Гиясбейли– председател, чрез упълномощения представител Йордан Иванов Цаков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 08.03.2017 г. по ф.д. № 2485/2007 г., издадено от Бургаския окръжен съд; удостоверение № 014/31.08.2007 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли в полза на Боян Василев Чобанов; пълномощно от Валентин Валентинович Гиясбейли, представляващ сдружението, в полза на 53 (петдесет и три) лица – представители на сдружение „Европейски проекти“; списъци с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.; 53 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 10.03.2017 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Европейски проекти“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъците, приложени към заявленията, се установи, че към датата на регистрацията 52 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8 и чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европейски проекти“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 52 (петдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „Европейски проекти“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Теменужка Христова Данкова

 

2.

Михаил Тодоров Главинов

 

3.

Благостина Манолова Механджийска

 

4.

Красимир Иванов Кръстев

 

5.

Сашко Светославов Митов

 

6.

Николай Ангелов Величков

 

7.

Владимир Йорданов Янкулов

 

8.

Милена Валентинова Йорданова

 

9.

Виктор Георгиев Димитров

 

10.

Цветанка Руменова Рамадан

 

11.

Георги Лъчезаров Кираджийски

 

12.

Иван Вергилов Иванов

 

13.

Даниела Цокова Иванова

 

14.

Любка Бойкова Стефанова

 

15.

Илияна Нанкова Стефанова

 

16.

Спас Петров Велев

 

17.

Люсиен Атанасов Николов

 

18.

Валентин Георгиев Василев

 

19.

Елена Давидкова Георгиева

 

20.

Георги Ботев Василев

 

21.

Фиданка Георгиева Давидкова

 

22.

Денис Сюлеймян Урхан Рамадан

 

23.

Камен Колев Калчев

 

24.

Иван Христов Стойнов

 

25.

Деница Любомирова Донева-Главинова

 

26.

Цветомир Георгиев Думанов

 

27.

Адриана Андреева Делчева

 

28.

Андрей Митков Делчев

 

29.

Васил Александров Георгиев

 

30.

Веселин Димитров Голевски

 

31.

Евгения Николаева Михайлова

 

32.

Евелина Емилова Ковачева

 

33.

Ивайло Илиев Петрунов

 

34.

Магдалена Николова Вълова

 

35.

Малина Христова Делчева

 

36.

Северина Любомирова Любенова

 

37.

Мерал Ергин Емин

 

38.

Мюмин Ергин Емин

 

39.

Драгомир Денев Неделчев

 

40.

Олга Валентинова Баръмова

 

41.

Деница Цветанова Малинова

 

42.

Татяна Цонева Тодорова

 

43.

Диян Давидов Давидов

 

44.

Огнян Евгениев Красимиров

 

45.

Георги Сашев Стоянов

 

46.

Нигяр Салиева Емин

 

47.

Ергин Мюмюн Емин

 

48.

Милко Варадинов Станков

 

49.

Айтен Мюмюнова Хасанова-Неджиб

 

50.

Гюлек Решад Неджиб

 

51.

Стоян Георгиев Бързаков

 

52.

Михаела Илиянова Стоева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения