Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 440-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: промени в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 105 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 305-ЕП от 13 май 2019 г., Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г. и писмо на Министерството на външните работи с № ЕП-04-01-193 от 26.05.2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА промени в Решение № 353-ЕП от 18 май 2019 г., както следва:

ОСВОБОЖДАВА Айлин Фахриева Сюлейманова, ЕГН …, като председател на СИК № 320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2)

НАЗНАЧАВА Раймонд Николов Сапарев, ЕГН …, като председател на СИК № 320900017, Белгия, Брюксел (Постоянно представителство на РБ към ЕС 2)

 

ОСВОБОЖДАВА Кристиян Иванов Христов, ЕГН …, като председател на СИК №320900018, Белгия, Гент

НАЗНАЧАВА Емил Емилов Ангелов, ЕГН …, като председател на СИК № 320900018, Белгия, Гент

 

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Сейфулов Мустафов, ЕГН …, като член на СИК № 320900018, Белгия, Гент

НАЗНАЧАВА Валентин Огнянов Асенов, ЕГН …, като член на СИК № 320900018, Белгия, Гент

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

305-ЕП/

353-ЕП/

Календар

Решения