Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4466-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-2) от 09.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез пълномощника Десислава Стефанова Николова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Десислава Стефанова Николова, пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 21 (двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 21 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-186 от 09.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 21 (двадесет и едно) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 21 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Анелия Иванова Иванова

 

2.

Даниел Еленков Славчев

 

3.

Даниела Петрова Николова

 

4.

Екатерина Живкова Петрова

 

5.

Надежда Атанасова Хаджиева

 

6.

Иван Димитров Иванов

 

7.

Никола Йонков Йотов 

 

8.

Красимир Костов Костов

 

9.

Иван Георгиев Атанасов

 

10.

Ангел Иванов Гаджев

 

11.

Ангелина Борисова Стойкова

 

12.

Тодор Вълчев Тодоров

 

13.

Марин Русев Маринов

 

14.

Иван Стоянов Мешов

 

15

Богомил Георгиев Йорданов

 

16..

Даниела Петрова Давидкова

 

17.

Светослав Валентинов Колчаков

 

18.

Кирил Димитров Стоянов

 

19.

Любомир Боянов Станоев

 

20.

Десислава Георгиева Николова

 

21.

Филип Цветанов Константинов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения