Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4463-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 11 (11-3) от 10.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, подписано от представляващия Светослав Щерев Николов, регистрирана с Решение № 4408-НС от 06.03.2017 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Светослав Щерев Николов, представляващ сдружението, в полза на 1 (едно) лице – упълномощен представител на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, и списък с името и единния граждански номер на упълномощеното лице за наблюдател в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 1 бр. декларация по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-197 от 10.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателя, заявен от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“.

От извършената проверка на лицето от списъка се установи, че към датата на регистрацията отговаря на изискванията на Изборния кодекс – има навършени 18 години, не е регистрирано като наблюдател на други организации, не е регистрирано като анкетьор и не е регистрирано като кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 1 (един) упълномощен представител на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, както следва:

 

Име

ЕГН

1.       

Аляеддин Хабиб Налбант

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения