Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 444-ПВР/МИ
София, 19.08.2011

ОТНОСНО: временното заместване, предсрочното прекратяване на пълномощията на членовете на общинските избирателни комисии и попълване на състава на общинските избирателни комисии

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 във връзка с чл.17, чл. 25, ал.1, чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 30, ал. 10 и § 5, т.3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Основания и производство по предсрочно прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия

1. Пълномощията на член на общинската избирателна комисия се прекратяват предсрочно:

а) по собствено желание;

б) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

в) при поставяне под запрещение;

г) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

д) в случайте, когато се установи, че заема или заеме след назначаването си някоя от следните длъжности: народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи;

е) когато бъде регистриран за кандидат за общински съветник, кмет на община или кмет на кметствo, както и когато бъде регистриран за кандидат за президент или вицепрезидент на републиката за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.;

ж) когато се установи, че е съпруг/съпруга, роднина по права линия или брат, или сестра на друг член на същата общинска избирателна комисия;

з) в случайте на нарушение на Изборния кодекс и на решенията на Централната избирателна комисия;

и) ако не участва по неуважителни причини в три поредни или в общо пет заседания през годината;

й) при смърт.

2. Централната избирателна комисия с решение освобождава членовете на общинските избирателни комисии след запознаване и обсъждане на документите, възраженията и другите доказателства, установяващи настъпването на обстоятелствата по предходната точка. Решението, с което се освобождава член на общинска избирателна комисия по букви „г" - „ж" и буква "и" може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до три дни от съобщаването му.

 

II. Попълване състава на общинската избирателна комисия

3. Председателят на Централната избирателна комисия в срок до три дни от влизането в сила на решението по т. 2 за прекратяване на пълномощията на член на общинската избирателна комисия поради наличие на обстоятелство по т.1 уведомява предложилата го партия или коалиция от партии.

4. Съответната партия или коалиция от партии предлага нов член на общинската избирателна комисия на Централната избирателна комисия, която го назначава в срок до три дни от получаване на предложението.

 

III. Временно заместване на член на общинска избирателна комисия

5. Член на общинската избирателна комисия, който не участва в заседанията повече от 30 дни, за периода, в който той не изпълнява правомощията си, може да бъде заместен временно от член, предложен от съответната партия или коалиция от партии, който се назначава от Централната избирателна комисия в срок до три дни от получаване на предложението на съответната партия или коалиция от партии.

6. В случаите по т. 4 и 5 предложението на съответната политическа партия и коалиция от партии, както и предложените лица следва да отговарят на изискванията, посочени в Решение № 30 от 18 юли 2011 г. на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения