Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4397-НС
София, 2 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 179 от ИК, извършено от вестник „Труд“

Централната избирателна комисия се е самосезирала за извършени нарушения на правилата за провеждане на предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., в публикации на страниците на вестник „Труд“ от 28 февруари 2017 г.

При извършената служебна проверка е установено, че на страница 6  на в. „Труд“ от 28 февруари 2017 г. са публикувани платени материали във връзка с предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Съгласно разпоредбата на чл. 179 от ИК при публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания, доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. В горния край вляво на стр. 6 на в. „Труд“ от 28 февруари 2017 г. е отпечатан текст „избори 2017“, както и „купуването и продаването на гласове е престъпление“. Никъде на посочената страница не е отпечатан знак, съдържащ ясен и недвусмислен надпис, от който да става ясно, че публикуваният материал е платен.

Централната избирателна комисия приема, че при публикуване на платените материали на стр. 6 на в. „Труд“ от 28 февруари 2017 г.   е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 179 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 179, във връзка с чл. 474, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 179 от ИК, изразяващо се в неизпълнение на задължението на доставчика на медийни услуги „Труд медиа“ ЕООД при публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания да ги отдели чрез визуален знак, който съдържа надпис, че материалът е платен, извършено от главния редактор на вестник „Труд“ Петьо Христов Блъсков, ЕГН ..., адрес: гр. София, п.к.1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Петьо Христов Блъсков, ЕГН ..., адрес: гр. София, п.к.1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7 – главен редактор на вестник „Труд“.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения