Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4467-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежки демократичен алианс“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 (8-1) от 09.03.2017 г. от сдружение „Младежки демократичен алианс“, представлявано от Мирослав Динов Господинов – председател на УС, подадено чрез упълномощения представител Юмер Хасан Коджаюмер, регистрирана с Решение на ЦИК № 4373-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Юмер Хасан Коджаюмер в полза на Мирослав Динов Господинов, пълномощно от Юмер Хасан Коджаюмер, представляващ сдружението, в полза на 6 (шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Младежки демократичен алианс“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител, 6 бр. декларации по образец – Приложение 31-НС от изборните книжа.

На 09.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 6 лица предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежки демократичен алианс“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 6 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 6 упълномощени представители на сдружение „Младежки демократичен алианс“ за страната както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Георги Делчев Попниколов

 

2.

Константин Тодоров Рабаджийски

 

3.

Виолета Неделчева Русева

 

4.

Даниела Ангелова Стойкова

 

5.

Михаил Божидаров Михайлов

 

6.

Даниела Павлова Михайлова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения