Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4410-НС
София, 6 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3 (3-1) от 03.03.2017 г. и вх. № 3 (3-2) от 05.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Красимир Трифонов Трифонов, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Красимир Трифонов Трифонов, и пълномощни от Петър Дименов Райчев в полза на 54 (петдесет и четири) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № НС-00-148 от 06.03.2017 г. и вх .№ НС-00-150 от 06.03.2017 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 49 (четиридесет и девет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 49 упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Тодор Христов Христов

2.       

Александра Костадинова Манолова

3.       

Владимир Тодоров Тодоров

4.       

Светла Атанасова Тодорова

5.       

Мария Атанасова Генева

6.       

Иван Георгиев Георгиев

7.       

Ивана Атанасова Генева

8.       

Емил Михайлов Бакърджиев

9.       

Запрян Костадинов Камбуров

10.  

Станимир Тодоров Сапунаров

11.  

Христа Маринова Делчева

12.  

Красимир Кирилов Цветков

13.  

Красимира Емилова Нешева

14.  

Константин Атанасов Атанасов

15.  

Димитрия Петрова Стайкова

16.  

Божанка Атанасова Стойкова

17.  

Иван Марчев Марков

18.  

Запрян Жеков Рангелов

19.  

Марчо Иванов Марков

20.  

Симеон Рангелов Иванов

21.  

Рангел Александров Камбуров

22.  

Делян Динков Генчевски

23.  

Фанка Славчева Славчева

24.  

Симона Николаева Дионисова

25.  

Николай Руменов Тодоров

26.  

Лазарина Димитрова Генчевска

27.  

Мартин Николаев Лапунов

28.  

Костадин Димитров Неделев

29.  

Денис Мустафа Халибриам

30.  

Иван Петров Шилев

31.  

Димитринка Петрова Бутракова

32.  

Теодоси Николаев Ковачев

33.  

Иван Петров Димитров

34.  

Румен Боянов Койчев

35.  

Галина Ангелова Ангелова

36.  

Габриел Димитраки Балушев

37.  

Борислав Видолов Начев

38.  

Алекс Здравков Хаджиев

39.  

Филип Николов Николов

40.  

Пламен Димитров Аспарухов

41.  

Пенка Николова Миткова

42.  

Константин Константинов Атанасов

43.  

Грета Христова Дженева

44.  

Василка Илиева Костадинова

45.  

Райчо Димитров Тютюнджиев

46.  

Християм Пламенов Магьрдичан

 

47.  

Пламен Хампарцун Магьрдичан

48.  

Валентина Тодороша Магьрдичан

49.  

Тийка Генова Малешкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4440-НС/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения