Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4444-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 12 (12-1) от 08.03.2017 г. от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“, подписано от представляващия Иванка Дончева Делева, регистрирана с Решение на ЦИК № 4409-НС от 06.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 572 (петстотин седемдесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител.

С вх. № НС-00-166 от 08.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 556 (петстотин петдесет и шест) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

За шестнадесет лица са установени несъответствия: шест от лицата са регистрирани като членове в СИК, осем от лицата са с невалидно ЕГН/лична карта, едно лице се повтаря в списъка и едно лице няма навършени 18 години.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 556 упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България – БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.               

Албена Ангелова Благоева

 

2.               

Александра Любомирова Асенова

 

3.               

Александър Борисов Маринов

 

4.               

Александър Ваньов Цветанов

 

5.               

Александър Вълков Иванов

 

6.               

Теменужка Начова Тодорова

 

7.               

Александър Малинов Нунов

 

8.               

Ангел Асенов Ангелов

 

9.               

Ангел Асенов Асенов

 

10.           

Ангел Боянов Филипов

 

11.           

Ангел Иванов Ангелов

 

12.           

Ангел Кръстев Любенов

 

13.           

Ангел Тодоров Спасов

 

14.           

Ангелина Ванкова Кънева

 

15.           

Ангелина Иванова Колчева

 

16.           

Анелия Иванова Атанасова

 

17.           

Анелия Любчова Митова

 

18.           

Анета Иванова Начова

 

19.           

Анета Лозанова Герасимова

 

20.           

Анжела Иванова Матеева

 

21.           

Ани Игнатова Борисова

 

22.           

Анка Митова Велкова

 

23.           

Анна- Мария Иванова Йорданова

 

24.           

Анна Миролюбова Траянова

 

25.           

Анна Цветанова Бъчварска

 

26.           

Антоанета Венелинова Петрова

 

27.           

Антоанета Петрова Любенова

 

28.           

Антон Георгиев Антов

 

29.           

Антон Георгиев Траянов

 

30.           

Асен Илиев Огнянов

 

31.           

Асен Маринов Флоров

 

32.           

Беатрис Боянова Петрова

 

33.           

Бисер Лористен Боянов

 

34.           

Бисерка Славчова Величкова

 

35.           

Благой Николов Каменов

 

36.           

Богдан Йорданов Михайлов

 

37.           

Богомил Захариев Йорданов

 

38.           

Богомил Иванов Милчев

 

39.           

Бойка Костадинова Славчева

 

40.           

Борислав Асенов Милчев

 

41.           

Борислав Людмилов Митрашков

 

42.           

Борислав Милчев Михайлов

 

43.           

Борислав Петров Николов

 

44.           

Борислав Стойчов Борисов

 

45.           

Боряна Ангелова Йотова

 

46.           

Боряна Владимирова Иванова

 

47.           

Боряна Пламенова Георгиева

 

48.           

Валентин Георгиев Яков

 

49.           

Валентин Цветанов Кирилов

 

50.           

Валентина Александрова Станкова

 

51.           

Валентина Петрова Велева Велкова

 

52.           

Валентина Стефанова Стефанова- Димитрова

 

53.           

Валентина Христова Илиева

 

54.           

Валери Йорданов Ангелов

 

55.           

Валери Любенов Серафимов

 

56.           

Валери Светославов Йончев

 

57.           

Валери Стефанов Марков

 

58.           

Валери Стоянов Ботинов

 

59.           

Ваньо Петков Миков

 

60.           

Ваньо Цветанов Груев

 

61.           

Васил Александров Василев

 

62.           

Васил Василев Стефанов

 

63.           

Василка Ангелова Димитрова

 

64.           

Василка Димитрова Маринова

 

65.           

Васко Христов Унгурянов

 

66.           

Величко Неделков Блажев

 

67.           

Венера Тодорова Гимитричова

 

68.           

Венета Ванкова Рангелова

 

69.           

Венцеслав Ваньов Димитров

 

70.           

Венцислав Кирилов Димитров

 

71.           

Венцислав Петров Найденов

 

72.           

Вера Илиева Димитрова

 

73.           

Вероника Владимирова Младенова

 

74.           

Веселин Маноилов Ангелов

 

75.           

Викенти Георгиев Николов

 

76.           

Виктор Димитров Николов

 

77.           

Виктория Миткова Антова

 

78.           

Виолета Иванова Иванова

 

79.           

Виолета Нисторова Петкова

 

80.           

Виолета Петкова Станкова

 

81.           

Виолетка Димитрова Ванчева

 

82.           

Виолина Маринова Александрова

 

83.           

Владислав Светославов Георгиев

 

84.           

Владко Георгиев Киров

 

85.           

Володя Викторов Пасков

 

86.           

Габриела Каменова Георгиева

 

87.           

Галинка Микова Петрова

 

88.           

Гена Николова Младенова

 

89.           

Георги Асенов Младенов

 

90.           

Георги Венчов Герасимов

 

91.           

Георги Евгениев Цветков

 

92.           

Георги Емилов Георгиев

 

93.           

Георги Илиев Атанасов

 

94.           

Георги Петров Кирилов

 

95.           

Гергана Димитрова Георгиева

 

96.           

Герго Митов Гергов

 

97.           

Гина Каменова Тодорова

 

98.           

Гинка Найденова Кирилова

 

99.           

Горанка Тончова Якова

 

100.      

Гълъбина Георгиева Ангелова

 

101.      

Дамир Йованович

 

102.      

Данаил Борянов Борисов

 

103.      

Данаил Емилиев Димов

 

104.      

Данаил Крумов Георгиев

 

105.      

Даниела Стойчева Стоянова

 

106.      

Деничка Никифорова Щъркова

 

107.      

Десислава Емилова Орбова

 

108.      

Десислава Максимова Максимова

 

109.      

Детелина Стефанова Йончева

 

110.      

Деян Димов Цветанов

 

111.      

Дилян Сергеев Бъчварски

 

112.      

Диляна Славчева Маринова

 

113.      

Димитрина Василева Груева

 

114.      

Димитрица Димитрова Стефанова

 

115.      

Димитър Асенов Митев

 

116.      

Димитър Иванов Ковачев

 

117.      

Димитър Петров Димитров

 

118.      

Димчо Илиев Гогов

 

119.      

Евгени Емилов Петров

 

120.      

Евгени Нинков Маринов

 

121.      

Евдоким Цветанов Динов

 

122.      

Еленка Младенчова Владимирова

 

123.      

Еленко Иванов Балабански

 

124.      

Елизабет Каравелова Иванова

 

125.      

Елизабет Радославова Любенова

 

126.      

Елка Георгиева Живкина

 

127.      

Емануил Атанасов Благоев

 

128.      

Емил Александров Сашов

 

129.      

Емил Георгиев Бърдарски

 

130.      

Емил Георгиев Ванков

 

131.      

Емил Иванов Тодоров

 

132.      

Емил Нинков Йончев

 

133.      

Емил Филипов Иванов

 

134.      

Емилия Каравелова Петрова

 

135.      

Емилия Михайлова Тодорова

 

136.      

Емилия Станиславова Христова

 

137.      

Емилиян Иванов Николов

 

138.      

Емилиян Петров Борисов

 

139.      

Желя Иванова Димитрова

 

140.      

Замфира Маринова Георгиева

 

141.      

Замфирка Петрова Маринова

 

142.      

Здравко Ангелов Петков

 

143.      

Здравко Витанов Цветанов

 

144.      

Здравко Гошов Младенов

 

145.      

Здравко Славчев Велков

 

146.      

Златка Георгиева Кръстова

 

147.      

Златко Ангелов Павлов

 

148.      

Зоран Петрович

 

149.      

Ивайло Асенов Митев

 

150.      

Ивайло Борисов Иванов

 

151.      

Ивайло Йончев Иванов

 

152.      

Ивайло Йошков Иванов

 

153.      

Ивайло Славчев Димитров

 

154.      

Иван Александров Сашов

 

155.      

Иван Витанов Иванов

 

156.      

Иван Евстатиев Владимиров

 

157.      

Иван Живков Иванов

 

158.      

Иван Магдалинов Нинов

 

159.      

Иван Радославов Любенов

 

160.      

Иван Тодоров Божинов

 

161.      

Иван Томов Гимитричов

 

162.      

Иванка Василева Каменова

 

163.      

Иванка Живкова Найденова

 

164.      

Иванка Николова Младенова

 

165.      

Иванка Янчова Душанова

 

166.      

Иво Дафинов Иванов

 

167.      

Игнат Георгиев Цанков

 

168.      

Изабела Симеонова Николова

 

169.      

Илианна Илиева Серафимова

 

170.      

Илия Димитров Илиев

 

171.      

Илия Иванов Илиев

 

172.      

Илиян Лозаров Цеков

 

173.      

Илиян Тодоров Илиев

 

174.      

Йоана Сиянова Йорданова

 

175.      

Йордан Милчев Ташков

 

176.      

Йорданка Велкова Николова

 

177.      

Ирена Иванова Ангелова

 

178.      

Иринка Герасимова Йонова

 

179.      

Искра Бойчева Евгениева

 

180.      

Искра Михайлова Ценова

 

181.      

Камелия Великова Костова

 

182.      

Камелия Кръстева Иванова

 

183.      

Каравел Йосифов Георгиев

 

184.      

Каранфила Ангелова Митова

 

185.      

Катрин Величкова Недялкова

 

186.      

Кирил Емилов Кирилов

 

187.      

Кольо Станков Диков

 

188.      

Корнелия Николова Кръстева

 

189.      

Красимир Миладинов Славчев

 

190.      

Красимир Рачов Костов

 

191.      

Красимир Сашков Каменов

 

192.      

Красимир Цветанов Кръстов

 

193.      

Красимира Климентова Асенова

 

194.      

Красимира Славчева Кирова

 

195.      

Кристиян Николаев Тодоров

 

196.      

Кръсто Любенов Киров

 

197.      

Лена Здравкова Веселинова

 

198.      

Лида Ангелова Илиева

 

199.      

Лидия Андреева Ковачева

 

200.      

Лидия Тодорова Георгиева

 

201.      

Лили Илиева Каменова

 

202.      

Лилия Георгиева Петрова

 

203.      

Лиляна Младенова Петрова

 

204.      

Лозина Сашова Евгениева

 

205.      

Любка Траянова Александрова

 

206.      

Любка Цветанова Маринова

 

207.      

Любомир Алионов Йонов

 

208.      

Любомир Вергилов Бешков

 

209.      

Любомир Веселинов Александров

 

210.      

Людмил Петров Иванов

 

211.      

Людмил Славейков Иванов

 

212.      

Людмила Борисова Пешева

 

213.      

Максимка Тодорова Дечева

 

214.      

Маргарита Славова Ганчева

 

215.      

Мариан Борисов Младенов

 

216.      

Мариан Николов Георгиев

 

217.      

Мариана Георгиева Михайлова

 

218.      

Мариела Вескова Томова

 

219.      

Мариела Сиянова Георгиева

 

220.      

Марина Иванова Александрова

 

221.      

Марио Ивов Дафинов

 

222.      

Мария Атанасова Микова

 

223.      

Мария Николова Иванова

 

224.      

Мария Славчова Стоянович

 

225.      

Мария Тодорова Цолова

 

226.      

Мариян Асенов Маринов

 

227.      

Мариян Тодоров Спиров

 

228.      

Марияна Крайчева Ганчева

 

229.      

Марияна Якова Тодорова

 

230.      

Марк Генадиев Генов

 

231.      

Мартин Бисеров Димитров

 

232.      

Мартина Валериева Георгиева

 

233.      

Марчо Цветанов Жиков

 

234.      

Мая Нинкова Кирилова

 

235.      

Мая Пеньова Дотова

 

236.      

Методи Костов Лазаров

 

237.      

Миглена Сашова Фирова

 

238.      

Миглена Славчова Нунова

 

239.      

Милена Кольова Виденова

 

240.      

Милена Петкова Цветкова

 

241.      

Милена Стефанова Караджова

 

242.      

Милка Георгиева Караджова

 

243.      

Милко Ваньов Кирилов

 

244.      

Милчо Петков Иванов

 

245.      

Милчо Русинов Димитров

 

246.      

Мирела Иванова Маркова

 

247.      

Миролюб Георгиев Петков

 

248.      

Мирослав Асенов Петров

 

249.      

Миротка Цветанова Тодорова

 

250.      

Митко Захариев Симеонов

 

251.      

Митко Иванов Георгиев

 

252.      

Митко Тодоров Севастакиев

 

253.      

Михаил Коцев Боянов

 

254.      

Михаил Малинов Михайлов

 

255.      

Михаил Сергеев Бъчварски

 

256.      

Младен Вачков Филипов

 

257.      

Младен Горанов Димов

 

258.      

Младен Тодоров Георгиев

 

259.      

Младенка Кирилова Флорова

 

260.      

Моника Робертинова Николаева

 

261.      

Надежда Димитрова Иванова

 

262.      

Надка Дафинова Нинова

 

263.      

Найден Деков Рачев

 

264.      

Наталия Красимирова Богданова

 

265.      

Наталия Славчева Антова

 

266.      

Наташа Веселинова Валкова

 

267.      

Наташа Маринова Николова-Цанова

 

268.      

Недко Петков Недков

 

269.      

Недко Петров Данчев

 

270.      

Нели Василева Каменова

 

271.      

Нели Илиева Ангелова

 

272.      

Никола Алексиев Димитров

 

273.      

Никола Крумов Живков

 

274.      

Никола Перков Тодоров

 

275.      

Никола Руменов Николов

 

276.      

Никола Цветанов Кръстев

 

277.      

Николай Ванков Лилов

 

278.      

Николай Здравков Любенов

 

279.      

Николай Каменов Кочев

 

280.      

Николай Людмилов Николов

 

281.      

Николай Панов Младенов

 

282.      

Николай Петров Начев

 

283.      

Николай Сашов Николов

 

284.      

Николай Селагиев Маринов

 

285.      

Николай Янков Живкин

 

286.      

Нина Андреева Йосифова

 

287.      

Нина Бориславова Лозанова

 

288.      

Нина Мариянова Трифонова

 

289.      

Огнян Димитров Георгиев

 

290.      

Огнян Славчев Димитров

 

291.      

Павлин Мариусов Петров

 

292.      

Павлина Павлова Гарева

 

293.      

Павлинчо Вълков Петков

 

294.      

Параскева Вълчева Каменова

 

295.      

Параскева Тошева Лилова

 

296.      

Паскал Любенов Паскалев

 

297.      

Паско Виденов Куртанов

 

298.      

Паулина Георгиева Каменова

 

299.      

Пенка Васкова Живкова

 

300.      

Пепа Тодорова Петкова

 

301.      

Пепи Георгиев Петров

 

302.      

Петруна Иванова Динкова

 

303.      

Петър Бориславов Томов

 

304.      

Петър Душев Джикелов

 

305.      

Петър Кирилов Николов

 

306.      

Петър Марков Петров

 

307.      

Петър Петров Недков

 

308.      

Петър Тодоров Павлов

 

309.      

Петя Иванова Иванова

 

310.      

Пламен Асенов Славов

 

311.      

Пламен Захариев Иванов

 

312.      

Пламен Лилов Петров

 

313.      

Пламен Лозанов Георгиев

 

314.      

Пламен Михайлов Кирилов

 

315.      

Пламен Стойков Велков

 

316.      

Пламен Стоянов Александров

 

317.      

Пламенка Станкова Атанасова

 

318.      

Поликсена Пешкова Цанова

 

319.      

Пролетка Любенова Йонова

 

320.      

Радослав Богданов Михайлов

 

321.      

Радостина Пунчова Божинова

 

322.      

Райна Иванова Каменова

 

323.      

Ралица Момчилова Радкова

 

324.      

Рени Бисерова Гошова

 

325.      

Роза Георгиева Ванчева

 

326.      

Роза Лазарова Иванова

 

327.      

Росен Ан Куин

 

328.      

Росен Веселинов Борисов

 

329.      

Росен Милчев Русинов

 

330.      

Росен Михайлов Найденов

 

331.      

Росен Страхилов Тодоров

 

332.      

Росица Димитрова Аврамова

 

333.      

Ружа Ангелова Петрова

 

334.      

Румянка Йонова Гидъкова

 

335.      

Сашка Георгиева Финова

 

336.      

Сашко Спиридонов Цеков

 

337.      

Сашо Николов Крумов

 

338.      

Сашо Стефанов Илиев

 

339.      

Светла Романова Влашка

 

340.      

Светла Славчева Неделкова

 

341.      

Светлана Ангелова Цветкова

 

342.      

Светлана Владимирова Велкова

 

343.      

Светлана Петрова Александрова- Кирилова

 

344.      

Светлинка Митева Вълчева

 

345.      

Светослав Николаев Богомилов

 

346.      

Светослав Руменов Методиев

 

347.      

Сергей Митков Бъчварски

 

348.      

Силвестър Валентинов Филипов

 

349.      

Силвия Венциславова Борисова

 

350.      

Силвия Мариянова Петрова

 

351.      

Силвия Русева Русева

 

352.      

Силвия Станчева Сотирова

 

353.      

Симеон Ангелов Асенов

 

354.      

Сиян Йорданов Петров

 

355.      

Славей Емилов Славчев

 

356.      

Слави Ганчев Славов

 

357.      

Слави Славянов Фишкин

 

358.      

Славчо Маринов Славчев

 

359.      

Славчо Митков Борисов

 

360.      

Славян Николов Рангелов

 

361.      

Славянка Дамянова Георгиева

 

362.      

Снежана Борисова Ангелова

 

363.      

Снежана Велкова Пешева

 

364.      

Снежинка Видова Дамянова

 

365.      

Снежинка Любенова Петрова

 

366.      

Соня Петрова Калугерска

 

367.      

Станислав Николаев Симеонов

 

368.      

Станчо Николов Матеев

 

369.      

Стела Маркова Ангелова

 

370.      

Стефан Виденов Караджов

 

371.      

Стефка Тодорова Петрова

 

372.      

Стиляна Илиянова Цветанова

 

373.      

Таня Николова Матеева

 

374.      

Таси Николов Тасев

 

375.      

Татяна Войнова Миткова

 

376.      

Татяна Неделчова Цанова

 

377.      

Татяна Стефанова Иванова

 

378.      

Теменужка Ангелова Ванчева

 

379.      

Теменужка Илиева Тодорова

 

380.      

Теменужка Симеонова Тодорова

 

381.      

Теодора Илианова Тодорова

 

382.      

Тихомир Дамянов Станков

 

383.      

Тихомир Емилов Теофилов

 

384.      

Тихомир Маринов Любенов

 

385.      

Тодор Марианов Тодоров

 

386.      

Тони Минкова Пеева

 

387.      

Тотка Валентинова Велинова - Иванова

 

388.      

Цанко Ненов Цанов

 

389.      

Цветан Борисов Димитров

 

390.      

Цветан Веселинов Василев

 

391.      

Цветан Веселинов Янакиев

 

392.      

Цветан Кирчов Цветанов

 

393.      

Цветан Крумов Георгиев

 

394.      

Цветана Ангелова Тодорова

 

395.      

Цветана Войчова Петкова

 

396.      

Цветана Маркова Иванова

 

397.      

Цветана Миткова Василева

 

398.      

Цветана Миткова Станкова

 

399.      

Цветана Петкова Стоянова

 

400.      

Цветанка Ангелова Петкова

 

401.      

Цветанка Петкова Станчева

 

402.      

Цветелина Ивайлова Иванова

 

403.      

Цветелина Миткова Иванова

 

404.      

Цветомир Ботев Стоянов

 

405.      

Цеца Александрова Начова

 

406.      

Юли Любомиров Иванов

 

407.      

Юлияна Тошова Борисова

 

408.      

Янко Костадинов Живкин

 

409.      

Янко Митов Томов

 

410.      

Ячо Герасимов Маринов

 

411.      

Анелия Валентинова Йончева

 

412.      

Ани Миткова Алексиева

 

413.      

Анна Красимирова Миткова

 

414.      

Антоанета Данова Велкова

 

415.      

Антон Мирославов Антонов

 

416.      

Богдана Цветанова Ангелова

 

417.      

Богомил Петков Костов

 

418.      

Борислава Георгиева Иванова

 

419.      

Боян Петков Горанов

 

420.      

Валери Емилов Петров

 

421.      

Валери Илиев Петров

 

422.      

Ваня Стефчова Иванова

 

423.      

Вероника Гаврилова Гергова

 

424.      

Виктория Борисова Илиева

 

425.      

Виктория Емилова Минкова

 

426.      

Виолета Стоянова Минкова

 

427.      

Габриел Симов Маринов

 

428.      

Галин Красимиров Ангелов

 

429.      

Геновева Данаилова Георгиева

 

430.      

Геновева Димитрова Борисова

 

431.      

Георги Илиев Петров

 

432.      

Данаил Георгиев Иванов

 

433.      

Данаил Методиев Томов

 

434.      

Данаил Петков Костов

 

435.      

Десислава Милчева Асенова

 

436.      

Димитър Георгиев Горанов

 

437.      

Димка Димитрова Флорова

 

438.      

Елза Кирилова Димитрова

 

439.      

Емануил Тодоров Цветанов

 

440.      

Емил Георгиев Александров

 

441.      

Емил Методиев Томов

 

442.      

Емил Николов Йорданов

 

443.      

Емилия Лазарова Горанова

 

444.      

Емилиян Петьов Лазаров

 

445.      

Замфира Горанова Анкова

 

446.      

Ивайло Асенов Борисов

 

447.      

Иван Каменов Иванов

 

448.      

Иван Колев Димитров

 

449.      

Ивелина Димитрова Сотирова

 

450.      

Изабел Емилова Петкова

 

451.      

Илия Петров Велинов

 

452.      

Искрен Бориславов Кирилов

 

453.      

Калояна Еленкова Богомилова

 

454.      

Камен Иванов Каменов

 

455.      

Кирил Димитров Горанов

 

456.      

Кирчо Михайлов Петров

 

457.      

Костадинка Рачова Радкова

 

458.      

Красимир Кирилов Петков

 

459.      

Красимира Димитрова Климентинова

 

460.      

Кристиян Данаилов Георгиев

 

461.      

Лазар Кирилов Димитров

 

462.      

Людмила Илиева Кирилова

 

463.      

Малина Асенова Александрова

 

464.      

Мариела Николова Василева

 

465.      

Мария Тодорова Димитрова

 

466.      

Методи Сандов Сашов

 

467.      

Методи Томов Методиев

 

468.      

Младен Методиев Томов

 

469.      

Надя Ивайлова Славкова

 

470.      

Найден Василев Кирилов

 

471.      

Никола Василев Кирилов

 

472.      

Николинка Петкова Бранова

 

473.      

Петко Костов Иванов

 

474.      

Петранка Георгиева Велинова

 

475.      

Петьо Боянов Петков

 

476.      

Петьо Лазаров Пешов

 

477.      

Радослав Людмилов Лаков

 

478.      

Радослава Емилова Младенова

 

479.      

Радослава Петьова Лазарова

 

480.      

Робертин Емилов Методиев

 

481.      

Сабина Атанасова Бонина

 

482.      

Сашка Стефчова Иванова

 

483.      

Силвестър Николов Василев

 

484.      

Слави Петров Борисов

 

485.      

Славянка Иванова Иванова

 

486.      

Снежана Данова Велкова

 

487.      

Стефани Цветанова Антонова

 

488.      

Стефчо Иванов Димитров

 

489.      

Теодороа Славкова Василева

 

490.      

Тониела Евгениева Ангелова

 

491.      

Тота Ангелова Колева

 

492.      

Цветан Емануилов Тодоров

 

493.      

Цветелин Василев Ценов

 

494.      

Цеца Петьова Лазарова

 

495.      

Яни Иванов Иванов

 

496.      

Альоша Георгиев Богданов

 

497.      

Богдана Велчова Методиева

 

498.      

Валери Илиев Аврамов

 

499.      

Ванюш Асенов Иванов

 

500.      

Велко Мариянов Методиев

 

501.      

Георги Павлов Николов

 

502.      

Данка Иванова Димитрова

 

503.      

Димитър Красимиров Борисов

 

504.      

Зоя Асенова Найденова

 

505.      

Иван Красимиров Личов

 

506.      

Илиян Петров Ангелов

 

507.      

Лиляна Начова Николова

 

508.      

Любен Цветанов Каменов

 

509.      

Любомила Сладунова Димитрова

 

510.      

Любомир Ценов Аврамов

 

511.      

Мариян Велков Методиев

 

512.      

Мартина Валентинова Славкова

 

513.      

Павел Каменов Николов

 

514.      

Петър Альошев Ангелов

 

515.      

Рослан Любенов Арсенов

 

516.      

Свежина Борисова Николова

 

517.      

Слави Валентинов Славков

 

518.      

Снежана Данкова Данкова

 

519.      

Спаса Алексиева Величкова

 

520.      

Тихомир Пламенов Асенов

 

521.      

Цветана Методиева Борисова

 

522.      

Анатоли Цветанов Ангелов

 

523.      

Борис Методиев Борисов

 

524.      

Валентинка Иванова Митова

 

525.      

Георги Александров Тодоров

 

526.      

Георги Басилев Георгиев

 

527.      

Димитър Мринов Митов

 

528.      

Емиллия Георгиева Сотирова

 

529.      

Емил Димитров Велков

 

530.      

Емил Петров Виденов

 

531.      

Емилия Цветанова Владимирова

 

532.      

Зоя Борисова Тодорова

 

533.      

Иван Ангелов Иванов

 

534.      

Иван Методиев Качов

 

535.      

Красимир Александров Софрониев

 

536.      

Калин Найденов Славчев

 

537.      

Кремена Цветанова Томова

 

538.      

Лидия Йоскова Стефанова

 

539.      

Милчо Горанов Михов

 

540.      

Мая Кръстева Михова

 

541.      

Милчо Николов Русинов

 

542.      

Мая Петрова Качова

 

543.      

Милена Първанова Петрва

 

544.      

Надка Цветанова Русинова

 

545.      

Пламен Цветанов Янакиев

 

546.      

Румяна Методиева Борисова

 

547.      

Радка Рангелова Михайлова

 

548.      

Румен Тодоров Игнатов

 

549.      

Стоиничка Иванова Игнатова

 

550.      

Свежана Цветкова Тодорова

 

551.      

Цветелина Красимирова Балабанова

 

552.      

Цветан Каменов Томов

 

553.      

Ангел Иванов Петров

 

554.      

Петьо Божидаров Петков

 

555.      

Пламен Весков Петков

 

556.      

Румяна Георгиева Кирилова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения