Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 440-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България“ за област Видин, срещу Решение № 57/ЕП от 12.05.2014 г. на РИК – Видин

Постъпила е жалба от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин срещу Решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. на РИК ­ Видин, с което е отхвърлен проект за решение по жалба от „Коалиция за България" за извършени нарушения на чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от ИК и т. 1 и т. 5 от Заповед № РД-02-11-261 от 24.04.2014 г. на кмета на община Видин.

Към жалбата са приложени:

- заповед № РД-02-11-260/24.04.2014 г. на кмета на община Видин;

- пълномощно изх. № 029/21.03.2014 г. от представляващия Коалиция за България в полза на жалбоподателя;

- снимков материал;

- жалба вх. № 55/12.05.2014 г. от Пламен Станкулов за извършени нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК и т. 1 и 5 на Заповед № РД-02-11-260/24.04.2014 г. на кмета на община Видин за определяне местата за поставяне на предизборни агитационни материали.

 

Предложен е и е разгледан проект за решение със следното съдържание:

„Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна. РИК незаконосъобразно е отхвърлила предложения проект за решение.

От приложените в преписката материали - заповед № РД-02-11-261 от 24.04.2014 г. на кмета на община Видин и снимков материал се установява, че визираните в жалбата агитационни материали на ПП „ГЕРБ" са поставени на място, което не фигурира в заповедта на кмета, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 от ИК.

С Решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. РИК е отхвърлила предложения проект за решение по жалба вх. № 95/12.05.2014 г., подадена от представителя на „Коалиция за България" Пламен Йорданов Станкулов. Към преписката не е приложен отхвърленият проект за решение и след изискване на същия такъв не е изпратен.

Предвид изложеното атакуваното решение е незаконосъобразно и необосновано и следва да бъде отменено.

Връща преписката на РИК Видин с указание за постановяване на решение по чл. 186, ал. 1,чл. 183, ал. 3 от ИК като бъде задължен кметът на община Видин да премахне агитационните материали, визирани в жалба с входящ № 95/12.05.2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК във връзка с чл. 186, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 57-ЕП от 12 май 2014 г. на РИК - Видин.

ВРЪЩА преписката на РИК Видин за постановяване на решение по чл. 186 във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му."

 

При проведеното гласуване за предложения проект са гласували „ЗА" Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерх. Чаушев, С. Солакова, Ив. Алексиева, М. Сюлейманов и Т. Цанева; „ПРОТИВ" гласуват: Е. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова.

Предложения проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което се отхвърля.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изречение 2 и чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалбата на Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на „Коалиция за България" за област Видин срещу решение № 57-ЕП от 12.05.2014 г. на РИК - Видин.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения