Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4462-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 3909-ПВР/МИ от 1 ноември 2016 г. за определяне на реда за създаване на база данни в ГД „ГРАО“ в МРРБ относно лицата гласували в съответен вид избор за целите на разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 от ИК

С Решение № 3 от 23.02.2017 г., постановено по к.д. № 11 от 2016 г. на Конституционния съд, е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 242а (Нов, ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., последно допълнен, ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г.).

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3 от 23.02.2017 г. по к.д. № 11 по описа на 2016 г. на Конституционния съд, обнародвано в ДВ, бр. 20/07.03.2017 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 3909-ПВР/МИ от 1 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия относно определяне на реда за създаване на база данни в ГД „ГРАО“ в МРРБ относно лицата гласували в съответен вид избор за целите на разпоредбата на чл. 242а, ал. 1 от ИК.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи и районните/общинските избирателни комисии.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения